Τελευταίος έλεγχος: 22/08/2022

Σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)

Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την επεκτείνετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ), μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής εταιρείας. Η ευρωπαϊκή εταιρεία – γνωστή και ως SE (Societas Europea στα λατινικά) – είναι μια μορφή ανώνυμης εταιρείας που σας δίνει τη δυνατότητα να ασκείτε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.

Η σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας έχει πολλά πλεονεκτήματα:

Απαιτήσεις για τη σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας

Για να συστήσετε ευρωπαϊκή εταιρεία, πρέπει να πληροίτε όλες τις παρακάτω απαιτήσεις:

  1. η καταστατική σας έδρα και τα κεντρικά σας γραφεία πρέπει να βρίσκονται στην ίδια χώρα της ΕΕ·
  2. οφείλετε να έχετε παρουσία σε άλλες χώρες της ΕΕ (θυγατρικές ή υποκαταστήματα), ή όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να διέπονται από τη νομοθεσία τουλάχιστον δύο διαφορετικών χωρών της ΕΕ·
  3. πρέπει να διαθέτετε ελάχιστο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) ύψους 120.000 ευρώ·
  4. εσείς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εταιρεία σας έχετε συμφωνήσει σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της εταιρείας και για τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και θα ζητείται η γνώμη τους.

Προειδοποίηση

Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη. Ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενώ άλλες να απαιτούν τα κεντρικά γραφεία και η καταστατική έδρα να βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση. Ελέγξτε αν η χώρα σας έχει πρόσθετες απαιτήσεις

Πώς να συστήσετε μια ευρωπαϊκή εταιρεία

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι σύστασης μιας ευρωπαϊκής εταιρείας, ανάλογα με την κατάστασή σας:

Τρόπος σύστασης Τύπος εταιρείας Απαιτήσεις
Συγχώνευση (για τη σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας) Ανώνυμες εταιρείες Τουλάχιστον δύο εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ
Δημιουργία ευρωπαϊκής εταιρείας χαρτοφυλακίου Ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Τουλάχιστον δύο εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ

ή

οι συμμετέχουσες εταιρείες να είχαν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια
Δημιουργία ευρωπαϊκής θυγατρικής εταιρείας Εταιρείες, επιχειρήσεις ή άλλες νομικές οντότητες

Τουλάχιστον 2 οντότητες (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) από διαφορετικές χώρες της ΕΕ

ή

οι συμμετέχουσες οντότητες να είχαν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια

Μετατροπή Ανώνυμη εταιρεία Μια εταιρεία που είχε θυγατρική εταιρεία σε άλλη χώρα της ΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια

Προειδοποίηση

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να συστήσετε ευρωπαϊκή εταιρεία (βλ. παραπάνω πίνακα), θα πρέπει να προσκομίσετε διαφορετικά έγγραφα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το τι χρειάζεται από την αρμόδια αρχή της χώρας σας.

Η αρμόδια αρχή της χώρας σας πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων ότι έχετε ζητήσει εγγραφή της εταιρείας εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση των απαιτούμενων εγγράφων. Θα πρέπει να κοινοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:

Τα λεπτομερή στοιχεία σας θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προειδοποίηση

Μετά την εγγραφή της ευρωπαϊκής εταιρείας σας, θυμηθείτε να προσθέσετε τη συντομογραφία SE πριν ή μετά την επωνυμία της εταιρείας.

Μεταφορά της καταστατικής έδρας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Μπορείτε να μεταφέρετε την καταστατική έδρα της ευρωπαϊκής εταιρείας σας σε άλλη χώρα της ΕΕ - χωρίς να πρέπει να τη διαλύσετε - εφόσον δεν έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες για τη λύση, την εκκαθάριση ή την αφερεγγυότητα της εν λόγω εταιρείας. Οφείλετε να κοινοποιήσετε δημοσίως δύο μήνες νωρίτερα την απόφασή σας να μεταφέρετε την καταστατική έδρα της εταιρείας και οι μέτοχοι της εταιρείας πρέπει να εγκρίνουν αυτή την απόφαση. Προτού δώσουν την έγκρισή τους, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διατυπώσεις, μεταξύ άλλων η προστασία των συμφερόντων των πιστωτών και των κατόχων άλλων δικαιωμάτων.

Προειδοποίηση

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενδέχεται να αντιταχθούν στη μεταφορά κατά τη δίμηνη περίοδο κοινοποίησης για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Στις χώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Λετονία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία.

Λογιστικοί κανόνες

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τους λογιστικούς κανόνες για τις ανώνυμες εταιρείες που ισχύουν στη χώρα της ΕΕ όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία σας.

Εάν η ευρωπαϊκή εταιρεία σας είναι:

θα πρέπει να ακολουθήσετε τους λογιστικούς κανόνες γι΄αυτούς τους τύπους επιχειρήσεων.

Λύση, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα και παύση πληρωμών

Όσον αφορά τη λύση, την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα και την παύση πληρωμών, η ευρωπαϊκή εταιρεία σας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της ευρωπαϊκής χώρας όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία σας.

Κανόνες που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε κάθε χώρα

Γενικά, οι ίδιοι κανόνες της ΕΕ για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένη η ευρωπαϊκή εταιρεία σας, μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για ορισμένα θέματα. Για παράδειγμα, οι κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν τις αρχές με τις οποίες πρέπει να συνεργάζεστε ή τις ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθείτε σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Συχνές ερωτήσεις

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης

Εθνικές πληροφορίες για την επέκταση της επιχείρησής σας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: