Laatste controle: 22/06/2020

Dubbele belastingheffing

Getroffen door de brexit?

Er is een kans dat uw inkomen tweemaal wordt belast als twee landen het recht daartoe hebben. Voorbeelden:

In deze gevallen bent u altijd onderworpen aan de belastingregels van het land waar u woont, maar soms moet u ook in het andere land belasting betalen.

Gelukkig hebben de meeste landen onderling belastingverdragenfrdeen gesloten. Deze voorkomen meestal dat u tweemaal moet betalen:

Denk eraan dat de belastingtarieven in de twee betrokken landen waarschijnlijk verschillen. Als het belastingtarief in het land waar u werkt, hoger is, is dat het tarief dat u uiteindelijk betaalt, ook al wordt die belasting in mindering gebracht op de verschuldigde belasting in het land waar u woont, of stelt het land waar u woont u vrij van alle bijkomende belastingen.

Om dubbele belasting te voorkomen, moet u soms bewijzen waar u woont en dat u reeds belastingen over uw inkomen hebt betaald. Neem contact op met de belastingdienstfrdeen en vraag welke documenten u moet indienen.

Alle EU-landen wisselen regelmatig fiscale informatie uit om ervoor te zorgen dat belastingplichtigen hun verplichtingen nakomen en om belastingfraude en belastingontduiking te bestrijden.

Hieronder vindt u de belangrijkste regels van het OESO-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingen . Wilt u precies weten hoe het zit, kijk dan in het specifieke belastingverdrag dat op uw situatie van toepassing is. 

Regels voor:

Grenswerkers

Als u werkt in een ander EU-land dan dat waar u woont, hangen de regels voor uw inkomstenbelasting af van de nationale wetgeving en het belastingverdrag tussen de twee landen. Die regels kunnen sterk afwijken van de regels die bepalen welk land bevoegd is voor uw sociale zekerheid.

Afhankelijk van het belastingverdragfrdeen moet u misschien zowel in het land waar u werkt belasting betalen als in het land waar u woont.

Als u werknemer bent, belast het land waar u werkt meestal het inkomen dat u er verdient.

Indien u zelfstandige bent en als zodanig geregistreerd bent in het land waar u woont, maar diensten verleent in het buitenland, moet u meestal inkomstenbelasting betalen in het land waar u diensten verleent als u daar een vaste basis of permanente vestiging (zoals een kantoor of een winkel) hebt. Neem contact op met de belastingdienst om na te gaan welke regels gelden voor uw situatie.

Als u in een EU-land woont maar alle of bijna alle inkomsten in een ander EU-land verdient en daar ook belasting betaalt, moet dat laatste land u behandelen als zijn eigen inwoners, dat wil zeggen dat het u dezelfde belastingverminderingen, aftrekmogelijkheden en voordelen moet geven als die inwoners, zoals een belastingvrije voet of de mogelijkheid van een gezamenlijke belastingaangifte met uw partner.

Een grensoverschrijdend partnerschap van arbeidsbureaus in uw regio kan u wel vertellen of er voor u speciale regelingen voor grenswerkers gelden.

In het buitenland gestationeerde werknemers

Als u naar het buitenland wordt gedetacheerd voor een korte periode (tot twee jaar) blijft u vallen onder de sociale zekerheid van uw eigen land, maar het inkomen dat u in het buitenland verdient wordt eventueel daar belast.

Als uw bedrijf u naar het buitenland detacheert hoeft u doorgaans in het land waar u werkt geen belasting te betalen op wat u daar verdient op voorwaarde dat

  • u minder dan zes maanden in het buitenland blijft, en
  • uw salaris rechtstreeks wordt betaald door uw werkgever (thuis), in plaats van via een bijkantoor of een andere vennootschap van uw werkgever in het land waar u werkt.

Directeurs of bestuursleden van bedrijven

Als u in een ander EU-land dan dat waar u woont, lid bent van de raad van bestuur van een bedrijf, kan het land waar het bedrijf gevestigd is, belastingen heffen op vergoedingen en inkomsten uit deze taak.

Het kan ook alle voordelen in natura (bijvoorbeeld aandelenopties of een bedrijfsauto) die u ontvangt als bestuurslid, beschouwen als deel van uw vergoeding.

Indien u, naast uw rol als lid van de raad van bestuur, voor hetzelfde bedrijf werkt als adviseur of gewone werknemer, worden uw inkomsten uit deze functies hoogstwaarschijnlijk op dezelfde manier belast als die van andere grenswerkers (zie hierboven).

Werknemers van een bedrijf dat in een ander EU-land gevestigd is

Als u in een EU-land woont en daar werkt voor een bedrijf dat in een ander EU-land gevestigd is, moet u volgens de meeste belastingverdragen alleen belasting betalen in het land waar u woont.

Artiesten en profsporters

Werkt u in een ander EU-land, d.w.z. niet in het EU-land waar u belastingplichtig bent, in de entertainmentsector – bijvoorbeeld als muzikant, toneelspeler, filmmaker, dj of televisiepresentator – of als profsporter, dan kan uw inkomen worden belast in het land waar u dat geld verdiend heeft. Dit is soms ook het geval als u via een tussenpersoon of bedrijf (zoals een impresario, sportteam, theatergezelschap of orkest) wordt betaald.

Hoe lang u in het buitenland verblijft en of u er u al dan niet een vaste basis heeft, speelt dan vaak geen rol: het enige wat telt is of u de prestatie in het betrokken land heeft geleverd of niet.

Is de voorstelling of het evenement uitsluitend of hoofdzakelijk uit overheidsgeld bekostigd, of is het ermee verdiende inkomen gering, dan zullen sommige landen uw inkomen niet belasten. U blijft evenwel onder de belastingregels vallen van het land waar u belastingplichtig bent.

Dat land zal vaak:

  • vrijstelling verlenen voor het inkomen dat u met voorstellingen of evenementen in een ander EU-land heeft verdiend, of
  • de bronbelasting die u heeft betaald in het land waar u het inkomen heeft verdiend, in mindering brengen op de belasting die u in eigen land moet betalen

Om aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling of belastingaftrek in het land waar u woont, moet u gewoonlijk de nodige bewijsstukken met betrekking tot de in het buitenland betaalde belasting overleggen. Soms moet u daarvan ook beëdigde vertalingen indienen.

Ambtenaren in het buitenland

Als u als ambtenaar naar het buitenland wordt gedetacheerd of als u ambtenaar bent in een ander EU-land dan waar u woont, gelden meestal de volgende regels:

  • U betaalt alleen belasting op uw inkomsten als ambtenaar in het land waar u voor werkt
  • U betaalt alleen inkomstenbelasting in het land waar u werkt, als u daar ook woont en
    • onderdaan bent van dat land, of
    • niet enkel voor uw werk als ambtenaar daarheen verhuisd bent (bijv. u woonde er al toen u als ambtenaar in dienst genomen werd).

Werklozen die werk zoeken in het buitenland

Als u een korte periode ( minder dan zes maanden in een jaar) in een ander EU-land woont, zonder er te werken, zal u er waarschijnlijk niet als fiscaal inwoner beschouwd worden. In dat geval moeten eventuele overgedragen werkloosheidsuitkeringen worden belast in het land dat ze betaalt.

Als u meer dan zes maanden in een jaar in een ander EU-land verblijft is het mogelijk dat de belastingdienst u er als fiscaal inwoner beschouwt en de van een ander land overgedragen werkloosheidsuitkeringen belast. Volgens vele bilaterale belastingverdragen worden werkloosheidsuitkeringen immers alleen belast in het land waar u fiscaal inwoner bent.

Indien u echter een permanente woning aanhoudt in uw eigen land en er ook sterke persoonlijke en economische banden mee behoudt, kunt u nog steeds worden beschouwd als fiscaal inwoner van uw eigen land, zelfs als u langer dan zes maanden in het buitenland verblijft. In dit geval mag het andere EU-land uw werkloosheidsuitkering niet belasten.

Gepensioneerden in het buitenland

Als u als gepensioneerde naar een ander EU-land verhuisd bent en daar meer dan zes maanden in een jaar verblijft, kan dat land u als fiscaal inwoner beschouwen. In dat geval moet u in dat land misschien belasting betalen over uw totale wereldwijde inkomen, inclusief pensioenen die u ontvangt uit andere EU-landen.

Uitzondering: overheidspensioenen worden normaal alleen belast in het land waarvoor u gewerkt hebt.

Kijk vooral hiernaar

Dit is een samenvatting. Wilt u te weten komen wat de regels in uw geval zijn?

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: