Живот и пътуване
Последна проверка: 23/06/2022

Търсене и участие в обществени поръчки

Процедурата за участие в обществена поръчка зависи от вида и стойността на поръчката. Стандартният начин за възлагане на поръчки е чрез състезателна процедура. Съществуват различни видове състезателни процедури за възлагане на обществени поръчки .

Търсене на обществени поръчки

Стойността на поръчката, а когато тя е под определен праг (обществени поръчки с по-ниска стойност) – мястото, където се намира възложителят, определя къде се публикува обявлението за поръчката.

Обществени поръчки, обхванати от правилата на ЕС

При обществени поръчки с по-висока стойност публичните органи са длъжни да публикуват обявленията на портала Tenders Electronic Daily (TED). Основна информация се публикува на 24-те официални езика на ЕС, но пълните обявления за обществени поръчки е необходимо да бъдат публикувани само на един официален език на ЕС.

Обществени поръчки, които не са обхванати от правилата на ЕС

При обществени поръчки с по-ниска стойност публичните органи обикновено публикуват обявленията само на съответните национални портали за обществени поръчки. Ако желаете да участвате в такива поръчки, трябва да следите порталите на страните, към които проявявате интерес. Понякога има възможност да се абонирате за известия.

Обществени поръчки на институциите на ЕС

Обявленията за обществени поръчки със средна и по-висока стойност на институциите, агенциите или другите органи на ЕС се публикуват на портала Tenders Electronic Daily (TED). Пълният текст на всички обявления от институциите на ЕС се публикува на официалните езици на Съюза.Tenders Electronic Daily

Портал Tenders Electronic Daily (TED)

Порталът Tenders Electronic Daily (TED) е онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз, в която се публикуват обявленията за всички европейски обществени поръчки с по-висока стойност. Можете да разглеждате, търсите и сортирате обявления за обществени поръчки по предмет, държава, възложител и други, а ако се регистрирате на портала, можете да запазвате търсенията си и да се абонирате за известия по електронната поща.

Когато публикуват обявления в TED, възлагащите органи и възложителите трябва да използват класификацията Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV). Класификационните номера могат да ви улеснят при търсенето на обявления.

Подаване на оферти

Ако искате да участвате в обществена поръчка, за която е публикувано обявление в TED, в повечето случаи ще трябва да подадете офертата си по електронен път.

По време на процедурата възложителите може да поискат от вас да им изпратите определени документи, свързани с вашия статут или опит. Можете да използвате информационния портал e-Certis en , за да разберете какви удостоверения се изискват от възлагащите органи в друга държава от ЕС. Порталът e-Certis е достъпен на всички езици на ЕС, но примерните документи са достъпни само на оригиналните езици, на които се използват.

Удостоверителни документи за вашето професионално положение

Когато подавате оферта за обществена поръчка, за която е публикувано обявление в TED, трябва да декларирате, че вашето предприятие разполага с професионален и финансов капацитет да изпълни поръчката, като попълните електронния формуляр, известен като единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)Отваряне като външна връзка.

Не е необходимо да представяте документи за вашето професионално положение, когато подавате офертата си, но имайте предвид, че ще трябва да представите тези документи, ако спечелите поръчката.

Обединяване на ресурси

Ако вашето предприятие не разполага с необходимия капацитет, за да подаде оферта, имате възможност да подадете оферта, като обедините ресурсите си с тези на ваши бизнес партньори.

Грешки при подаване на оферти

Когато подготвяте оферта, постарайте се да изпълните всички изисквания, както са посочени в документацията за обществената поръчка, защото евентуални грешки или пропуски при подаването на офертата могат да доведат до нейното отхвърляне. Не се допуска подаване на оферти след крайния срок.

Срокове за подаване на оферти

Определеният от възложителя срок за подаване на оферти трябва да е с разумна продължителност, за да могат предприятията да подготвят своите оферти. Минималният срок може да е различен в зависимост от вида на обществената поръчка.

Открита процедура

Разполагате с поне 30 дни от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, за да подадете оферта, ако преди това не е било публикувано обявление за предварителна информация. Ако е било публикувано обявление за предварителна информация, срокът трябва да е поне 15 дни.

Ограничена процедура

Разполагате с поне 30 дни от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, за да изпратите заявление за участие.

След изпращането на поканата за представяне на оферти, одобрените кандидати разполагат с поне 25 дни, за да подадат своите оферти, ако не е било публикувано обявление за предварителна информация. Ако е било публикувано обявление за предварителна информация, срокът трябва да е поне 10 дни.

Състезателна процедура с договаряне

Разполагате с поне 30 дни от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, за да изпратите заявление за участие. Одобрените кандидати разполагат с поне 30 дни, за да подадат своите първоначални оферти.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: