Podnikání
Poslední kontrola: 13/05/2020

Právo pobytu v EU – váš manžel/manželka a vaše děti

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

Jste-li občanem EU můžete odjet se svým manželem či manželkou do jiné země Unie, a to na základě vašich práv jako občana EU nebo jako tzv. vyživovaná (závislá) osoba. Informace na této stránce se týkají také dětí a vnoučat, které jsou občany EU a jedou se svými rodinnými příslušníky do jiné země Unie.

Pobyt na základě vašich práv jako občana EU

Jako občan EU máte právo přestěhovat se do kterékoli země Unie a pracovat tam, studovat, hledat si zaměstnání nebo tam trávit důchod.

V zemích Unie můžete bez registrace pobývat až 3 měsíce. V některých zemích však budete muset nahlásit svou přítomnost. Jediným požadavkem je vlastnit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud byste chtěli zůstat déle než 3 měsíce, budete možná muset svůj pobyt nahlásit.

V mnoha zemích EU máte povinnost mít průkaz totožnosti nebo pas neustále u sebe. V těchto zemích platí, že pokud si své doklady zapomenete doma, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Pouze kvůli tomuto přestupku však nesmíte být vráceni zpět domů. Více o deportaci

Pobýváte-li v zemi EU legálně nepřetržitě alespoň 5 let, máte automaticky nárok na povolení k trvalému pobytu.

Pobyt vyživované osoby

Pokud v nové zemi neplánujete pracovat, hledat si tam práci ani studovat, můžete se připojit ke svému manželovi či manželce nebo registrovanému partnerovi jako vyživovaná osoba.

Některé země EU neuznávají občanské a registrované partnerství za rovnocenný ekvivalent klasického sňatku, a proto vás nemusí za závislého partnera považovat. V takovém případě je třeba se informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na ostatní příbuzné.

Informace o uznávání občanských partnerství v Evropě

Registrace pobytu

Po 3 měsících pobytu v nové zemi si tam budete muset nechat své bydliště zaregistrovat.

Na místním úřadě nebo na policejní stanici budete muset předložit tyto dokumenty:

Jiné dokumenty příslušné orgány vyžadovat nesmějí.

Poté, co tyto skutečnosti doložíte, vám bude osvědčení o registraci neprodleně vystaveno.

Poplatky

Náklady na vydání osvědčení o registraci by neměly přesáhnout částku, kterou musí zaplatit občané dané země za průkaz totožnosti nebo podobné dokumenty.

Platnost

Osvědčení o registraci je platné na dobu neurčitou a není nutné jej obnovovat. Případnou změnu adresy byste však vždy měli oznámit místním úřadům.

Jak a kde se v jednotlivých zemích zaregistrovat

Další informace o tom, jak a kde zaregistrovat rodinné příslušníky, kteří jsou občany EU, k pobytu v jiné zemi Unie:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Hostitelská země vás může pokutovat, avšak nikoli vyhostit, pokud:

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu .

Zůstane vám právo pobytu i po případném rozvodu?

Jelikož jste občanem EU, nemá rozvod vliv na vaše právo pobývat v hostitelské zemi EU, pokud i nadále splňujete příslušné podmínky.

Další informace o těchto podmínkách a administrativních náležitostech najdete na těchto stránkách:

Pokud v hostitelské zemi EU neplánujete pracovat ani studovat, budete muset prokázat, že máte sjednané zdravotní pojištění k pokrytí veškerých rizik a že jste hmotně zajištěni.

Zůstane vám právo pobytu i v případě úmrtí manžela/manželky?

Pokud váš manžel/manželka nebo registrovaný partner / registrovaná partnerka v jiné zemi EU pracoval(a) nebo tam byl(a) samostatně výdělečně činný/činná a zemřel(a) před získáním trvalého pobytu v této zemi, můžete získat povolení k trvalému pobytu v hostitelské zemi EU za těchto podmínek:

Výzva k opuštění území, vyhoštění

V jiné zemi EU máte právo pobývat tak dlouho, dokud splňujete podmínky opravňující k pobytu. Jakmile přestanete podmínky splňovat, vnitrostátní orgány vás mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění nebo výzva k opuštění území vám musejí být sděleny písemně. Musí v nich být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Jako vyživovaný rodinný příslušník máte právo na trvalý pobyt i v případě, že nepracujete. Měli byste proto požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jak získat doklad o trvalém pobytu, který vám zabezpečí právo na bezpodmínečný pobyt

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: