Poslední kontrola: 18/02/2020

Přihlášení k pobytu v zahraničí

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

Během prvních 3 měsíců pobytu v jiné členské zemi nemají občané EU povinnost žádat o doklad o pobytu, který by stvrzoval jejich právo v dané zemi pobývat, i když některé země mohou vyžadovat, abyste při příjezdu oznámili, že se na jejich území zdržujete.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi vám může vzniknout povinnost nahlásit svůj pobyt příslušnému orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici). Na základě toho vám bude vydáno osvědčení o registraci.

K tomu budete potřebovat platný průkaz totožnosti nebo cestovní doklad, a dále:

Žádné jiné dokumenty předkládat nemusíte.

Jakmile svůj pobyt nahlásíte, bude vám vystaveno osvědčení o registraci. To stvrzuje, že máte právo v dané zemi setrvat.

Osvědčení o registraci by vám mělo být vydáno okamžitě a správní poplatek za jeho vystavení by neměl přesáhnout náklady občanů dané země na vydání průkazu totožnosti.

Osvědčení by mělo mít neomezenou platnost, což znamená, že jej není potřeba prodlužovat ani obnovovat. Místní úřady po vás však mohou požadovat, abyste nahlásili případnou změnu bydliště.

Další informace o tom, kde a jak svůj pobyt nahlásit, najdete zde:

Pokud se nezaregistrujete, hrozí vám pokuta, což ale neznamená, že v zemi nemůžete dál zůstat. Za tento přestupek totiž nemůžete být ze země vyhoštěni.

V mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti či cestovní pas vždy u sebe. Pokud tuto povinnost nedodržíte, může vám být udělena pokuta, ale nemůžete být ze země vyhoštěni pouze za tento přestupek.

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu .

Viz také:

Typická situace

Pracovat můžete začít ještě předtím, než je vám osvědčení o registraci vydáno

Kurt pochází z Německa. Odstěhoval se za prací do Belgie, kde působí jako právník v advokátní kanceláři. Když se šel zaregistrovat na místní radnici, bylo mu řečeno, že svou profesní činnost nebude moci zahájit, dokud mu nebude vystaveno osvědčení o registraci.

To ale není pravda: jako občan EU může začít pracovat jako samostatně výdělečná osoba, i když osvědčení o registraci ještě nemá. Místní úřady mu kromě toho musí osvědčení vydat na požádání.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Sdílet tuto stránku: