Последна проверка: 26/03/2021

Договори с потребители

В правото на ЕС са заложени някои изисквания за справедливост и прозрачност на договорите, които подписвате с потребители.

За кои договорни условия става въпрос?

Информацията по-долу се отнася само до продажбите на потребители, които извършват покупката извън сферата на професионалната си дейност. Тя не важи за случаите, когато продавате на други предприятия.

Изискванията на ЕС се отнасят до всички договорни условия, които не са индивидуално уговорени с потребителя, като предварително подготвени стандартни договорни условия. Изрично изключени са свързаните с предмета на вашия договор аспекти, както и аспектите, отнасящи се до неговата икономическа изгодност.

Имайте предвид, че ако смятате да се позовете на факта, че договорът е бил индивидуално уговорен, ще трябва да докажете, че това е така.

Договорите трябва да бъдат справедливи

Стандартните договорни условия, използвани във вашата стопанска дейност, трябва да бъдат справедливи, независимо дали се наричат „ред и условия" или са част от по-подробен договор.

Съгласно правото на ЕС стандартните договорни условия не трябва:

Трябва да действате добросъвестно, като се съобразявате със законните интереси на потребителите и се отнасяте справедливо и равноправно към тях.

Неравноправните условия на договора не са обвързващи

Ако определени условия на договора са неравноправни, те не са задължителни за потребителите, така че не можете да се позовавате на тях, дори ако потребителят е подписал договора.

При условие, че неравноправното условие не е съществен елемент на договора, останалата част от договора (но не и неравноправното условие) ще продължи да бъде задължителна за вас и потребителя.

Договорите трябва да бъдат прозрачни

Договорните клаузи трябва да бъдат съставени на ясен и разбираем език. Те не само трябва да бъдат граматически ясни, но потребителят трябва да е в състояние да разбере икономическите им последици.

Предупреждение

Имайте предвид, че всички неясноти ще бъдат тълкувани в полза на потребителя.

Примери за потенциално неправомерни условия

Освен общите изисквания за добросъвестност и баланс, правилата на ЕС включват и списък с конкретни договорни условия, които могат да бъдат счетени за неравноправни.

Ето някои ситуации, при които договорните условия могат да бъдат счетени за неравноправни съгласно правилата на ЕС:

1. Отговорност при смърт или нараняване на потребител

Условия, които изключват/ограничават вашата отговорност, ако потребител почине или получи травма поради действие или бездействие от ваша страна.

2. Компенсация, ако не извършите доставка

Условия, които неоснователно изключват/ограничават правата на потребителите на компенсация, ако не изпълните вашата част от договора.

3. Клауза за освобождаване във ваша полза

Условия, които ви позволяват да преустановите предоставянето на дадена услуга просто защото не ви е удобно, но които продължават да обвързват потребителя.

4. Едностранно обезщетение за анулиране

Условия, които ви дават възможност да запазите предплатените суми, ако потребителят анулира договора, но не осигуряват еквивалентна компенсация за потребителя, когато вие (търговецът) анулирате договора.

5. Прекомерно обезщетение

Условия, изискващи потребител, който не изпълни дадено задължение, да заплати необосновано голямо обезщетение.

6. Едностранно анулиране

Условия, които ви дават възможност да прекратите договора едностранно, но не предоставят същото право на потребителя.

7. Анулиране с кратко предизвестие

Условия, които ви дават възможност да прекратите безсрочен договор с кратко предизвестие, освен когато това е напълно основателно.

8. Автоматично удължаване на срочни договори

Условия, съгласно които потребителят трябва да уведоми за намерението си да прекрати договора, но крайният срок за това е неразумно рано.

9. Скрити условия

Условия, които задължават потребителя, независимо че той трудно би могъл да научи за тях преди подписването на договора.

10. Едностранни промени в договора

Условия, които ви позволяват да променяте договора едностранно, освен ако в договора не е посочена основателна причина за това.

11. Едностранни промени в продукта или услугата

Условия, които ви позволяват да извършвате едностранно и без основателна причина промени в продукта или услугата, които трябва да предоставите.

12. Промени в цените

Условия, съгласно които можете да фиксирате или повишавате окончателната цена при доставката — без да дадете на потребителя възможност да анулира договора, ако сумата е много по-висока от първоначално договорената.

13. Едностранно тълкуване на договора

Условия, съгласно които само вие имате право да тълкувате всички клаузи на договора и да решавате дали продуктът или услугата съответстват на договора.

14. Неспазване на изявления, направени от ваши служители

Условия, съгласно които вие можете да се опитате да избегнете поети от ваши служители задължения, или които обвързват такива ангажименти с други условия.

15. Едностранно спазване на задължения

Условия, които задължават потребителя да изпълнява всичките си задължения, докато вие не сте задължен да изпълнявате своите.

16. Прехвърляне на договори към други търговци при по-неблагоприятни условия

Условия, които ви позволяват да прехвърлите договора без съгласието на потребителя и които могат да доведат до влошаване на условията за него.

17. Ограничени права за правни действия

Условия, които ограничават предприемането на правни действия от потребителите и ги задължават да предоставят доказателства, когато в действителност това е задължение на другата страна по договора.

Подробна информация за националните правила

Моля, имайте предвид, че с правилата на ЕС относно неравноправните условия на договора се определят минимални стандарти, които могат да бъдат засилени или разширени в националното законодателство.

За по-подробна информация относно приложимите правила, моля, потърсете съвет от мрежата Enterprise Europe Networken във вашата страна.

Готови за потребителското право

„Готови за потребителското право" е програма, която обхваща целия ЕС и предлага безплатни курсове за обучение по потребителско право за микропредприятия и МСП. Можете да кандидатствате за обучение във вашата страна, за да се уверите, че вашето предприятие спазва изискванията на потребителското право.

Ако предпочитате да учите самостоятелно, регистрирайте сеen за достъп до образователните материали. След това можете да попълните електронен тест и да валидирате обучението си, като получите сертификат.

Разгледайте портала на „Готови за потребителското право"en, за да разберете как може да се регистрирате.

Свързани теми

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: