Последна проверка: 02/04/2022

Работещи — права на пребиваване

Имате право да живеете във всяка страна от ЕС, където работите като наето или самостоятелно заето лице или в която сте командирован.

Ако изгубите работата си

Ако изгубите работата си, докато живеете в друга страна, можете да останете да живеете там, ако:

Съобщаване за вашето присъствие и регистриране на вашето пребиваване

В някои страни от ЕС трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните власти в рамките на разумен период след пристигането си. Те могат да ви наложат санкции, например глоба, ако не го направите.

Като наето лице в приемащата страна, трябва да регистрирате пребиваването си в съответния орган (често общината или местното полицейско управление) след първите 3 месеца. Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в приемащата страна.

Ще са ви необходими:

Не е необходимо да представяте други документи.

Постоянно пребиваване

Ако сте живели законно, отговаряйки на условията за престой в друга страна от ЕС , непрекъснато в продължение на 5 години, автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Постоянно пребиваване след по-малко от 5 години

Може да получите право на постоянно пребиваване след по-малко от 5 години в някоя от следните ситуации:

Може ли да бъдете депортиран или да поискат от вас да напуснете страната?

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато вече не отговаряте на условията, националните органи могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи приемащата държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени основанията за депортирането и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: