Последна проверка: 18/07/2022

Просрочено плащане

Ако вашето предприятие е предоставило стоки или услуги на клиент (съгласно условията на търговския договор) и не сте получили плащане от него в рамките на договорения срок, имате право на лихва и компенсация по плащането, което ви се дължи.

Това важи за всички търговски сделки с други предприятия (включително еднолични търговци — при условие, че те действат в рамките на своята независима икономическа или професионална дейност) и публични органи.

Предупреждение

Тези правила и правилата в следните стъпки не се прилагат:

  • в случай на производства по несъстоятелност (включително производства, целящи преструктуриране на дълга)
  • по отношение на компенсационни плащания за щети (например от застрахователни дружества)

Използвайте направо калкулатора на лихви, за да видите колко ви дължат, или изберете една от ситуациите по-долу.

На мен ми дължи пари

Друго предприятие ми дължи пари

Публичен орган ми дължи пари

Потребител ми дължи пари

Не можете да искате лихва за просрочено плащане при трансакции с потребители. Ако имате проблем с потребител, горепосочените правила не важат. За повече информация относно проблемите с потребители, вижте:

Моето предприятие е базирано в страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), а пари ми дължи предприятие, което работи в същата страна.

Изчисляване на дължимите лихви

Ако сте изпълнил договорните и правните си задължения и клиентът носи отговорност за забавянето (когато то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол), имате право да поискате лихва за просрочено плащане и обезщетение за разходите по събирането на вземания.

От кога се дължи лихва?

Лихвата се дължи от деня след падежа, определен в договора.

Ако в договора не сте определили период на плащане, лихвата започва да се дължи автоматично 30 календарни дни, след като клиентът получи вашата фактура или искането ви за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва едва след доставката.

Каква лихва следва да бъде добавена?

Можете да изисквате лихвата за просрочено плащане, посочена в договора. Ако там не е посочена лихва, се прилага законната лихва.

Законни лихви по държави

Държава — членка на ЕС 1 юли 2022 г. - 31 декември 2022 г
Австрия 8,58
Белгия 8,00
България 10,00
Хърватия 8,30
Кипър 8,00
Чехия 15,00
Дания 8,05
Естония 8,00
Финландия 8,00
Франция 10,00
Германия 8,12
Гърция 8,00
Унгария 9,20
Ирландия 8,00
Италия 8,00
Латвия 8,00
Литва 8,00
Люксембург 8,00
Малта 8,00
Нидерландия 8,00
Полша (здравен сектор) 14,00
Полша (други сектори) 16,00
Португалия 8,00
Румъния 10,50
Словакия 8,00
Словения 8,00
Испания 8,00
Швеция 8,00

Използвайте нашия калкулатор, за да разберете каква лихва имате право да изискате.

Обезщетение за разходите по събирането на вземания

В допълнение към дължимата лихва, имате право да поискате фиксирана компенсация от 40 евро (или еквивалентна на тази сума) за всяка фактура, платена със закъснение (в някои страни от ЕС сумата може да е по-висока, тъй като се изчислява в зависимост от стойността на фактурата).

Ако направените от вас разходи при събирането на задълженията надхвърлят тази сума, може да поискате допълнителна компенсация в разумен размер (тоест административни разходи, такси за събиране на задължения или разходи за ангажиране на адвокат).

ДДС

Начислявате лихви върху брутната сума на дълга (включително ДДС), но не плащате ДДС върху лихвите.

Как да възстановите дължимите ви суми

Моето предприятие е базирано в страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), а пари ми дължи предприятие, което работи в друга страна от Съюза (В този случай 27-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Договорите се уреждат от избраното от засегнатите страни право. Затова трябва да проверите по кое право се урежда вашият договор.

Ако не сте направили конкретен избор при подписването на договора, правилата за просрочено плащане се уреждат от правото на страната, в която обичайно пребивава кредиторът.

Това правило важи и за продажбата на стоки, и за предоставянето на услуги.

Предупреждение

Ако договорът се урежда от правото на страни извън ЕС, правилата по-долу може да не важат .

Изчисляване на дължимите лихви

Ако сте изпълнил договорните и правните си задължения и клиентът носи отговорност за забавянето (когато то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол), имате право да поискате лихва за просрочено плащане и обезщетение за разходите по събирането на вземания.

От кога се дължи лихва?

Лихвата се дължи от деня след падежа, определен в договора.

Ако в договора не сте определили период на плащане, лихвата започва да се дължи автоматично 30 календарни дни, след като клиентът получи вашата фактура или искането ви за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва едва след доставката.

Каква лихва следва да бъде добавена?

Можете да изисквате лихвата за просрочено плащане, посочена в договора. Ако там не е посочена лихва, се прилага законната лихва.

Законни лихви по държави

Държава — членка на ЕС 1 юли 2022 г. - 31 декември 2022 г
Австрия 8,58
Белгия 8,00
България 10,00
Хърватия 8,30
Кипър 8,00
Чехия 15,00
Дания 8,05
Естония 8,00
Финландия 8,00
Франция 10,00
Германия 8,12
Гърция 8,00
Унгария 9,20
Ирландия 8,00
Италия 8,00
Латвия 8,00
Литва 8,00
Люксембург 8,00
Малта 8,00
Нидерландия 8,00
Полша (здравен сектор) 14,00
Полша (други сектори) 16,00
Португалия 8,00
Румъния 10,50
Словакия 8,00
Словения 8,00
Испания 8,00
Швеция 8,00

Използвайте нашия калкулатор, за да разберете каква лихва имате право да изискате.

Обезщетение за разходите по събирането на вземания

В допълнение към дължимата лихва, имате право да поискате фиксирана компенсация от 40 евро (или еквивалентна на тази сума) за всяка фактура, платена със закъснение (в някои страни от ЕС сумата може да е по-висока, тъй като се изчислява в зависимост от стойността на фактурата).

Ако направените от вас разходи при събирането на задълженията надхвърлят тази сума, може да поискате допълнителна компенсация в разумен размер (тоест административни разходи, такси за събиране на задължения или разходи за ангажиране на адвокат).

Как да възстановите дължимите ви суми

Моето предприятие е базирано в страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), а пари ми дължи публичен орган, който работи в същата страна.

Изчисляване на дължимите лихви

Ако сте изпълнил договорните и правните си задължения и клиентът носи отговорност за забавянето (когато то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол), имате право да поискате лихва за просрочено плащане и обезщетение за разходите по събирането на вземания.

От кога се дължи лихва?

Лихвата се дължи от деня след падежа, определен в договора.

Ако в договора не сте определили период на плащане,​ лихвата започва да се дължи автоматично 30 календарни дни, след като клиентът получи вашата фактура или искането ви за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва едва след доставката.

Каква лихва следва да бъде добавена?

Можете да начислите законната лихва.

Законни лихви по държави

Държава — членка на ЕС 1 юли 2022 г. - 31 декември 2022 г
Австрия 8,58
Белгия 8,00
България 10,00
Хърватия 8,30
Кипър 8,00
Чехия 15,00
Дания 8,05
Естония 8,00
Финландия 8,00
Франция 10,00
Германия 8,12
Гърция 8,00
Унгария 9,20
Ирландия 8,00
Италия 8,00
Латвия 8,00
Литва 8,00
Люксембург 8,00
Малта 8,00
Нидерландия 8,00
Полша (здравен сектор) 14,00
Полша (други сектори) 16,00
Португалия 8,00
Румъния 10,50
Словакия 8,00
Словения 8,00
Испания 8,00
Швеция 8,00

Използвайте нашия калкулатор, за да разберете каква лихва имате право да изискате.

Обезщетение за разходите по събирането на вземания

В допълнение към дължимата лихва , имате право да поискате фиксирана компенсация от 40 евро (или еквивалентна на тази сума) за всяка фактура, платена със закъснение (в някои страни от ЕС сумата може да е по-висока, тъй като се изчислява в зависимост от стойността на фактурата).

Ако направените от вас разходи при събирането на задълженията надхвърлят тази сума, може да поискате допълнителна компенсация в разумен размер (тоест административни разходи, такси за събиране на задължения или разходи за ангажиране на адвокат).

Как да възстановите дължимите ви суми

Внимание! Ако плащанията от публичен орган системно се извършват със закъснение, можете също така да изпратите официална жалба до Европейската комисия.

Моето предприятие е базирано в страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), а пари ми дължи публичен орган, който работи в друга страна от Съюза (В този случай 27-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Договорите се уреждат от избраното от засегнатите страни право. Затова трябва да проверите по кое право се урежда вашият договор.

Изчисляване на дължимите лихви

Ако сте изпълнил договорните и правните си задължения и клиентът носи отговорност за забавянето (когато то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол), имате право да поискате лихва за просрочено плащане и обезщетение за разходите по събирането на вземания.

От кога се дължи лихва?

Лихвата се дължи от деня след падежа, определен в договора.

Ако в договора не сте определили период на плащане, лихвата започва да се дължи автоматично 30 календарни дни, след като клиентът получи вашата фактура или искането ви за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва едва след доставката.

Каква лихва следва да бъде добавена?

Можете да начислите законната лихва.

Законни лихви по държави

Държава — членка на ЕС 1 юли 2022 г. - 31 декември 2022 г
Австрия 8,58
Белгия 8,00
България 10,00
Хърватия 8,30
Кипър 8,00
Чехия 15,00
Дания 8,05
Естония 8,00
Финландия 8,00
Франция 10,00
Германия 8,12
Гърция 8,00
Унгария 9,20
Ирландия 8,00
Италия 8,00
Латвия 8,00
Литва 8,00
Люксембург 8,00
Малта 8,00
Нидерландия 8,00
Полша (здравен сектор) 14,00
Полша (други сектори) 16,00
Португалия 8,00
Румъния 10,50
Словакия 8,00
Словения 8,00
Испания 8,00
Швеция 8,00

Използвайте нашия калкулатор, за да разберете каква лихва имате право да изискате.

Обезщетение за разходите по събирането на вземания

В допълнение към дължимата лихва, имате право да поискате фиксирана компенсация от 40 евро (или еквивалентна на тази сума) за всяка фактура, платена със закъснение (в някои страни от ЕС сумата може да е по-висока, тъй като се изчислява в зависимост от стойността на фактурата).

Ако направените от вас разходи при събирането на задълженията надхвърлят тази сума, може да поискате допълнителна компенсация в разумен размер (тоест административни разходи, такси за събиране на задължения или разходи за ангажиране на адвокат).

Как да възстановите дължимите ви суми

Внимание! Ако плащанията от публичен орган системно се извършват със закъснение, можете също така да изпратите официална жалба до Европейската комисия.

Калкулатор на лихвите

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: