Последна проверка: 19/04/2022

Равно третиране на служителите

Служителите имат право на равно третиране по отношение на наемането на работа, условията на труд, повишенията, заплащането, достъпа до професионално обучение, професионалното пенсионно осигуряване и освобождаването от работа.

Предупреждение

Основаната на гражданство дискриминация е строго забранена в целия ЕС. Гражданите на ЕС, които работят в друга страна от Съюза, трябва да се ползват със същите права като местните си колеги.

Видове дискриминация

Законът забранява на работодателите да дискриминират служителите въз основа на:

Видове дискриминация на работното място

Пряка дискриминация е налице, когато даден работодател се отнася зле с някого въз основа на някое от шестте основания, посочени по-горе. Например може да става въпрос за отказ за наемане на работа или повишение на лице от етническо малцинство.

Непряка дискриминация е налице, когато дадена практика, политика или правило, които важат за всички, имат отрицателен ефект върху дадена група. Например прилагането на правила, които са неблагоприятни за служителите на непълен работен ден, може косвено да дискриминира жените, тъй като повечето служители на непълен работен ден са жени.

Тормозът представлява нежелано поведение, малтретиране или друго отношение, което води до създаване на враждебна работна среда. Например когато началник или колеги разказват вицове, свързани със сексуалната ориентация на свои ЛГБТК колеги.

Подбуждане към дискриминация е налице, когато дадено лице подбужда другиго към дискриминация срещу трето лице. Например когато работодател поиска от агенция за временна заетост да търси само работници на възраст под 40 години.

Виктимизация е налице, когато началници или колеги предприемат действия, за да си отмъстят за оплакване за дискриминация. Например ако някой е уволнен или му е отказано повишение, защото е подал оплакване за дискриминация срещу началника си.

Има обаче случаи, при които различното третиране въз основа на едно от тези основания може да бъде оправдано при точно определени условия. Например може да е възможно да се обоснове възрастова дискриминация с цел насърчаване на наемането на работа на млади хора, ако национална разпоредба задължава работещите да се пенсионират при достигане на определена възраст.

Национални органи за равно третиране en

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: