Последна проверка: 24/01/2019

Двойно данъчно облагане

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Съществува риск доходът ви да бъде обложен с данък два пъти, ако две страни имат право да сторят това, например ако:

В тези случаи, макар че за вас винаги ще важат данъчните правила в страната ви на пребиваване, може да ви се наложи да плащате данъци и в другата страна.

За щастие, повечето страни са сключили споразумения за избягване на двойното данъчно облаганеfrdeen помежду си. Благодарение на тези споразумения обикновено можете да избегнете двойното облагане:

Имайте предвид, че данъчните ставки в двете страни най-вероятно ще се различават. Ако данъчната ставка в страната, където работите, е по-висока, това е окончателната ставка, по която ще платите данък, дори ако платеният в тази страна данък се приспада от дължимия данък във вашата страна на пребиваване или ако вашата страна на пребиваване ви освобождава от плащането на данък.

За да бъдете освободен от двойно данъчно облагане, може да се наложи да докажете в коя страна пребивавате и че вече сте платили данъци върху дохода си. Проверете в данъчните органиfrdeen какви доказателства и документи трябва да представите.

На тази страница са описани най-често срещаните правила в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Моля, запознайте се с подробностите в спогодбата, която се отнася до вашето положение, тъй като те може да се различават от тези правила.

Какви правила се прилагат, ако сте:

Трансграничен работник

Ако живеете в една страна от ЕС и работите в друга, правилата за данъчно облагане на вашия доход зависят от националните закони и споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане между тези две страни. Правилата могат да се различават значително от правилата, определящи коя страна отговаря за въпросите, свързани със социалната сигурност.

В зависимост от споразумението относно двойното данъчно облаганеfrdeen може да се наложи да плащате данъци в страната, където работите, както и в страната си на пребиваване:

Ако сте наето лице, в повечето случаи страната, където работите, ще облага дохода, който получавате на нейна територия.

Ако сте регистриран като самостоятелно заето лице в страната, в която живеете, но предоставяте услуги в съседна страна, обикновено трябва да плащате подоходен данък в страната, където предоставяте услуги, ако имате „място на стопанска дейност" или „постоянен обект" (например бюро или магазин) там. Проверете в данъчните органи кои правила се прилагат за вашия случай.

Ако живеете в една страна от ЕС, но получавате целия или почти целия си доход в друга страна и плащате данък там, тази страна трябва да ви третира като пребиваващо там лице, т.е. трябва да имате право на всички данъчни облекчения, които имат пребиваващите там лица, например освобождаване на част от дохода от данъци, или да имате възможност да попълните съвместна данъчна декларация със съпруга или съпругата си.

Трансграничните партньорства между европейските службите по заетостта във вашия регион могат да ви помогнат да научите дали съществуват специални данъчни договорености за трансгранични работници, които се отнасят до вас.

Работник, командирован в чужбина

Ако сте командирован в чужбина за кратък период от време (до 2 години), ще продължите да се осигурявате в страната си по произход. В същото време доходът, получен по време на командировката в чужбина, може да бъде обложен в приемащата страна.

Когато сте командирован от вашето предприятие, може да не се наложи да плащате данък в страната, в която работите, върху дохода, получен по време на командировката, ако:

  • прекарвате в чужбина по-малко от 6 месеца в годината и
  • вашата заплата се изплаща пряко от вашия работодател (у дома), а не от клон или от друга фирма, притежавана от вашия работодател в страната, където работите.

Директор на предприятие или член на неговия управителен съвет

Ако живеете в една страна и сте член на управителния съвет на предприятие в друга, страната, в която се намира предприятието, може да облага доходите, свързани с тази длъжност.

Страните от ЕС могат да сметнат за част от тези доходи всички придобивки в натура (например опции върху акции или служебен автомобил), които получавате като член на съвета. 

Ако освен като член на управителния съвет работите за същото предприятие и като съветник, консултант или обикновен служител, доходът ви от тези длъжности най-вероятно ще подлежи на същите правила за данъчно облагане като доходите на останалите трансгранични работници (вижте по-горе).

Служител на предприятие, установено в друга страна от ЕС

Обикновено, ако живеете в дадена страна от ЕС и работите там за предприятие, установено в друга страна от Съюза, съгласно повечето данъчни спогодби ще трябва да плащате данък само в страната си на пребиваване.

Човек на изкуството или спортист, който работи в различни страни

Доход, получен в друга страна от ЕС за участие в развлекателна дейност (концерт, театър, кинофилм, радио или телевизионно предаване) или спортна проява, може да бъде обложен с данък там. Това може да се случи дори ако ви плащат непряко чрез предприятие.

Продължителността на вашия престой в чужбина, наличието или липсата на постоянен обект там и размерът на получената сума най-често не се вземат предвид — от решаващо значение е извършената дейност в страната.

Същевременно, ако дейността или проявата е поне отчасти финансирана с публични средства или възнаграждението е много малко по размер, някои страни няма да обложат вашия доход, но той все още ще е обект на данъчните правила във вашата страна по произход.

В повечето случаи вашата страна по произход ще ви освободи от плащането на данък върху доход от представления или прояви, за който е платен данък в чужбина. За да можете да се възползвате от това, вероятно ще трябва да предоставите документи като доказателство за платения в чужбина данък.

Държавен служител в чужбина

Ако сте държавен служител, командирован в чужбина, или живеете в една страна от ЕС, но работите като държавен служител в друга, обикновено важат следните условия:

  • ще продължите да плащате данък върху дохода от своята работа като държавен служител само в страната, където се намира администрацията, в която работите;
  • ще плащате подоходен данък само в страната, където работите, ако пребивавате там и
    • сте гражданин на тази страна или
    • сте се преместили там не само с цел да работите като държавен служител (например вече сте живели там преди да бъдете нает като държавен служител).

Безработен, който търси работа в чужбина

Ако прекарвате кратък период (по-малко от 6 месеца в годината) в друга страна от ЕС, без да работите там, вероятно няма да бъдете сметнат за местно лице за данъчни цели в тази страна. В този случай всички прехвърлени обезщетения за безработица трябва да се облагат с данък само в страната, която ги изплаща.

Ако прекарвате повече от 6 месеца на година в друга страна от ЕС, може да бъдете сметнат за местно лице за данъчни цели там и прехвърлените от друга страна обезщетения за безработица могат да бъдат обложени там. Съгласно много двустранни данъчни споразумения обезщетенията за безработица се облагат с данък само в страната, където е местожителството за данъчни цели.

Ако обаче запазите постоянно жилище и силни лични и икономически връзки със своята страна по произход, можете да останете местно лице за данъчни цели там дори ако престоят ви в чужбина е по-дълъг от 6 месеца. В този случай другата страна от ЕС няма право да облага с доход обезщетенията ви за безработица.

Пенсионер, който живее в чужбина

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна от ЕС повече от шест месеца в годината, тази страна може да ви сметне за местно лице за данъчни цели. В този случай може да се наложи да плащате данъци върху доходите си от източници от целия свят в тази страна, включително върху пенсиите, които получавате от други страни от ЕС.

Изключение: пенсиите на служители в публичния сектор обикновено се облагат с данък само в страната, където се намира администрацията, в която сте работили.

Източници на информация

Това е просто кратко описание на обичайната практика. За да научите какви правила се прилагат във вашия случай:

Често задавани въпроси

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: