Последна проверка: 05/08/2020

Пазарна реализация на интелектуална собственост

Засегнати сте от Брексит?

Ако притежавате интелектуална собственостможете да предоставите права за ползване на друго юридическо лице (Физическо лице, дружество или друг субект, който има законови права и спазва определени задължения) — това се нарича лицензиране на вашата интелектуална собственост. Можете също да реализирате приходи, като я продадете — това се нарича преотстъпване или прехвърляне на вашата интелектуална собственост.

Преди да преговаряте по споразумение за лицензиране или преотстъпване

В някои случаи може да е от полза част от информацията да остане поверителна, например:

За целта трябва да сключите споразумение за неразкриване на информация (Писмено споразумение, гласящо, че получателят на информацията не може да я разкрива на трети страни) с евентуалния приобретател или лицензополучател.

Можете също така да събирате и оценявате информация за вашата интелектуална собственост, като я подложите на комплексна проверка на интелектуална собственост: обстойно проучване на всички аспекти във връзка с вашата интелектуална собственост.

Лицензиране на вашата интелектуална собственост

Като притежател на интелектуална собственост, можете да договорите лицензионно споразумение с друг субект (лицензополучател), с което му давате разрешение да използва вашата интелектуална собственост. Може да имате един лицензополучател (изключителен лиценз) или няколко лицензополучатели. Ако предлагате множество лицензи, те могат да бъдат отворени или ограничени по своя мащаб до определени сектори или географски райони (както е при франчайзингаpdfen).

В замяна на това вие (лицензодателят) получавате заплащане за разрешението си, обикновено под формата на лицензионно възнаграждение, което се определя като процент от продажбите. Можете да определяте ограничения за използването на интелектуалната собственост (географски обхват, област на използване и др.).

В такъв случай вие като лицензодател:

Въпреки че лицензионните споразумения трябва да бъдат изготвени с помощта на юристии специалисти в областта на интелектуалната собственост, съществуват някои важни клаузи по отношение на интелектуалната собственост, които трябва да бъдат договорени и включени преди подписването на споразумението.

Как се изготвя лицензионно споразумение? 

За да изготвите лицензионно споразумение, трябва поне:

В някои страни от ЕС трябва да регистрирате лицензионното споразумение, обикновено в националната служба за интелектуална собственостen.

За повече информация, моля, вижте информационния документ относно лицензионните споразумения, изготвен от Европейското бюро за помощ относно ПИС.

Преотстъпване: продажба на патенти, търговски марки и друга интелектуална собственост

Можете да прехвърлите собствеността върху вашите права върху интелектуална собственост (патент, търговска марка, авторско право и пр.), като преотстъпите/прехвърлите вашата интелектуална собственост. Когато преотстъпвате вашата интелектуална собственост, вие прехвърляте всички права, които първоначално сте притежавали върху въпросната интелектуална собственост.

Когато преотстъпванетото на интелектуална собственост приключи, няма да носите по-нататъшна отговорност за тази интелектуална собственост (например плащане на такси за подновяване), нито пък ще се ползвате от евентуален търговски успех на въпросния продукт или въпросната услуга.

Също така, освен ако това не е позволено изрично в договора за преотстъпване, няма да можете да използвате по-нататък въпросната интелектуална собственост (изобретение, търговска марка и др.), докато тя е защитена.

Как се извършва преотстъпване на интелектуална собственост?

За повече информация, моля, проверете информационния документ относно споразуменията за преотстъпване на праваpdfen, изготвен от Европейското бюро за помощ относно ПИС.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ относно интелектуалната собственост

Безплатни консултации и обучение за управление на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални бизнес сделки.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: