Последна проверка: 23/05/2022

Равно третиране на работното място

Като гражданин на ЕС имате право на равно третиране по отношение на набирането на служители, условията на труд, повишенията, заплащането, достъпа до професионално обучение, професионалното пенсионно осигуряване и освобождаването от длъжност. В ЕС дискриминацията на работното място, основана на възраст, пол, увреждане, етнически или расов произход, религия, убеждения или сексуална ориентация, е забранена както в публичния, така и в частния сектор.

Като гражданин на ЕС трябва да бъдете третиран по абсолютно същия начин като вашите колеги от съответната страна, що се отнася до правото на труд, социалните обезщетения и достъпа до обществени услуги за заетост. Приемащата страна обаче може да реши да ви откаже достъп до подпомагане на доходите или други обезщетения през първите 3 месеца от вашето пребиваване (например ако сте дошли като сезонен работник, работили сте 1 месец и сте кандидатствали за подпомагане на доходите) и дори за по-дълго, ако идвате в страната, за да си търсите работа.

Срещу какви видове дискриминация сте защитен/а?

Проверете видовете дискриминация

Разумни улеснения

Ако имате увреждане, може да се наложи работата или работното ви място да бъдат адаптирани по начин, който ви позволява да изпълнявате задълженията си и да израствате в служебната йерархия или да преминавате обучения. В този случай можете да поискате работодателят ви да предприеме разумни мерки с оглед на вашето състояние. Подобни мерки могат да се прилагат за всички свързани с вашата работа дейности — от процеса на кандидатстване до прекратяването на трудовите отношения, като включват условията на труд и допълнителните придобивки.

Как да упражнявате правата си

Ако смятате, че сте жертва на дискриминация, можете да отнесете въпроса до национален орган за равно третиране en . Някои органи могат просто да ви предоставят полезна информация с оглед на вашето положение, а други могат да ви помогнат да подадете жалба. Те биха могли дори, ако разполагат с вашето одобрение, да отнесат случая ви до компетентните съдилища.

В зависимост от националното законодателство може да имате право на обезщетение, връщане на работа или издаване на разпореждане, което задължава работодателя да отстрани дискриминацията и да осигури разумни улеснения.

За помощ и съвет можете да се свържете и с профсъюзи, неправителствени организации или адвокати.

Вижте националната информация по-долу.

Изберете държава

Вижте също:

Как да приложим разумни улеснения на практика – ръководство за обещаващи практикиОтваряне като външна връзка

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: