Podnikání
Poslední kontrola: 24/04/2019

Právo pobytu v EU – váš manžel či manželka a vaše děti

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete za prací, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o podmínkách pobytu pro vašeho manžela či manželka, děti a vnoučata, pokud jsou občany EU.

Pokud jste občanem EU a nikdy jste v jiné zemi EU nežili, platí pouze vnitrostátní předpisy (tedy nikoli následující evropské předpisy).

Pobyt na základě vlastních práv

Jakožto občané EU mají váš manžel, manželka, děti či vnoučata právo s vámi v jiné zemi EU pobývat za stejných podmínek jako vy – na základě statusu pracovníka, uchazeče o zaměstnání, důchodce či studenta.

Další informace o těchto podmínkách a administrativních náležitostech najdete na těchto stránkách:

Pobyt jako závislé osoby

Jak to bude v případě, že se váš manžel či manželka, děti nebo vnoučata nechystají v nové zemi pracovat ani práci hledat, nestudují ani nebudou pobírat důchod?

Mohou s vámi i tak odjet a pobývat s vámi jako závislé osoby.

Pokud jste ve sňatku s osobou stejného pohlaví a přestěhujete se do jiné země EU, daná země je povinna přiznat manželovi/manželce pobytová práva. To platí i v případě, že v dané zemi není instituce manželství osob stejného pohlaví uznávána.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Pokud se se svým manželem či manželkou, dětmi nebo vnoučaty, kteří jsou občany EU, stěhujete do jiné země EU, mají v nové členské zemi EU právo pobývat za stejných podmínek, jako všichni ostatní občané EU.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pokud jste zaměstnaná osoba

Pokud v dané členské zemi pracujete, tj. jste zaměstnán, pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná nebo vás sem vyslal zaměstnavatel, mohou s vámi váš manžel, manželka, nezaopatřené děti a vnoučata, pobývat, aniž by museli splnit jakékoli další podmínky.

Pokud jste v důchodu

Pokud žijete v jiné zemi EU jako důchodce, mohou zde váš manžel či manželka, nezaopatřené děti a vnoučata, pobývat, pokud máte pro sebe a celou svou rodinu:

Pokud jste student

Pokud jste student žijící v jiném členském státě EU, váš partner, nezaopatřené děti a vnoučata tam mohou zůstat s vámi, pokud:

Registrace pobytu

Zjistěte si, kde a jak pro své rodinné příslušníky žijící s vámi získat osvědčení o registraci.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Váš partner, partnerka, děti a vnoučata s vámi smí v dané zemi setrvat, jak dlouho chtějí, pokud splňují kritéria k právu pobytu. Pokud dané podmínky již nesplňují, příslušné vnitrostátní orgány mají právo je vyzvat, aby území daného státu opustili.

Ve výjimečných případech mohou vaše rodinné příslušníky vyhostit v zájmu zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny veškeré důvody i to, co z něho pro danou osobu vyplývá. Zároveň musí uvádět, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Váš manžel či manželka, děti a vnoučata mohou coby občané EU automaticky získat povolení k trvalému pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývají nepřetržitě alespoň 5 let. V takovém případě se na ně vztahují stejné podmínky jako na vás.

Mohou tak v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat dávky na pokrytí životních nákladů. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jak získat doklad o trvalém pobytu, který vám zabezpečí právo na bezpodmínečný pobyt.

Úmrtí

Pokud státní příslušník některé členské země EU, který je zaměstnán či je samostatně výdělečně činný v jiné zemi EU, zemře ještě předtím, než zde získá trvalý pobyt, může se na jeho partnera, partnerku, děti nebo vnoučata, kteří s ním žili coby rodinní příslušníci, vztahovat zvláštní režim. Může jim být například vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: