Последна проверка: 11/07/2022

Съдебни действия за потребителите

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Кога да я използвате

Можете да използвате европейската процедура за искове с малък материален интерес, за да предявите иск с максимална стойност от 5000 евро срещу лице, организация или предприятие, установени в друга страна от ЕС.

Предупреждение

Тази процедура не може да се използва за искове в Дания.

Можете да използвате процедурата, за да поискате възстановяване на разходите за стоки или услуги. Така например процедурата ви дава възможност да предявите иск за дефектна стока, която сте закупили в друга страна от ЕС или по интернет от лице, пребиваващо в друга страна от Съюза. Не се нуждаете от адвокат, за да подадете иск.

Имайте предвид, че някои граждански и търговски дела не са обхванати от процедурата, включително:

Как да предявите иск

Процедурата за искове с малък материален интерес е предимно писмена процедура. За да предявите иск, трябва да попълните формуляр AОтваряне като външна връзка и да добавите всички документи в подкрепа на вашия иск. Трябва да изпратите формуляра и всички придружаващи документи, като разписки или фактури, до компетентен съд във вашата или в другата страна от ЕС.

Намерете компетентен съдОтваряне като външна връзка и проверете правилата в страната на съда за предявяване на искове.

Предупреждение

Не забравяйте, че исканата сума не може да надхвърля 5000 евро, без лихвите и разноските.

След като получи вашия иск, съдът ще провери формуляра и придружаващите документи и ще реши дали искът ви може да бъде разгледан в рамките на процедурата. Съдът може да поиска от вас да попълните формуляр БОтваряне като външна връзка, ако липсва необходима информация.

Ако вашият случай попада в обхвата на процедурата за искове с малък материален интерес, съдът ще се свърже с ответника (лицето, срещу което сте подали иск). Ответникът трябва да отговори в срок от 30 дни.

В рамките на 30 дни след получаване на отговора на ответника, ако той реши да отговори, съдът ще направи едно от следните неща:

Как се привежда в действие решението

Решението на съда се признава автоматично в другите страни от ЕС. Ако обаче ответникът не изпълни решението, можете да се свържете с правоприлагащите органи в неговата страна.

Ще трябва да предоставите:

Правоприлагащите органи ще наложат изпълнението на решението съгласно националните правила.

Разходи за процедурата

Обикновено трябва да заплатите съдебна такса , която ще ви бъде възстановена, ако искът ви е успешен. Заплащаната от вас сума зависи от страната, в която се намира съдът.

Повече информация за европейската процедура за искове с малък материален интерес е достъпна на европейския портал за електронно правосъдие.

Европейска заповед за плащане (процедура за заповед за плащане)

Кога да я използвате

Можете да използвате процедурата за европейска заповед за плащане за събиране на парични вземания в друга страна от ЕС. Тя се използва при безспорни вземания в рамките награждански и търговски спорове , например когато даден иск вече е уреден от съда и длъжникът се е съгласил с него.

Предупреждение

Тази процедура не може да се използва за искове в Дания.

Как да предявите иск

Европейската заповед за плащане е изцяло писмена процедура, така че не се налага да ходите в съда, за да я използвате.

За да започнете процедурата, трябва да попълните формуляр АОтваряне като външна връзка, като предоставите всички необходими данни за страните по спора, естеството и размера на иска. След като формулярът е попълнен, трябва да го изпратите на компетентния съд.

След това съдът ще разгледа вашия иск. Ако вашият случай попада в обхвата на процедурата за европейска заповед за плащане, съдът ще издаде европейската заповед за плащане в рамките на 30 дни.

Предупреждение

В Унгария европейската заповед за плащане се издава от нотариуси, но във всички останали страни от ЕС това правят съдилищата.

Как се привежда в действие решението

След като получи европейската заповед за плащане, длъжникът (лицето, от което искате пари) разполага с 30 дни, за да приеме или оспорииска ви.

Ако другата страна оспори европейската заповед за плащане, вашият случай ще бъде прехвърлен към процедурата за граждански производства по общия ред и ще бъде разгледан в съответствие с националното право. При липса на възражения европейската заповед за плащане автоматично става изпълнима.

За принудително изпълнение изпратете копие от европейската заповед за плащане и неин писмен превод, ако е необходим, до правоприлагащите органи на съответната страна от ЕС.

Повече информация за европейската процедура за искове с малък материален интерес е достъпна на портала за електронно правосъдие.

Официална съдебна процедура

Ако смятате, че правата ви съгласно законодателството на ЕС са нарушени и решите да започнете официална съдебна процедура, имате право на:

Дори ако доставчикът на услуги или продавачът е установен в чужбина, имате право делото да бъде разгледано във вашата страна, ако компанията извършва търговски или професионални дейности във вашата страна или насочва тези дейности към нея.

Ако не можете да платите за съдебното дело, би следвало да имате право на правна помощ. Трябва да попълните формуляра за кандидатстване за правна помощ в друга страна от ЕС и да го изпратите до местния съд, който ще го предаде на компетентния съд в другата страна от ЕС.

Предупреждение

Тези общоевропейски правила не са приложими в Дания. Въпреки това съществуват редица двустранни споразумения, които гарантират предаването на молби за правна помощ в някои случаи.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: