Poslední kontrola: 24/06/2022

Smlouvy se spotřebiteli

Právní předpisy EU stanovují požadavky ohledně korektnosti a transparentnosti spotřebitelských smluv.

Kterých smluvních podmínek se to týká?

Níže uvedené informace se týkají pouze prodeje spotřebitelům, kteří nakupují mimo svou profesionální sféru. Nevztahují se na výrobky prodávané jiným podnikům.

Požadavky EU se vztahují na všechny smluvní podmínky, které nebyly sjednány individuálně se spotřebitelem. Jedná se např. o standardní smluvní podmínky, jež byly stanoveny předem. V takovém případě je výslovně vyloučen jak hlavní předmět smlouvy, tak poměr mezi kvalitou a cenou.

Upozorňujeme, že pokud byste se chtěli dovolávat skutečnosti, že smlouva byla sjednána individuálně, budete muset tuto skutečnost prokázat.

Smlouvy musí být korektní

Standardní smluvní podmínky, které při svém podnikání používáte (ať už se jedná o obecné podmínky nebo jsou součástí podrobné smlouvy), musí být spravedlivé.

Podle právních předpisů EU standardní smluvní podmínky nesmí:

Se spotřebiteli musíte jednat v dobré víře, spravedlivě a rovnocenně a vždy zohledňovat jejich oprávněné zájmy.

Nepřiměřené smluvní podmínky nejsou závazné

Pokud jsou konkrétní podmínky ve smlouvě nepřiměřené, nejsou pro spotřebitele závazné a nemůžete se na ně odvolávat, a to ani v případě, že spotřebitel smlouvu podepsal!

Jestliže nepřiměřená podmínka není zásadní součástí smlouvy, zbytek smlouvy (nikoli však nepřiměřená podmínka) i nadále zavazuje vás i spotřebitele.

Smlouvy musí být transparentní

Smluvní podmínky musí být formulovány jednoduchým a srozumitelným jazykem. Musí být jasné z gramatického hlediska, aby byl spotřebitel schopen pochopit jejich ekonomické důsledky.

Pozor!

Upozorňujeme, že jakákoliv nejednoznačnost bude vykládána ve prospěch spotřebitele.

Příklady potenciálně nepřiměřených podmínek

Kromě obecných požadavků „dobré víry" a „rovnováhy" obsahují předpisy EU seznam konkrétních smluvních podmínek, které mohou být považovány za nepřiměřené.

Zde uvádíme pár případů, kdy lze podle předpisů EU považovat smluvní podmínky za nepřiměřené:

1. Odpovědnost, pokud zákazník zemře nebo je zraněn

Jedná se o podmínku, která vylučuje nebo omezuje vaši odpovědnost, pokud zákazník zemře nebo je zraněn z důvodu jednání či opomenutí z vaší strany.

2. Odškodnění, pokud nedodržíte smlouvu

Jedná se o podmínku, která nepřiměřeně vylučuje nebo omezuje práva spotřebitelů na náhradu škody, pokud nedodržíte svou část smlouvy.

3. Úniková doložka ve váš prospěch

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje neposkytnout služby, pokud se vám to nehodí, ale která je i nadále závazná pro spotřebitele.

4. Jednostranné odškodnění za zrušení smlouvy

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje ponechat si zálohu, pokud zákazník zruší smlouvu, aniž by existovala stejná možnost odškodnění pro spotřebitele, pokud smlouvu zrušíte vy jako obchodník.

5. Nadměrná kompenzace

Jedná se o podmínku, podle které musí zákazník, jenž nesplnil svou povinnost, uhradit jako kompenzaci nepřiměřeně vysokou částku.

6. Jednostranné zrušení smlouvy

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje jednostranně zrušit smlouvu, aniž by existovala stejná možnost pro spotřebitele.

7. Zrušení smlouvy ve velmi krátké lhůtě

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje ukončit smlouvu na dobu neurčitou ve velmi krátké lhůtě, pokud se nejedná o naprosto oprávněný případ.

8. Automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou

Jedná se o podmínku, podle níž musí zákazník oznámit svůj záměr ukončit smlouvu, avšak lhůta pro podání žádosti je nepřiměřeně krátká.

9. Skryté podmínky

Jedná se o podmínky, které zákazníka zavazují, ale kterých si nemusel být před podpisem smlouvy snadno vědom.

10. Jednostranná změna smlouvy

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje jednostranně změnit smlouvu, pokud k tomu není ve smlouvě uveden platný důvod.

11. Jednostranné změny produktu nebo služby

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje změnit produkt nebo službu, která má být poskytnuta jednostranně a bez řádného důvodu.

12. Změna ceny

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje upravit nebo zvýšit konečnou cenu až při dodání, aniž by měl zákazník možnost smlouvu zrušit, pokud je cena mnohem vyšší, než bylo dohodnuto.

13. Jednostranný výklad smlouvy

Jedná se o podmínku, kdy pouze vy máte právo interpretovat jakékoli ustanovení smlouvy a rozhodovat o tom, zda je výrobek nebo služba v souladu se smlouvou.

14. Nedodržení slova ze strany vašich zaměstnanců

Jedná se o podmínku, podle které se můžete snažit vyhnout závazkům učiněným vašimi zaměstnanci nebo podle které se na tyto závazky vztahují další podmínky.

15. Jednostranné plnění povinností

Jedná se o podmínku, která zavazuje zákazníka k plnění jeho povinností, ale podle které vy své povinnosti dodržovat nemusíte.

16. Postoupení smlouvy jinému obchodníkovi za méně výhodných podmínek

Jedná se o podmínku, která vám umožňuje převést smlouvu bez souhlasu zákazníka, což může být pro něj méně výhodné.

17. Omezené právo na žalobu

Jedná se o podmínku, která omezuje právo zákazníka podat žalobu a nutí ho poskytnout důkaz, což je odpovědnost druhé smluvní strany.

Informace o vnitrostátních předpisech

Nezapomeňte, že předpisy EU týkající se nepřiměřených smluvních podmínek stanovují pouze minimální normy, které lze dále posílit nebo rozšířit prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů.

Další informace o platných předpisech vám poskytnou pracovníci sítě Enterprise Europe Network en ve vaší zemi.

Consumer Law Ready

Jedná se o celounijní program, který mikropodnikům a malým a středním podnikům nabízí bezplatné kurzy odborné přípravy v oblasti spotřebitelského práva. O účast v kurzech můžete zažádat ve své zemi.

Pokud jste spíše samouci a chcete se vzdělávat vlastním tempem, můžete se zaregistrovat a získat tak přístup ke vzdělávacímu materiálu. Poté můžete vyplnit elektronický test získat osvědčení o absolvování kurzu.

Podívejte se na portál Consumer Law Ready en a dozvíte se, jak se můžete zaregistrovat.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: