Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 07/03/2018

Инвестиционни продукти

Банките и застрахователните компании обикновено ви предлагат инвестиционни продукти, фондове и свързани с инвестиции застрахователни полици, известни и като пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), когато предпочитате да инвестирате парите си, вместо да ги сложите в стандартна спестовна сметка. За разлика от стандартния спестовен влог стойността на инвестициите и приходът от инвестиционни продукти могат да намаляват, както и да се увеличават.

Тъй като инвестиционните продукти могат да са доста сложни, не винаги е лесно човек да разбере каква е тяхната възвръщаемост и какви са потенциалните рискове. Съгласно правилата на ЕС трябва да получите подробна информация, преди да подпишете договор за инвестиционен продукт, за да сте напълно наясно с размера или естеството на рисковете, които поемате.

Тези правила на ЕС не се отнасят до професионалните пенсионни схеми, преките инвестиции (например акции), инвестиционните продукти за професионални инвеститори и животозастрахователните продукти без инвестиционни възможности за инвеститорите на дребно (обезщетения се изплащат само в случай на смърт или нетрудоспособност).

Основна информация за инвестицията

Преди да сключите договор за инвестиционен продукт, лицето или организацията, които го предлагат, трябва да ви предоставят основен информационен документ. Целта на този стандартен документ е да получите ясни отговори на вашите въпроси за характеристиките на инвестиционния продукт, от който се интересувате, както и за рисковете и разходите, свързани с него.

Информационният документ трябва да е не повече от 3 страници А4 и да съдържа следната информация:

 • обща информация относно доставчика и координати за връзка с него
 • описание на инвестиционния продукт, неговите цели и начина за постигането им
 • обяснение на основните фактори, от които зависи възвръщаемостта
 • срок на инвестиционния продукт, дата на неговия падеж и условия за прекратяване на вашата инвестиция
 • ниво на риска на инвестиционния продукт (по скала от 1 до 7)
 • максимална възможна загуба от вашата инвестиция плюс 4 подходящи сценария за резултатите – кризисен, песимистичен, умерен и оптимистичен сценарий
 • таблица със свързаните с вашата инвестиция разходи във времето, в парично и процентно изражение
 • таблица с еднократните разходи (например на входа и изхода), нееднократните разходи (например годишните разходи по сделки по портфейла) и съпътстващите разходи (например таксите за постигнати резултати) – всички в процентно изражение
 • начини за подаване на жалба, включително връзка към съответния уебсайт, и пощенски и електронен адрес за изпращане на жалби.

Време за сравнение и избор

Основният информационен документ ви дава възможност лесно да сравнявате инвестиционни продукти на различни доставчици и да изберете този, който най-добре съответства на вашите нужди.

Затова трябва да получите информационния документ достатъчно рано, за да имате време да обмислите различните възможности, преди да се обвържете с договор или оферта. Дори и да има срок за отказ, лицето, което ви предлага инвестиционния продукт, трябва да ви даде информационния документ, преди да подпишете договор.

Лична история

Информационният документ може да ви помогне да изберете правилния инвестиционен продукт

Ленърд иска да спести известна сума за пенсионирането си. Той говори с банката си за различните варианти. Тя му предлага всеки месец да заделя по 150 евро в специален животозастрахователен спестовен план. От банката му обясняват, че този вид инвестиционен продукт ще му даде възможност да получава по-добра възвръщаемост на парите си в сравнение с обикновена спестовна сметка. Ленърд иска повече информация за плана и му дават основния информационен документ. Когато прочита документа, Ленърд разбира от различните сценарии за резултатите, че съществува риск да изгуби част от своите пенсионни спестявания, ако резултатите от инвестициите, свързани със спестовния план, не са добри. Той говори отново с банката и решава вместо това да използва стандартна спестовна сметка.

 

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети