Последна проверка: 04/01/2023

Разбиране на трансграничните инвестиции в ЕС

Kакво представлява инвестиция в друга държава от ЕС?

Aко вашето предприятие в ЕС инвестира капитал в друга страна от Съюза, например за закупуване на собственост или акции, вашите интереси са защитени от правилата на ЕС за защита на инвестициите. Tези трансгранични инвестиции могат да включват:

Защита на вашите инвестиции в ЕС

Договорите на ЕС предоставят на инвеститорите високо равнище на защита. Това означава, че действията на държавите от ЕС, които неоснователно възпрепятстват или обезкуражават инвестициите, са забранени en в конкретни случаи en . Защитата на инвестициите означава също така, че правата ви могат да бъдат признати пред независим национален съдия. 

В допълнение към защитата, гарантирана от тези общи правила на ЕС, като трансграничен инвеститор, работещ в който и да е сектор на дейност (финансови услуги, транспорт, енергетика, далекосъобщения, обществени поръчки, професионални квалификации, интелектуална собственост или дружествено право), вие също така сте защитени от специални правила в тези области.

Правилата на ЕС обаче позволяват на държавите от Съюза да регулират пазарите с оглед на обществения интерес в области, свързани със сигурността, здравеопазването, социалните права, защитата на потребителите или опазването на околната среда. Това може да има последици за инвеститорите. В някои случаи националните органи могат да налагат определени ограничения. Ограничения на свободното движение на капитали или на свободата на установяване са забранени, освен ако не са обосновани от някоя от причините, изложени в различни en закони на Съюза en . Примери за такива забранени ограничения са: 

Предупреждение

В зависимост от вида на инвестицията и страната, в която инвестирате, може да има специфични национални правила. Националните органи могат да налагат ограничения при определени обстоятелства и при определени условия, но трябва винаги да спазват правилата на ЕС. 

Жизнен цикъл на инвестициите 

Правилата на вътрешния пазар на ЕС уреждат и защитават трансграничните инвестиции през целия им жизнен цикъл. Ако инвестирате в друга страна от ЕС, имате право:

Как можете да упражните правата си като инвеститор? 

Като инвеститор, ако смятате, че правата ви не са били спазени, можете да използвате няколко средства за правна защита. 

Извънсъдебно уреждане на спорове 

Вашите права са защитени чрез няколко публични процедури, които имат за цел предотвратяване на нарушения (нарушения на правото на ЕС) и разрешаване на евентуални трудности на инвеститорите с националните органи. Например можете да използвате процедури, предоставени от неутрални органи за извънсъдебно решаване на спорове за намиране на решение по вашата жалба. 

Образуване на съдебно производство

Mоже да решите да прибегнете до официални правни действия съгласно правилата на ЕС, като отнесете случая си до националните съдилища на държавата, в която сте направили инвестицията си. Националните съдии имат специална роля и отговорност за защитата на инвестициите, тъй като отговарят за прилагането на законодателството на ЕС в своята страна.

Официални жалби

Можете също така да подадете жалба до Европейската комисия, като използвате формуляра за жалба относно нарушение на правото на Съюза , за да уведомите за евентуални нарушения. Европейската комисия може да предприеме последващи действия, като започне процедура за установяване на нарушение en .

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: