Poslední kontrola: 13/06/2022

Ekonomicky neaktivní občané EU

Jako občané EU máte právo se přestěhovat do kterékoli země EU až na 3 měsíce, pokud máte platný občanský průkaz nebo pas. Pokud se chcete v jiné zemi EU usadit, ale nemáte v úmyslu tam začít pracovat nebo studovat, musíte prokázat, že:

Nahlášení vaší přítomnosti a přihlášení k pobytu

Během prvních 3 měsíců pobytu v jiné členské zemi nemají občané EU povinnost žádat o doklad o pobytu, který by stvrzoval jejich právo v dané zemi pobývat, některé země nicméně mohou vyžadovat, aby při příjezdu oznámili, že se na jejich území zdržují.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi vám může vzniknout povinnost přihlásit se k pobytu u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici). Na základě toho vám bude vydáno osvědčení o registraci.

K tomu budete potřebovat platný průkaz totožnosti nebo cestovní doklad, a dále:

Můžete být vyzvání k tomu, abyste zemi opustili, nebo být deportováni?

V jiné zemi EU máte právo pobývat tak dlouho, dokud splňujete podmínky opravňující k pobytu. Jakmile přestanete podmínky splňovat, vnitrostátní orgány vás mohou vyzvat k opuštění území dané země.

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete skutečnou, aktuální a dostatečně vážnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost, kterou je dotčen některý ze základních zájmů společnosti.

Rozhodnutí o vyhoštění vám musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalé bydliště

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně nepřetržitě alespoň 5 let a splňovali při tom dané podmínky k pobytu, máte automaticky nárok získat povolení k trvalému pobytu. To znamená, že můžete v zemi pobývat tak dlouho, jak si přejete, máte právo na to, abyste se s vámi zacházelo jako s občanem dané země, a máte nárok na větší ochranu před deportací. Můžete požádat o doklad osvědčující trvalý pobyt.

Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Pokud jste ekonomicky neaktivní, ale připojujete se k rodinnému příslušníkovi, který je občanem EU pobývajícím v hostitelském členském státě EU legálně, můžete tam pobývat jako jím vyživovaná osoba.

Viz také:

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: