Laatste controle: 24/06/2022

Overeenkomsten met consumenten

Op grond van de EU-wetgeving moeten de contracten die u met consumenten afsluit, bestaan uit redelijke en transparante bepalingen.

Over welke contractvoorwaarden gaat het?

De onderstaande informatie heeft uitsluitend betrekking op contracten met consumenten die buiten hun beroepssfeer aankopen doen. Zij geldt niet als u producten verkoopt aan andere bedrijven.

De EU-wetgeving geldt voor alle contracten waarover niet afzonderlijk met de consument onderhandeld is, zoals vooraf opgestelde, gebruikelijke standaardvoorwaarden. Zowel het onderwerp van het contract als de prijs-kwaliteitsverhouding zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Wenst u zich te beroepen op het feit dat er afzonderlijk is onderhandeld over het contract, dan moet u dit aantonen.

Contracten moeten redelijk zijn

De algemene contractvoorwaarden die uw bedrijf gebruikt, ongeacht of het om "algemene voorwaarden" gaat of om clausules in een gedetailleerd contract, moeten redelijk zijn.

Volgens de EU-wetgeving is het niet toegestaan dat algemene voorwaarden:

U moet te goeder trouw handelen en daarbij rekening houden met de wettelijke belangen van de consument, door op redelijke en eerlijke wijze te onderhandelen.

Onredelijke contractvoorwaarden zijn niet bindend

Als specifieke voorwaarden in een contract onredelijk zijn, zijn zij niet bindend voor de consument, ook al heeft deze het contract ondertekend.

Als een onredelijke voorwaarde geen essentieel onderdeel uitmaakt van het contract, blijft de rest van het contract wel geldig.

Contracten moeten transparant zijn

De voorwaarden moeten in duidelijke, begrijpelijke taal zijn opgesteld. Zij moeten niet alleen enkel grammaticaal duidelijk zijn, de consument moet ook kunnen begrijpen wat de economische gevolgen zijn.

Waarschuwing

Elke dubbelzinnigheid wordt in het voordeel van de consument uitgelegd.

Voorbeelden van mogelijk onredelijke voorwaarden

Naast de algemene eis van "goede trouw" en "evenwicht" bevatten de EU-regels een lijst van specifieke contractvoorwaarden die als onredelijk beschouwd kunnen worden,

bijvoorbeeld:

1. Geen aansprakelijkheid als een consument gewond raakt of overlijdt

Voorwaarden waardoor u niet of verminderd aansprakelijk bent als een consument gewond raakt of overlijdt ten gevolge van een handeling of nalatigheid van uw kant.

2. Geen vergoeding wanneer u niet levert

Voorwaarden waardoor de consument onterecht minder of geen recht op schadevergoeding heeft als u uw kant van het contract niet uitvoert.

3. Ontsnappingsclausule in uw voordeel

Voorwaarden waardoor u onder het leveren van een dienst uit kunt komen enkel omdat u het u niet uitkomt, maar die wel bindend zijn voor de consument.

4. Eenzijdige vergoeding bij opzegging

Voorwaarden waardoor u een aanbetaling mag houden als de consument het contract opzegt, zonder een vergelijkbare vergoeding voor de consument als u (de verkoper) het contract opzegt.

5. Overdreven vergoeding

Voorwaarden waardoor de consument een onredelijk hoge vergoeding moet betalen als hij niet aan een verplichting voldoet.

6. Eenzijdig opzeggen

Voorwaarden waardoor een verkoper een contract eenzijdig mag opzeggen, maar de consument niet.

7. Te korte opzegtermijn

Voorwaarden waardoor u een contract voor onbepaalde duur met een korte opzegtermijn kan opzeggen, behalve wanneer dat ontegenzeggelijk gerechtvaardigd is.

8. Automatische verlenging van contracten van bepaalde duur

Voorwaarden waardoor de consument onredelijk vroeg moet aangeven dat hij het contract wil beëindigen.

9. Verborgen voorwaarden

Voorwaarden waar consumenten aan vastzitten, hoewel het onwaarschijnlijk is dat zij er van tevoren van op de hoogte waren.

10. Eenzijdige verandering van het contract

Voorwaarden waardoor u het contract eenzijdig kan veranderen, tenzij het contract een geldige reden geeft om dat wel te doen.

11. Eenzijdige verandering van het product of de dienst

Voorwaarden waardoor u het product of de dienst eenzijdig en zonder geldige reden mag veranderen.

12. Prijsverschillen

Voorwaarden waardoor de handelaar de uiteindelijke prijs kan vaststellen of verhogen zonder de consument de kans te geven van de aankoop af te zien als de prijs hoger uitvalt dan van tevoren was overeengekomen.

13. Eenzijdige interpretatie van het contract

Voorwaarden waardoor alleen u het recht heeft een clausule te interpreteren en te beslissen of een product of dienst aan de contractvoorwaarden voldoet.

14. Uw beloftes niet nakomen

Voorwaarden waarmee u onder beloftes van uw personeel uit probeert te komen of waardoor dergelijke beloftes aan andere voorwaarden gebonden zijn.

15. Eenzijdig verplichtingen nakomen

Voorwaarden waardoor consumenten aan hun verplichtingen moeten voldoen terwijl u dat niet hoeft.

16. Overdracht van contracten naar andere leveranciers onder minder gunstige voorwaarden

Voorwaarden waardoor u zonder toestemming van de consument het contract kunt overdragen aan een andere leverancier die minder goede voorwaarden hanteert.

17. Beperkt recht op juridische stappen

Voorwaarden waardoor de consument niet meer vrij kan kiezen hoe en waar hij juridische stappen onderneemt of waardoor de bewijslast in zijn nadeel wordt omgekeerd.

Informatie over nationale voorschriften

De EU-regels inzake oneerlijke contractvoorwaarden vormen een minimumnorm, de regels in de nationale wetgeving kunnen strenger zijn.

Via het Enterprise Europe Network en kunt u gedetailleerde informatie over de regels in uw land krijgen.

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready is een portal die gratis cursussen consumentenrecht aanbiedt, onder meer aan kleine en middelgrote ondernemingen. U kunt een aanvraag indienen voor een cursus in eigen land om de fijne kneepjes van het consumentenrecht te leren.

Maar studeert u liever in uw eigen tempo, schrijf u dan in om toegang te krijgen tot het online-lesmateriaal. Naderhand legt u een e-test af en als u daarvoor slaagt, krijgt u een certificaat.

Ga naar de portal Consumer Law Ready en en ontdek hoe u zich kunt inschrijven.

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: