Laatste controle: 26/04/2019

Ontslagen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Collectief ontslag

Als uw bedrijf in economische moeilijkheden zit en u erover denkt om personeel te ontslaan, moet u uw verplichtingen met betrekking tot collectief ontslag kennen.

Wat wordt als een collectief ontslag beschouwd?

Of een ontslag als collectief wordt beschouwd, hangt af van het aantal personeelsleden dat u denkt te ontslaan.

Totaal aantal personeelsleden

Personeel dat ontslagen wordt

Periode van ontslag

20-100

Ten minste 10

30 kalenderdagen

100-300

Ten minste 10%

30 kalenderdagen

300 of meer

Ten minste 30

30 kalenderdagen

In sommige EU-landen beschermen de regels voor collectief ontslag de werknemers beter en kunnen de bovengenoemde criteria strenger zijn.

Uw verplichting om te informeren en overleggen

Als u een collectief ontslag wilt uitvoeren, moet u eerst op tijd overleggen met de werknemersvertegenwoordigers en hen schriftelijk informeren over:

Ook moet u de overheid daarover schriftelijk informeren.

Wanneer de regels niet gelden

Het is niet verplicht te informeren en raadplegen voorafgaand aan het collectieve ontslag voor:

Tijdens het overleg met de werknemersvertegenwoordigers moet u verschillende mogelijkheden bespreken om het collectief ontslag te vermijden, of, indien dit niet mogelijk is, om het aantal getroffen personeelsleden te verminderen. Ook moet u onderhandelen over sociale maatregelen om het overtollige personeel te om te scholen of weer aan werk te helpen.

Tijd tot ontslag van kracht wordt

Als u na het overleg met de personeelsvertegenwoordiging besluit personeel te ontslaan, moet u de bevoegde overheidsinstantie schriftelijk op de hoogte brengen.

Als het collectieve ontslag veroorzaakt is doordat u uw bedrijf moet sluiten als gevolg van een rechterlijk besluit, kan in het nationale recht worden afgeweken van deze verplichting.

Het collectieve ontslag kan pas 30 kalenderdagen nadat u de bevoegde overheidsinstantie schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, van kracht worden. Tijdens deze 30 dagen moet worden geprobeerd oplossingen te vinden voor de problemen die het ontslag teweeg heeft gebracht. In sommige gevallen kunnen EU-landen dit verminderen, of verlengen tot 60 dagen.

Rechten van de werknemers als een bedrijf wordt overgenomen

Als u een bedrijf overneemt, heeft u verplichtingen tegenover de betrokken werknemers. De EU-regels geven de minimumeisen aan. In sommige EU-landen zijn de regels gunstiger voor de werknemers.

Geen automatisch recht op ontslag

Als u (een deel van) een bedrijf overneemt, heeft u niet automatisch het recht om de werknemers te ontslaan. Alle rechten en plichten op grond van de bestaande arbeidsovereenkomsten worden aan u overgedragen.

U zult ook moeten voldoen aan de voorwaarden uit de collectieve arbeidsovereenkomsten die al van kracht waren, totdat deze verlopen, worden verbroken of worden vervangen door een nieuwe. De periode waarin u aan een bestaande overeenkomst moet voldoen is in sommige EU-landen korter, maar 1 jaar is het minimum.

Als er echter door economische, technische of organisatorische omstandigheden veranderingen moeten worden aangebracht in het personeelsbestand, mag u werknemers ontslaan.

Uitzonderingen

Als de werknemers bij hun vorige werkgever recht hadden op uitkeringen of pensioenen op grond van aanvullende, dus niet wettelijk verplichte regelingen, dan bent u niet verplicht die regelingen te handhaven, tenzij anders bepaald in de nationale wetgeving.

Als u een bedrijf overneemt dat vanwege faillissement of insolventie onder overheidstoezicht staat, gelden bovenstaande regels niet (tenzij anders bepaald in de nationale wetgeving).

Collectieve rechten na een overname

Werknemersvertegenwoordigers

Als u een bedrijf overneemt dat zelfstandig blijft, behouden de werknemersvertegenwoordigers hun positie en functie. Als het bedrijf niet langer zelfstandig opereert, moeten de werknemers nog steeds voldoende vertegenwoordigd worden, totdat de werknemersvertegenwoordigers vervangen of herkozen zijn.

Uw verplichting tot informeren en raadplegen

U moet de werknemersvertegenwoordigers, en soms ook de werknemers zelf, informeren over:

U moet ook tijdig overleggen met de vertegenwoordigers over maatregelen met betrekking tot werknemers.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: