Последна проверка: 27/03/2019

Просрочено плащане

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Ако вашето предприятие е предоставило стоки или услуги на клиент (съгласно условията на търговския договор) и не сте получили плащане от него в рамките на договорения срок, имате право на лихва и компенсация по плащането, което ви се дължи.

Това важи за всички търговски сделки с други предприятия (включително еднолични търговци — при условие, че те действат в рамките на своята независима икономическа или професионална дейност) и публични органи.

Тези правила и правилата в следните стъпки не се прилагат:

 • в случай на производства по несъстоятелност (включително производства, целящи преструктуриране на дълга)
 • по отношение на компенсационни плащания за щети (например от застрахователни дружества)

 

На мен ми дължи пари

 

Друго предприятие ми дължи пари

 

Публичен орган ми дължи пари

 

Потребител ми дължи пари

Не можете да искате лихва за просрочено плащане при трансакции с потребители. Ако имате проблем с потребител, горепосочените правила не важат. За повече информация относно проблемите с потребители, вижте:

 

Моето предприятие е базирано в страна от ЕС, а пари ми дължи предприятие, което работи в същата страна.

Какви са вашите права?

Ако сте изпълнил договорните и правните си задължения и клиентът носи отговорност за забавянето (когато то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол), имате право да поискате лихва за просрочено плащане и компенсация за разходите по събирането на вземания.

От кога се дължи лихва?

Лихвата се дължи от деня след падежа, определен в договора.

Ако в договора не сте определили период на плащане, лихвата започва да се дължи автоматично 30 календарни дни, след като клиентът получи вашата фактура или искането ви за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва едва след доставката.

Каква лихва следва да бъде добавена?

Можете да изисквате лихвата за просрочено плащане, посочена в договора. Ако там не е посочена лихва, се прилага законната лихва.

Законни лихви по държави

Държава — членка на ЕС 1 януари 2019 г. — 30 юни 2019 г.
Австрия 8,58
Белгия 8,00
България 10,00
Хърватия 9,09
Кипър 8,00
Чехия 9,75
Дания 8,05
Естония 8,00
Финландия 8,00
Франция 10,00
Германия 8,12
Гърция 8,00
Унгария 8,90
Ирландия 8,00
Италия 8,00
Латвия 8,00
Литва 8,00
Люксембург 8,00
Малта 8,00
Нидерландия 8,00
Полша 9,50
Португалия 8,00
Румъния 9,75
Словакия 8,00
Словения 8,00
Испания 8,00
Швеция 7,50
Обединено кралство 8,75

Използвайте нашия калкулатор, за да разберете каква лихва имате право да изисквате.

 

Обезщетение за разходите по събирането на вземания

В допълнение към дължимата лихва, имате право да поискате фиксирана компенсация от 40 евро (или еквивалентна на тази сума) за всяка фактура, платена със закъснение (в някои страни от ЕС сумата може да е по-висока, тъй като се изчислява в зависимост от стойността на фактурата).

Ако направените от вас разходи при събирането на задълженията надхвърлят тази сума, може да поискате допълнителна компенсация в разумен размер (тоест административни разходи, такси за събиране на задължения или разходи за ангажиране на адвокат).

ДДС

Начислявате лихви върху брутната сума на дълга (включително ДДС), но не плащате ДДС върху лихвите.

Как да възстановите дължимите ви суми

 1. Изпратете фактура на вашия клиент, като включите лихвите и компенсацията.
 2. Свържете се с национален орган, който може да ви помогне да възстановите дължимите ви суми.
 3. Ангажирайте агенция за събиране на вземания.
 4. Получете изпълнително основание от национален съд.

 

Моето предприятие е базирано в страна от ЕС, а пари ми дължи предприятие, което работи в друга страна от Съюза .

Договорите се уреждат от избраното от засегнатите страни право. Затова трябва да проверите по кое право се урежда вашият договор.

Ако не сте направили конкретен избор при подписването на договора, правилата за просрочено плащане се уреждат от правото на страната, в която обичайно пребивава кредиторът.

Това правило важи и за продажбата на стоки, и за предоставянето на услуги.

Ако договорът се урежда от правото на страни извън ЕС, правилата по-долу може да не важат.

Какви са вашите права?

Ако сте изпълнил договорните и правните си задължения и клиентът носи отговорност за забавянето (когато то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол), имате право да поискате лихва за просрочено плащане и компенсация за разходите по събирането на вземания.

От кога се дължи лихва?

Лихвата се дължи от деня след падежа, определен в договора.

Ако в договора не сте определили период на плащане, лихвата започва да се дължи автоматично 30 календарни дни, след като клиентът получи вашата фактура или искането ви за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва едва след доставката.

Каква лихва следва да бъде добавена?

Можете да изисквате лихвата за просрочено плащане, посочена в договора. Ако там не е посочена лихва, се прилага законната лихва.

Законни лихви по държави

Държава — членка на ЕС 1 януари 2019 г. — 30 юни 2019 г.
Австрия 8,58
Белгия 8,00
България 10,00
Хърватия 9,09
Кипър 8,00
Чехия 9,75
Дания 8,05
Естония 8,00
Финландия 8,00
Франция 10,00
Германия 8,12
Гърция 8,00
Унгария 8,90
Ирландия 8,00
Италия 8,00
Латвия 8,00
Литва 8,00
Люксембург 8,00
Малта 8,00
Нидерландия 8,00
Полша 9,50
Португалия 8,00
Румъния 9,75
Словакия 8,00
Словения 8,00
Испания 8,00
Швеция 7,50
Обединено кралство 8,75

Използвайте нашия калкулатор, за да разберете каква лихва имате право да изисквате.

 

Обезщетение за разходите по събирането на вземания

В допълнение към дължимата лихва, имате право да поискате фиксирана компенсация от 40 евро (или еквивалентна на тази сума) за всяка фактура, платена със закъснение (в някои страни от ЕС сумата може да е по-висока, тъй като се изчислява в зависимост от стойността на фактурата).

Ако направените от вас разходи при събирането на задълженията надхвърлят тази сума, може да поискате допълнителна компенсация в разумен размер (тоест административни разходи, такси за събиране на задължения или разходи за ангажиране на адвокат).

Как да възстановите дължимите ви суми

 1. Изпратете фактура на вашия клиент, като включите лихвите и компенсацията.
 2. Свържете се с местен партньор в мрежата Enterprise Europe.
 3. Направете справка в наръчника за трансгранично управление на кредити и вземания.
 4. Проверете дали някой от регламентите на ЕС за трансграничното събиране на вземания може да се приложи във вашия случай.
 5. Ангажирайте агенция за събиране на вземания.

 

Моето предприятие е базирано в страна от ЕС, а пари ми дължи публичен орган, който работи в същата страна.

Какви са вашите права?

Ако сте изпълнил договорните и правните си задължения и клиентът носи отговорност за забавянето (когато то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол), имате право да поискате лихва за просрочено плащане и компенсация за разходите по събирането на вземания.

От кога се дължи лихва?

Лихвата се дължи от деня след падежа, определен в договора.

Ако в договора не сте определили период на плащане, лихвата започва да се дължи автоматично 30 календарни дни, след като клиентът получи вашата фактура или искането ви за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва едва след доставката.

Каква лихва следва да бъде добавена?

Можете да начислите законната лихва.

Законни лихви по държави

Държава — членка на ЕС 1 януари 2019 г. — 30 юни 2019 г.
Австрия 8,58
Белгия 8,00
България 10,00
Хърватия 9,09
Кипър 8,00
Чехия 9,75
Дания 8,05
Естония 8,00
Финландия 8,00
Франция 10,00
Германия 8,12
Гърция 8,00
Унгария 8,90
Ирландия 8,00
Италия 8,00
Латвия 8,00
Литва 8,00
Люксембург 8,00
Малта 8,00
Нидерландия 8,00
Полша 9,50
Португалия 8,00
Румъния 9,75
Словакия 8,00
Словения 8,00
Испания 8,00
Швеция 7,50
Обединено кралство 8,75

Използвайте нашия калкулатор, за да разберете каква лихва имате право да изисквате.

 

Обезщетение за разходите по събирането на вземания

В допълнение към дължимата лихва, имате право да поискате фиксирана компенсация от 40 евро (или еквивалентна на тази сума) за всяка фактура, платена със закъснение (в някои страни от ЕС сумата може да е по-висока, тъй като се изчислява в зависимост от стойността на фактурата).

Ако направените от вас разходи при събирането на задълженията надхвърлят тази сума, може да поискате допълнителна компенсация в разумен размер (тоест административни разходи, такси за събиране на задължения или разходи за ангажиране на адвокат).

Как да възстановите дължимите ви суми

 1. Изпратете фактура на вашия клиент, като включите лихвите и компенсацията.
 2. Обърнете се към националния омбудсман или съдия в съответната страна.

Внимание! Ако плащанията от публичен орган системно се извършват със закъснение, можете също така да изпратите официална жалба до Европейската комисия.

 

Моето предприятие е базирано в страна от ЕС, а пари ми дължи публичен орган, който работи в друга страна от Съюза.

Договорите се уреждат от избраното от засегнатите страни право. Затова трябва да проверите по кое право се урежда вашият договор.

Какви са вашите права?

Ако сте изпълнил договорните и правните си задължения и клиентът носи отговорност за забавянето (когато то не се дължи на обстоятелства извън неговия контрол), имате право да поискате лихва за просрочено плащане и компенсация за разходите по събирането на вземания.

От кога се дължи лихва?

Лихвата се дължи от деня след падежа, определен в договора.

Ако в договора не сте определили период на плащане, лихвата започва да се дължи автоматично 30 календарни дни, след като клиентът получи вашата фактура или искането ви за плащане.

Ако не знаете кога е получена фактурата, можете да изисквате лихва 30 календарни дни, след като сте доставили вашата услуга и/или продукт.

Ако изпратите фактурата на вашия клиент, преди да доставите услугата и/или продукта, броенето започва едва след доставката.

Каква лихва следва да бъде добавена?

Можете да начислите законната лихва.

Законни лихви по държави

Държава — членка на ЕС 1 януари 2019 г. — 30 юни 2019 г.
Австрия 8,58
Белгия 8,00
България 10,00
Хърватия 9,09
Кипър 8,00
Чехия 9,75
Дания 8,05
Естония 8,00
Финландия 8,00
Франция 10,00
Германия 8,12
Гърция 8,00
Унгария 8,90
Ирландия 8,00
Италия 8,00
Латвия 8,00
Литва 8,00
Люксембург 8,00
Малта 8,00
Нидерландия 8,00
Полша 9,50
Португалия 8,00
Румъния 9,75
Словакия 8,00
Словения 8,00
Испания 8,00
Швеция 7,50
Обединено кралство 8,75

Използвайте нашия калкулатор, за да разберете каква лихва имате право да изисквате.

 

Обезщетение за разходите по събирането на вземания

В допълнение към дължимата лихва, имате право да поискате фиксирана компенсация от 40 евро (или еквивалентна на тази сума) за всяка фактура, платена със закъснение (в някои страни от ЕС сумата може да е по-висока, тъй като се изчислява в зависимост от стойността на фактурата).

Ако направените от вас разходи при събирането на задълженията надхвърлят тази сума, може да поискате допълнителна компенсация в разумен размер (тоест административни разходи, такси за събиране на задължения или разходи за ангажиране на адвокат).

Как да възстановите дължимите ви суми

 1. Изпратете фактура на вашия клиент, като включите лихвите и компенсацията.
 2. Свържете се със Солвит.

Внимание! Ако плащанията от публичен орган системно се извършват със закъснение, можете също така да изпратите официална жалба до Европейската комисия.

 

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: