Laatste controle: 17/11/2020

Gezinsleden die EU-burger zijn

Getroffen door de brexit?

Vragen en antwoorden – rechten van de burgers van de EU en het VK, zoals uiteengezet in het ontwerp terugtrekkingsakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die in het VK wonen of die naar het VK verhuizen. Omgekeerd gaan er op die dag ook nieuwe regels in voor Britse onderdanen die in de EU wonen of naar de EU verhuizen.

Ik heb permanent verblijfsrecht in het VK / de EU of zal dat nog in de overgangsperiode krijgen.

In principe verandert er dan voor u en uw gezinsleden niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik heb mijn woonplaats weliswaar in het VK / de EU, maar heb er nog geen permanent verblijfsrecht.

Ook in dit geval verandert er voor u en uw gezinsleden in principe niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil naar het VK / de EU verhuizen.

U mag tot 31 december 2020 samen met uw gezin naar het VK of naar een EU-land verhuizen op basis van de huidige EU-regels. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u wel op grond van de EU-vestigingsregeling een verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u zich moet schrijven en of u een verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil voor korte tijd naar het VK/de EU.

De huidige regels voor het melden van uw aanwezigheid, de inschrijving in de gemeente, de inschrijving van uw gezinsleden uit de EU, de inschrijving van uw gezinsleden van buiten de EU blijven tot ten minste 31 december 2020 van kracht.

Ik heb hulp nodig.

Als u meent dat uw rechten als EU-burger worden geschonden, neem dan contact op met SOLVIT.

Uitvoerige informatie over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de burgerrechten

Als EU-burger kunt u in een ander EU-land bij uw echtgeno(o)t(e) die ook EU-burger is gaan wonen, hetzij op grond van uw eigen EU-rechten, hetzij als persoon ten laste. De informatie op deze pagina is ook van toepassing op kinderen en kleinkinderen die EU-burgers zijn en die bij hun familie in een ander EU-land willen gaan wonen.

Verblijf op grond van uw eigen rechten

Als EU-burger hebt u het recht om naar een ander EU-land te verhuizen om daar te werken, studeren, werk te zoeken of met pensioen te gaan.

U mag maximaal drie maanden in een ander EU-land blijven zonder zich in te schrijven, maar in sommige landen moet u uw aanwezigheid wel melden. De enige voorwaarde is dat u een geldige nationale identiteitskaart of een geldig paspoort heeft. Wilt u langer dan drie maanden blijven, dan moet u zich meestal inschrijven.

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij zich hebben. In sommige EU-landen kunt u een boete krijgen of worden aangehouden als u uw identiteitsbewijs niet bij u heeft. U kunt alleen hierom echter niet het land worden uitgezet. Meer over uitzetting

Als u vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht.

Verblijf als persoon ten laste

Bent u niet van plan in uw gastland te werken, werk te zoeken of te studeren, dan kunt u bij uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner gaan wonen als persoon ten laste.

Waarschuwing

In sommige EU-landen wordt een geregistreerd partnerschap niet erkend als gelijkwaardig aan het huwelijk, in dat geval is het mogelijk dat u als geregistreerd partner niet als persoon ten laste erkend wordt. Kijk in dat geval bij de verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden.

Meer over de erkenning van geregistreerde en wettelijke partnerschappen in Europa

Inschrijving

Na een verblijf van drie maanden in uw EU-gastland, moet u zich inschrijven.

Dat doet u bij de gemeente of op het politiebureau, en u moet de volgende documenten meenemen:

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd.

Daarna zou u meteen een bewijs van inschrijving moeten krijgen.

Prijs

Het bewijs van inschrijving mag niet duurder zijn dan de identiteitskaart voor onderdanen van het gastland.

Geldigheid

Uw bewijs van inschrijving is geldig voor onbepaalde tijd en hoeft niet te worden verlengd. Maar u moet eventuele adreswijzigingen wel aan de lokale autoriteiten doorgeven.

Waar en hoe inschrijven, informatie per land

Lees waar en hoe uw gezinsleden die EU-burgers zijn, zich moeten inschrijven in uw gastland:

Vragen over een bepaald land?

Afhankelijk van de regels in het land kunt u een boete krijgen, maar niet het land worden uitgewezen, als u:

Als u geen verklaring van inschrijving krijgt, kunt u een beroep doen op onze adviesdiensten Deze link brengt u naar een andere website.

Wat gebeurt er met uw verblijfsrecht als u scheidt van uw echtgeno(o)t(e)?

Als EU-burger heeft een eventuele echtscheiding geen invloed op uw recht om in uw EU-gastland te verblijven, zolang u voldoet aan de voorwaarden voor het verblijf.

Voorwaarden en formaliteiten:

Als u niet van plan bent te werken of studeren in het EU-gastland, moet u aantonen dat u afdoende verzekerd bent voor ziektekosten en dat u voldoende geld heeft om in uw eigen onderhoud te voorzien.

Wat gebeurt er met uw verblijfsrecht als uw echtgeno(o)t(e) overlijdt?

Wanneer uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner in loondienst was of zelfstandige was in een ander EU-land en overleed voordat hij of zij permanent verblijfsrecht in het gastland had gekregen, kan het zijn dat u alsnog permanent verblijfsrecht in het gastland krijgt:

Verzoek om het land te verlaten en uitzetting

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u het land wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijf

Als gezinslid ten laste heeft u recht op permanent verblijf, ook als u niet werkt en inkomenssteun nodig heeft. U kunt aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar u woont.

Ga na hoe u een permanent verblijfsdocument krijgt waaruit uw onvoorwaardelijk verblijfsrecht blijkt

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: