Podnikání
Poslední kontrola: 09/03/2020

Trvalý pobyt (déle než 5 let) pro rodinné příslušníky ze zemí EU

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

Získání práva trvalého pobytu

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně a nepřetržitě alespoň 5 let, máte jako občan EU nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky.  Jestliže těmto podmínkám vyhovujete, můžete si zažádat o doklad trvalého pobytu, kterým budete prokazovat právo v zemi pobývat trvale, aniž byste museli splnit jakékoli dodatečné podmínky.

Tento doklad se liší od osvědčení o registraci, které je v mnoha zemích povinné. Doklad trvalého pobytu povinný není.

Může se však hodit při vyřizování různých formalit. Orgány již po vás nesmí žádat doklady o tom, že máte zaměstnání, dostatečné finanční zdroje, zdravotní pojištění atd.

Podání žádosti o doklad o trvalém pobytu

Předpokladem získání dokumentu osvědčujícího právo na trvalý pobyt je předložení důkazu o tom, že jste legálně pobývali v dané zemi po dobu 5 let.

Spolu se žádostí je potřeba zaslat různé doklady. Záleží na vašem konkrétním případě (zaměstnanec, OSVČ, uchazeč o zaměstnání, důchodce, student). Může jít o:

Příslušné orgány jsou povinny vydat doklad o trvalém pobytu co nejdříve a nesmějí vám přitom účtovat více, než platí státní příslušníci dané země za vydání občanského průkazu. Pokud narazíte na problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Doklad se automaticky prodlužuje, aniž by byly kladeny podmínky nebo požadavky. Jeho platnost se však může lišit podle toho, která země jej vydává.

Kritéria způsobilosti pro trvalý pobyt před dosažením 5 let

V některých z​vláštních případech si můžete zažádat o trvalý pobyt i dříve, než uplyne 5 let. Můžete si zažádat dříve?

Pozbytí práva trvalého pobytu

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Trvalý pobyt pro rodinné příslušníky ze zemí EU

Tatáž práva se vztahují na vaše rodinné příslušníky ze zemí EU. Mají rovněž nárok na doklad o trvalém pobytu v zemi, kde s vámi legálně pobývali nepřetržitě alespoň 5 let. 

Další informace o právo pobytu v EU rodinných příslušníků

Viz také jak vyřídit trvalý pobyt pro rodinné příslušníky ze zemí mimo EU

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: