Poslední kontrola : 04/04/2018

Evropský profesní průkaz

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyen
  • Publikace EU týkající se brexitu
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituen

Evropský profesní průkaz je elektronický postup, díky kterému si můžete nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiné zemi EU. Tento postup je jednodušší, rychlejší a transparentnější než tradiční postupy uznávání kvalifikace. Stav své žádosti můžete totiž sledovat online a dokumenty, které si v systému uložíte, můžete znovu použít v případě, že byste o uznání své kvalifikace žádali i v jiné zemi.

V současné době můžete o vydání evropského profesního průkazu zažádat, pouze pokud máte některou z těchto kvalifikací:

Jiné profese se musí při uznávaní své odborné kvalifikace prozatím spoléhat na standardní postupy. V budoucnosti by měl být tento elektronický postup rozšířen i na jiné profese.

Elektronický postup můžete využít v těchto případech:

Příklad:  

NEBO

Příklad:  

Evropský profesní průkaz není průkaz v pravém slova smyslu. Nemá fyzickou podobu. Jde o elektronický doklad o dokončeném administrativním postupu, na jehož základě vám byla uznána vaše odborná kvalifikace v zemi, ve které chcete pracovat (tzv. hostitelská země), nebo doklad o tom, že jste splnili podmínky pro poskytování dočasných služeb v této zemi.Jakmile je vaše žádost schválena, budete si moci vytvořit ve formátu PDF osvědčení o evropském profesním průkazu, které obsahuje referenční číslo, na jehož základě si může potenciální zaměstnavatel ověřit platnost vašeho průkazu online.

Jestliže si nejste jisti, zda byste měli požádat o vydání průkazu z důvodu dočasné mobility či usazení, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgánen .

Pokud se hodláte v dané zemi usadit dlouhodobě, budete se možná muset před zahájením výkonu profese zaregistrovat u příslušného profesního sdružení nebo projít doplňkovou kontrolou. Více informací získáte u příslušného vnitrostátního orgánuen .

Kvalifikace získaná mimo EU

Pokud jste získali kvalifikaci mimo EU, můžete požádat o vystavení evropského profesního průkazu pokud:

Výhody evropského profesního průkazu

Postupy a lhůty

Jaké podmínky platí konkrétně ve vašem případě?

Dočasná mobilita: svou profesi chcete v zahraničí vykonávat dočasně nebo příležitostně

Co se stane po předložení vaší žádosti:

Během jednoho týdne: příslušný úřad v domovské zemi potvrdí přijetí vaší žádosti a sdělí vám, zda nechybí některé doklady a jestli nemusíte zaplatit nějaké poplatky.

Dokumentaci rovněž zkontrolují úřady v hostitelské zemi. Ověří, zda má vaše profese dopad na veřejné zdraví a bezpečnost. V takovém případě byste nemohli využít automatické uznávání žádostí.

Pokud hostitelská země žádné kontroly provádět nemusí, přezkoumá vaši žádost úřad v domovské zemi a během nejvýše tří týdnů vydá konečné rozhodnutí.

Jestliže hostitelská země musí kontrolu provést, má úřad v domovské zemi až jeden měsíc na to, aby vaši žádost přezkoumal a přeposlal ji do hostitelské země.

Hostitelská země přijme konečné rozhodnutí ve lhůtě nejvýše tří měsíců (dva měsíce + dvě prodloužení v délce dvou týdnů).

Pokud úřady v hostitelské zemi zjistí, že vaše vzdělání, odborná příprava nebo odborné zkušenosti nesplňují požadavky pro danou profesi uplatňované v této zemi, mohou vás požádat, abyste se podrobili zkoušce způsobilosti nebo si udělali adaptační praxi.

Usazení: chcete se usadit v zahraničí a vykonávat tam svou profesi trvale

Co se stane po předložení vaší žádosti:

Během jednoho týdne: příslušný úřad v domovské zemi potvrdí přijetí vaší žádosti a sdělí vám, zda nechybí některé doklady a jestli nemusíte zaplatit nějaké poplatky.

Úřad v domovské zemi má až jeden měsíc na to, aby vaši žádost zkontroloval a přeposlal ji do hostitelské země.

Pokud jste farmaceut nebo zdravotní sestra a můžete využít automatické uznávání, přijme hostitelská země konečné rozhodnutí ve lhůtě nejvýše dvou měsíců (jeden měsíc + dvě prodloužení v délce dvou týdnůen).

Pokud nemůžete využít automatické uznávání žádostí, přijme hostitelská země konečné rozhodnutí ve lhůtě nejvýše tří měsíců (dva měsíce + dvě prodloužení v délce dvou týdnůen).

Pokud úřady v hostitelské zemi zjistí, že vaše vzdělání, odborná příprava nebo odborné zkušenosti nesplňují požadavky pro danou profesi uplatňované v této zemi, mohou vás požádat, abyste se podrobili zkoušce způsobilosti nebo si udělali adaptační praxi.

Jestliže úřady v hostitelské zemi nepřijmou rozhodnutí v rámci zákonných lhůt, bude vaše kvalifikace automaticky uznána a vy si budete moci ze svého online účtu příslušné osvědčení vytvořit.

Pokud orgány vaši žádost zamítnou, musí vám podat vysvětlení, proč tak učinily, a sdělit vám, jak se můžete odvolat.

Jak dlouho můžete průkaz používat?

Průkaz bude platný:

Jak požádat o vydání průkazu

Nejdříve se musíte přihlásit prostřednictvím EU Loginen, autentizační služby Evropské komise. Pokud na stránkách EU Login ještě nemáte účet, budete si ho muset založit.

Vytvoření účtu a profilu vám zabere jen pár minut – stačí vyplnit osobní a kontaktní údaje.

Jakmile si profil vytvoříte, můžete podat žádost, nahrát naskenované kopie příslušných dokumentů a předložit je úřadu v domovské zemi.

Každý doklad musíte naskenovat a nahrát do zvláštního souboru.

Své kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) můžete v profilu kdykoli aktualizovat. Jakmile předložíte první žádost, nemůžete již sami aktualizovat své osobní údaje (číslo občanského průkazu nebo pasu, příjmení nebo státní příslušnost), které jsou uvedeny na osvědčení. V případě potřeby se musíte obrátit na úřad, který váš spis vede, a požádat ho o změnu.

U každé žádosti si za přezkoumání vašeho spisu mohou úřady jak v domovské, tak hostitelské zemi účtovat poplatky. V takovém případě obdržíte fakturu od každého úřadu zvlášť.

Pokud orgány nemohou ověřit platnost vašich dokumentů, mohou požádat o zaslání ověřených kopií.

Ověřte si, které dokumenty budete potřebovat a jaké zaplatíte poplatky

Simulátor

Pokud simulátor výběr určitých možností neumožňuje, znamená to, že daná země dosud příslušné informace neposkytla. Elektronický postup však můžete přesto použít a žádost předložit. Příslušný úřad vám poté zašle informace o požadovaných dokumentech a poplatcích.

V hostitelské zemi není profese regulována.
Informace poskytnuté vnitrostátními orgány se zpracovávají

PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU POSTUPU

Požádejte svého zaměstnavatele, aby zkontrolovat platnost vašeho průkazu

Váš zaměstnavatel, profesní organizace nebo jiný zainteresovaný subjekt může za pomocí referenčního čísla vašeho osvědčení ověřit platnost vašeho průkazu online.

K tomu budou rovněž potřebovat vaše osobní identifikační údaje (číslo občanského průkazu nebo pasu), které jste poskytli při předkládání žádosti.

KONTROLA PLATNOSTI PRŮKAZU

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: