Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 26/08/2022

Εμπορική εκμετάλλευση διανοητικής ιδιοκτησίας

Εάν έχετε στην κατοχή σας διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), μπορείτε να χορηγήσετε δικαιώματα χρήσης σε άλλο νομικό πρόσωπο (Ένα φυσικό πρόσωπο, μια εταιρεία ή άλλη οντότητα που έχει νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις), χορηγώντας «άδεια εκμετάλλευσης της ΔΙ». Μπορεί επίσης να επιθυμείτε να έχετε έσοδα πωλώντας τη ΔΙ, με την «εκχώρηση» ή τη «μεταβίβαση» των δικαιωμάτων της ΔΙ σας.

Πριν από τη διαπραγμάτευση σύμβασης αδειοδότησης ή εκχώρησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμη η τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών, όπως:

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συνάψετε συμφωνία περί μη δημοσιοποιήσεως (Γραπτή συμφωνία που καθορίζει ότι ο αποδέκτης των πληροφοριών δεν μπορεί να τις αποκαλύψει σε τρίτους) με τον πιθανό δικαιοδόχο ή εκδοχέα.

Μπορείτε επίσης να διενεργήσετε διεξοδικό έλεγχο (due diligence) με τη συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τη ΔΙ σας· διεξοδική εξέταση όλων των πτυχών που αφορούν την ΔΙ σας.

Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης της ΔΙ

Ως κάτοχος διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να διαπραγματευτείτε σύμβαση αδειοδότησης με άλλη οντότητα (δικαιοδόχο) με την οποία δίνετε την άδεια για τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας σας. Μπορεί να έχετε έναν μόνο δικαιοδόχο («αποκλειστική άδεια») ή περισσότερους δικαιοδόχους. Εάν χορηγήσετε πολλές άδειες, αυτές μπορεί να είναι ανοικτές ή να έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε συγκεκριμένες βιομηχανίες ή γεωγραφικές περιοχές (όπως η δικαιόχρηση).

Σε αντάλλαγμα, εσείς (ο δικαιοπάροχος) αμείβεστε συνήθως με τη μορφή «δικαιωμάτων» που ορίζονται ως ποσοστό των πωλήσεων. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας σας (γεωγραφικό πεδίο, τομέας χρήσης κ.λπ.).

Στην περίπτωση αυτή, ως δικαιοπάροχος:

Οι συμβάσεις αδειοδότησης πρέπει να καταρτίζονται με τη βοήθεια δικηγόρων και επαγγελματιών της ΔΙ και ορισμένες βασικές ρήτρες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να περιλαμβάνονται στη σύμβαση πριν την υπογραφή της.

Κατάρτιση σύμβασης αδειοδότησης 

Για την κατάρτιση σύμβασης αδειοδότησης, πρέπει τουλάχιστον:

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι συμβάσεις αδειοδότησης πρέπει να καταχωρίζονται στο εθνικό en γραφείο ΔΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο για τις συμβάσεις αδειοδότησης en του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης ΔΔΙ en .

Εκχωρήσεις: πώληση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων ΔΙ

Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, κλπ) με εκχώρηση/μεταφορά. Σε περίπτωση εκχώρησης, μεταβιβάζετε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που είχατε στην κατοχή σας.

Όταν ολοκληρωθεί η εκχώρηση δικαιωμάτων της ΔΙ, δεν θα έχετε πλέον ευθύνη για αυτά (δεν θα πρέπει να πληρώσετε τέλη ανανέωσης), ούτε θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τυχόν εμπορική επιτυχία του σχετικού προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Επιπλέον, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά στη σύμβαση εκχώρησης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλέον αυτή τη ΔΙ (εφεύρεση, εμπορικό σήμα, κ.λπ.), ενόσω προστατεύεται.

Σύναψη σύμβασης εκχώρησης ΔΙ

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: