Poslední kontrola: 21/05/2019

Právo k pobytu – studenti

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Během studia můžete žít v kterékoli členské zemi EU, kde studujete, pokud:

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Nezapomeňte si vzít průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas.

Chcete-li jako občan EU pobývat v jiné zemi Unie po dobu kratší 3 měsíců, musíte mít u sebe platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

V mnoha zemích Unie máte navíc povinnost nosit jeden z těchto dokladů vždy při sobě.

Pokud tento požadavek nedodržíte, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nesmíte být vráceni zpět domů.

Zda tento požadavek platí v zemi, kam se chystáte, si můžete ověřit na těchto stránkách:

Zvolit zemi
  • Rakouskoatdeen
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskosk
  • Slovinskosi
  • Spojené královstvígben
  • Českoczcsen
  • Řeckogrelen
  • Španělskoesenes
  • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech existuje povinnost ohlásit svou přítomnost u příslušného orgánu, a to v přiměřené lhůtě po příjezdu. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta nebo jiné sankce.

Více informací o ohlášení přítomnosti.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší než 3 měsíce

Během svého studia můžete žít v jakékoli členské zemi EU, kde studujete, pokud:

Vaše příjmy by neměly klesnout pod úroveň, při níž byste měli nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení hostitelské země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Práva pobývat v dané zemi můžete pozbýt v případě, že dostudujete a nemůžete prokázat, že jste začali pracovat nebo že máte dostatečný příjem, který vás uživí.

Registrace pobytu

Během prvních 3 měsíců po příjezdu po vás hostitelská země nemůže požadovat, abyste se zaregistrovali k pobytu. Můžete tak učinit, ale povinné to není.

Po uplynutí 3 měsíců se budete pravděpodobně muset přihlásit k pobytu na místním úřadě. Jakmile prokážete, že splňujete podmínky pro studující, vydají vám dokument stvrzující vaše právo v zemi nadále pobývat.

Jak se přihlásit se k pobytu v jednotlivých zemích.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

V jiné zemi EU máte právo pobývat tak dlouho, dokud splňujete podmínky opravňující k pobytu. Jakmile je přestanete splňovat, vnitrostátní orgány vás mohou vyzvat k opuštění území.

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění vám musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalé bydliště

Pokud jste legálně pobývali v jiné zemi EU jako student, při splnění všech podmínek, nepřetržitě alespoň 5 let, máte automaticky nárok získat povolení k trvalému pobytu. To znamená, že budete moci v zemi zůstat tak dlouho, jak budete chtít.

Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Doklad o trvalém pobytu

Seznamte se s tím, jak získat doklad o trvalém pobytu. Tento dokument stvrzuje vaše právo pobývat v hostitelské zemi bezpodmínečně.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou vnitrostátní orgány země, kde máte trvalý pobyt, rozhodnout vás vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: