Последна проверка: 24/01/2019

Вашият съпруг или съпруга и вашите деца от ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Ако сте гражданин на ЕС, който се премества в друга страна от Съюза, за да живее, работи или учи, правилата на ЕС улесняват вашето семейство да се присъедини към вас. На тази страница можете да разберете как вашите съпруг/а, деца и внуци могат да се присъединят към вас, ако са граждани на ЕС.

Но ако сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат само националните правила.

Престой по силата на собствени права

В качеството си на граждани на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да пребивават в друга страна от ЕС като работещи, търсещи работа, пенсионери или учащи при същите условия, които важат за самия вас.

Проверете условията и формалностите за:

Престой на ваша издръжка

Вашите съпруг/съпруга, деца или внуци не възнамеряват да работят или да търсят работа, не учат и не получават пенсия?

В този случай могат да се присъединят към вас като лица на ваша издръжка.

Ако сте сключили еднополов брак и се преместите в друга страна от ЕС, тя трябва да признае правата на пребиваване на вашия съпруг там. Това правило се прилага дори ако еднополовите бракове не са признати в тази страна.

Престой в чужбина до 3 месеца

Като гражданин на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да живеят във вашата нова страна на пребиваване в ЕС при същите условия, които важат за всички граждани на ЕС.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Ако сте работник

Ако работите в друга страна от ЕС като наето или самостоятелно заето лице или сте командировани, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци на ваша издръжка могат да останат там с вас без да е необходимо да отговарят на други условия.

Ако сте пенсионер

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна от ЕС, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци на ваша издръжка също могат да живеят там, ако имате за себе си и цялото си семейство:

Ако учите

Ако учите, живеейки в друга страна от ЕС, вашите съпруг/а, деца и внуци на ваша издръжка също могат да живеят там, ако:

Регистрация

Научете как да получите удостоверение за регистрация на членовете на семейството ви, които живеят с вас.

Искане за напускане и депортиране

Вашите съпруг или съпруга, деца и внуци могат да живеят във вашата страна на пребиваване заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за депортирането и да е указано как може да се обжалва и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като граждани на ЕС вашите съпруг/а, деца и внуци могат да получат право на постоянно пребиваване, ако в продължение на 5 години непрекъснато са живели законно в съответната страна. Това става при същите условия, които важат за вас.

Това означава, че те могат да пребивават там, докато желаят – дори ако не работят или се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права, придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ правото им на пребиваване без условия.

Смърт

Ако сте работили като наето лице или като самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и починете преди да придобиете право на постоянен престой там, към вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които са живели с вас като членове на семейството ви, може да бъде проявено специално отношение. То може да включва разрешение за постоянно пребиваване, ако:

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: