Poslední kontrola: 15/07/2022

Evropský profesní průkaz

Je-li vaše povolání regulováno a vy potřebujete zažádat o uznání své odborné kvalifikace, můžete požádat o vydání evropského profesního průkazu (EPC). Jedná se o elektronický postup, díky kterému si můžete nechat uznat své regulované povolání v jiné zemi EU.

V současné době můžete o vydání průkazu zažádat, pouze pokud máte jednu z těchto kvalifikací:

Výhody evropského profesního průkazu

S žádostí vám pomohou úřady ve vaší zemi, které také ověří, zda je žádost úplná a bez chyb, a ověří rovněž pravost a platnost vašich dokumentů.

Příště už proto nebudete muset dokumenty znovu nahrávat.

Pokud by úřady v hostitelské zemi vaši žádost neschválily ve stanovené lhůtě, bude uznána automaticky a vy si budete moci vytvořit příslušné osvědčení ze svého online účtu.

Pozor!

Jestliže vám úřad odmítne evropský profesní průkaz vydat, musí uvést důvod a také informace o tom, jak se se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Postup pro vydání evropského profesního průkazu je v současné době k dispozici pouze pro omezený počet povolání.

Ověřte si, zda se můžete se svým průkazem ucházet o práci

Jaké podmínky platí konkrétně ve vašem případě?

Získali jste svou odbornou kvalifikaci v některé ze zemí EU?

Jaké podmínky platí konkrétně ve vašem případě?

O vystavení evropského profesního průkaz žádat nemůžete. Musíte použít standardní postup.

O vystavení evropského profesního průkazu můžete požádat bez ohledu na to, zda chcete poskytovat služby v hostitelské zemi dočasně nebo trvale.

Tento postup je jednodušší, rychlejší a transparentnější než standardní postup uznávání kvalifikace. Stav své žádosti můžete totiž sledovat online a dokumenty, které si v systému uložíte, můžete znovu použít v případě, že byste o uznání své kvalifikace žádali i v jiné zemi.

Pozor!

Evropský profesní průkaz není průkaz v pravém slova smyslu. Nemá fyzickou podobu. Jedná se o elektronické osvědčení/doklad o dokončeném administrativním postupu, na jehož základě vám byla uznána vaše odborná kvalifikace, a o tom, že jste splnili podmínky pro poskytování dočasných či trvalých služeb v dané zemi.

Jakmile je vaše žádost schválena, můžete si vytvořit ve formátu PDF osvědčení o evropském profesním průkazu, které obsahuje referenční číslo, na jehož základě může potenciální zaměstnavatel ověřit platnost vašeho průkazu online.

Jestliže si nejste jisti, zda byste měli požádat o vydání průkazu z důvodu dočasné mobility či usazení, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgán.

Pokud se hodláte v dané zemi usadit dlouhodobě, budete se možná muset před zahájením výkonu profese zaregistrovat u příslušného profesního sdružení nebo projít doplňkovou kontrolou. Více informací získáte u příslušného vnitrostátního orgánu.

Průkaz není povinný, takže si můžete vybrat, zda zvolíte tento elektronický postup nebo použijete standardní postup (spojený s papírováním).

O vystavení evropského profesního průkaz žádat nemůžete. Nejdříve si musíte nechat uznat svou kvalifikaci v zemi EU a pracovat tam po dobu alespoň 3 let. Teprve pak můžete požádat o vystavení EPC.

O vystavení evropského profesního průkazu můžete požádat pouze tehdy, pokud pracujete jako zdravotní sestra / ošetřovatel odpovědný za všeobecnou péči, farmaceut, fyzioterapeut, horský vůdce nebo realitní makléř. Pokud máte jinou profesi, musíte použít standardní postup.

Podání žádosti o vystavení EPC

Postup pro podání žádosti:

Podrobnější informace najdete v příručce k EPCOtevřít jako externí odkaz.

Pozor!

Jakmile podáte první žádost, nemůžete již sami aktualizovat své osobní údaje (číslo občanského průkazu nebo pasu, příjmení nebo státní příslušnost), které jsou uvedeny na osvědčení. V případě potřeby se musíte obrátit na úřad, který váš spis vede, a požádat ho o změnu.

U každé žádosti si za přezkoumání vašeho spisu mohou úřady jak v domovské, tak hostitelské zemi účtovat poplatky. V takovém případě obdržíte fakturu od každého úřadu zvlášť.

Pokud orgány nemohou ověřit platnost vašich dokumentů, mohou požádat o zaslání ověřených kopií.

Platnost EPC:

Nepřijmou-li úřady v hostitelské zemi rozhodnutí v rámci zákonných lhůt, bude vaše kvalifikace automaticky uznána a vy si budete moci ze svého online účtu příslušné osvědčení vytvořit.

Pokud orgány vaši žádost zamítnou, musí vám podat vysvětlení, proč tak učinily, a sdělit vám, jak se můžete odvolat.

Postupy a lhůty

Jaké podmínky platí konkrétně ve vašem případě?

Stěhuju se natrvalo a chci své povolání vykonávat v hostitelské zemi

Co se stane po předložení vaší žádosti:

  • Během jednoho týdne příslušný úřad v domovské zemi potvrdí přijetí vaší žádosti a sdělí vám, zda nechybí některé doklady a jestli nemusíte zaplatit nějaké poplatky.
  • Úřad v domovské zemi má až jeden měsíc na to, aby vaši žádost zkontroloval a přeposlal ji do hostitelské země.
  • Pokud jste farmaceut nebo zdravotní sestra / ošetřovatel a můžete využít automatické uznávání, přijme hostitelská země konečné rozhodnutí ve lhůtě nejvýše dvou měsíců (jeden měsíc + dvě prodloužení v délce dvou týdnů).
  • Pokud automatické uznávání žádostí využít nemůžete, přijme hostitelská země konečné rozhodnutí ve lhůtě nejvýše tří měsíců (dva měsíce + dvě prodloužení v délce dvou týdnů).
  • Jestliže úřady v hostitelské zemi zjistí, že vaše vzdělání, odborná příprava nebo odborné zkušenosti nesplňují požadavky pro danou profesi uplatňované v této zemi, mohou vás požádat, abyste se podrobili zkoušce způsobilosti nebo vykonali adaptační praxi.

Chci své povolání vykonávat v hostitelské zemi jen dočasně

Co se stane po předložení vaší žádosti:

  • Během jednoho týdne příslušný úřad v domovské zemi potvrdí přijetí vaší žádosti a sdělí vám, zda nechybí některé doklady a jestli nemusíte zaplatit nějaké poplatky.
  • Dokumentaci rovněž zkontrolují úřady v hostitelské zemi. Ověří, zda má vaše profese dopad na veřejné zdraví a bezpečnost. V takovém případě byste nemohli využít automatické uznávání žádostí.
  • Pokud hostitelská země žádné kontroly provádět nemusí, přezkoumá vaši žádost úřad v domovské zemi a během nejvýše tří týdnů vydá konečné rozhodnutí.
  • Jestliže hostitelská země musí kontrolu provést, má úřad v domovské zemi až jeden měsíc na to, aby vaši žádost přezkoumal a přeposlal ji do hostitelské země.
  • Hostitelská země přijme konečné rozhodnutí ve lhůtě nejvýše tří měsíců (dva měsíce + dvě prodloužení v délce dvou týdnů).

Pokud orgány vaši žádost zamítnou, musí vám podat vysvětlení, proč tak učinily, a sdělit vám, jak se můžete odvolat.

Jestliže úřady v hostitelské zemi zjistí, že vaše vzdělání, odborná příprava nebo odborné zkušenosti nesplňují požadavky pro danou profesi uplatňované v této zemi, mohou vás požádat, abyste se podrobili zkoušce způsobilosti nebo vykonali adaptační praxi.

Nepřijmou-li úřady v hostitelské zemi rozhodnutí v rámci zákonných lhůt, bude vaše kvalifikace automaticky uznána a vy si budete moci ze svého online účtu příslušné osvědčení vytvořit.

Formální náležitosti ve vaší zemi

Simulátor

Pozor!

Výsledky vyhledávání jsou pouze orientační, poplatky se mohly změnit. Pokud simulátor výběr určitých možností neumožňuje, znamená to, že daná země dosud příslušné informace neposkytla. Elektronický postup však můžete přesto použít a předložit žádost. Příslušný úřad vám poté zašle informace o požadovaných dokumentech a aktuálních poplatcích.

V hostitelské zemi není profese regulována.
Informace poskytnuté vnitrostátními orgány se zpracovávají

Postup pro vydání evropského profesního průkazuOtevřít jako externí odkaz

Požádejte svého zaměstnavatele, aby zkontrolovat platnost vašeho průkazu

Váš zaměstnavatel, profesní organizace nebo jiný zainteresovaný subjekt může za pomocí referenčního čísla vašeho osvědčení ověřit platnost vašeho průkazu online.

K tomu budou rovněž potřebovat vaše osobní identifikační údaje (číslo občanského průkazu nebo pasu), které jste poskytli při předkládání žádosti.

Kontrola platnosti průkazu

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: