Poslední kontrola : 06/04/2018

Pracovníci – právo pobytu

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyen
 • Publikace EU týkající se brexitu
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituen

Máte právo pobývat v jakékoli zemi EU, pokud tam pracujete jako zaměstnanec, OSVČ nebo vás tam vyslal váš zaměstnavatel.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Mějte po ruce průkaz totožnosti ze své domovské země nebo cestovní pas

Chcete-li jako občan EU pobývat v jiné zemi Unie po dobu kratší než 3 měsíce, musíte mít u sebe pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

V mnoha zemích Unie máte navíc povinnost nosit jeden z těchto dokladů vždy při sobě.

Pokud tento požadavek nedodržíte, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Za tento přestupek však nesmíte být vráceni zpět domů.

Nahlášení přítomnosti na území

V některých členských státech existuje povinnost ohlásit svou přítomnost u příslušného orgánu, a to v přiměřené lhůtě po příjezdu. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta nebo jiné sankce.

Další informace o ohlašovací povinnosti nahlášení přítomnosti.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší než 3 měsíce

Máte právo žít v kterékoli zemi EU, pokud tam pracujete.

Registrace pobytu

Během prvních 3 měsíců po příjezdu po vás hostitelská země nemůže požadovat, abyste se zaregistrovali k pobytu. Můžete tak učinit, ale povinné to není.

Po uplynutí 3 měsíců se budete pravděpodobně muset přihlásit k pobytu na místním úřadě. Jakmile prokážete, že v zemi pracujete, vydají vám dokument stvrzující vaše právo v zemi nadále pobývat.

Seznamte se s konkrétními povinnosti přihlásit se k pobytu v jednotlivých zemích.přihlášení k pobytu v zahraničí

Přišli jste o práci?

Pokud v jiné zemi EU přijdete o práci, nezanikne vám právo v zemi zůstat, pokud:

 • jste v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu
 • jste na seznamu uchazečů o zaměstnání na pracovním úřadě vedeni jako nedobrovolně nezaměstnaní. Pokud jste byli předtím zaměstnáni po dobu kratší než 1 rok, máte nárok na stejné podmínky jako místní, a to minimálně po dobu dalších 6 měsíců.
 • navštěvujete kurz odborné přípravy. Pokud nejste nedobrovolně nezaměstnaný, kurz musí mít souvislost s vaším předešlým zaměstnáním.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

V jiné zemi EU máte právo pobývat tak dlouho, dokud splňujete podmínky opravňující k pobytu. Jakmile je přestanete splňovat, vnitrostátní orgány vás mohou vyzvat k opuštění území.

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění vám musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody své vyhoštění, a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalé bydliště

Pokud jste v zemi EU jako pracovník pobývali legálně nepřetržitě alespoň 5 let, máte automaticky nárok na povolení k trvalému pobytu. To znamená, že budete moci v zemi zůstat tak dlouho, jak budete chtít.

Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:

 • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
 • delší dobu v důsledku výkonu povinné vojenské služby
 • po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, jako je těhotenství, porod dítěte, závažná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava či vyslání zaměstnavatelem do jiné země. Nesmí se přitom jednat o více než jednu roční absenci.

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Trvalý pobyt před uplynutím 5leté lhůty

Na trvalý pobyt před uplynutím lhůty 5 let můžete mít nárok v těchto situacích:

 • při odchodu do důchodu, přičemž jste posledních 12 měsíců pracoval v dané zemi a žijete tam nepřetržitě alespoň 3 roky
 • při trvalé pracovní neschopnosti, přičemž v dané zemi žijete nepřetržitě alespoň 2 roky
 • při trvalé pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V takovém případě máte právo setrvat v zemi bez ohledu na délku vašeho dosavadního pobytu v zemi před pracovním úrazem či nemoci z povolání.
 • pokud začnete pracovat v jiné zemi EU jako přeshraniční pracovník – tj. do svého bydliště se vracíte alespoň jednou týdně – ale v zemi, kde žádáte o trvalý pobyt, jste předtím nepřetržitě pracovali po dobu 3 let.

Doklad o trvalém pobytu

Seznamte se s tím, jak získat doklad o trvalém pobytu . Tento dokument stvrzuje vaše právo pobývat v hostitelské zemi bezpodmínečně.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou vnitrostátní orgány země, kde máte trvalý pobyt, rozhodnout vás vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete velmi závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody své vyhoštění, a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: