Τελευταίος έλεγχος: 06/05/2019

Εμπορική εκμετάλλευση διανοητικής ιδιοκτησίας

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Εάν έχετε στην κατοχή σας διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), μπορείτε να χορηγήσετε δικαιώματα χρήσης σε άλλο νομικό πρόσωπο, χορηγώντας «άδεια εκμετάλλευσης της ΔΙ». Μπορεί επίσης να επιθυμείτε να έχετε έσοδα πωλώντας τη ΔΙ, με την «εκχώρηση» ή τη «μεταβίβαση» των δικαιωμάτων της ΔΙ σας.

Πριν από τη διαπραγμάτευση σύμβασης αδειοδότησης ή εκχώρησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμη η τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών, όπως:

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συνάψετε συμφωνία περί μη δημοσιοποιήσεως με τον πιθανό δικαιοδόχο ή εκδοχέα.

Μπορείτε επίσης να διενεργήσετε διεξοδικό έλεγχο (due diligence) με τη συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τη ΔΙ σας· διεξοδική εξέταση όλων των πτυχών που αφορούν την ΔΙ σας.

Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης της ΔΙ

Ως κάτοχος διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να διαπραγματευτείτε σύμβαση αδειοδότησης με άλλη οντότητα (δικαιοδόχο) με την οποία δίνετε την άδεια για τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας σας. Μπορεί να έχετε έναν μόνο δικαιοδόχο («αποκλειστική άδεια») ή περισσότερους δικαιοδόχους. Εάν χορηγήσετε πολλές άδειες, αυτές μπορεί να είναι ανοικτές ή να έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε συγκεκριμένες βιομηχανίες ή γεωγραφικές περιοχές (όπως η δικαιόχρησηpdfen).

Σε αντάλλαγμα, εσείς (ο δικαιοπάροχος) αμείβεστε συνήθως με τη μορφή «δικαιωμάτων» που ορίζονται ως ποσοστό των πωλήσεων. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας σας (γεωγραφικό πεδίο, τομέας χρήσης κ.λπ.).

Στην περίπτωση αυτή, ως δικαιοπάροχος:

Οι συμβάσεις αδειοδότησης πρέπει να καταρτίζονται με τη βοήθεια δικηγόρων και επαγγελματιών της ΔΙ και ορισμένες βασικές ρήτρες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να περιλαμβάνονται στη σύμβαση πριν την υπογραφή της.

Κατάρτιση σύμβασης αδειοδότησης 

Για την κατάρτιση σύμβασης αδειοδότησης, πρέπει τουλάχιστον:

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι συμβάσεις αδειοδότησης πρέπει να καταχωρίζονται στο εθνικόen γραφείο ΔΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο για τις συμβάσεις αδειοδότησης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης ΔΔΙ.

Εκχωρήσεις: πώληση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων ΔΙ

Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, κλπ) με εκχώρηση/μεταφορά. Σε περίπτωση εκχώρησης, μεταβιβάζετε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που είχατε στην κατοχή σας.

Όταν ολοκληρωθεί η εκχώρηση δικαιωμάτων της ΔΙ, δεν θα έχετε πλέον ευθύνη για αυτά (δεν θα πρέπει να πληρώσετε τέλη ανανέωσης), ούτε θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τυχόν εμπορική επιτυχία του σχετικού προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Επιπλέον, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά στη σύμβαση εκχώρησης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλέον αυτή τη ΔΙ (εφεύρεση, εμπορικό σήμα, κ.λπ.), ενόσω προστατεύεται.

Σύναψη σύμβασης εκχώρησης ΔΙ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο για τις συμβάσεις αδειοδότησηςpdfen του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης ΔΔΙ.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: