Podnikání
Poslední kontrola: 27/01/2020

Smlouvy a spotřeba energie

Týká se vás brexit?

Jasné informace ve smlouvách

Před podpisem smlouvy o dodávkách energií máte nárok na to, aby vám byly poskytnuty všechny důležité informace. Údaje musejí být uvedeny jasně, srozumitelně a pravdivě. Měli byste být rovněž předem upozorněni na jakékoli změny, k nimž ve smlouvě dojde, a pokud s novými podmínkami nebudete souhlasit, smlouvu máte právo vypovědět.

Právo odstoupit od smlouvy

Od nové smlouvy máte právo odstoupit do čtrnácti dnů, jestliže byla nová smlouva uzavřena mimo obchodní prostory dodavatele nebo po internetu nebo telefonu.

Přesné informace o spotřebě energie

Na přístup k údajům o energetické spotřeběmáte nárok bez jakýchkoli dodatečných nákladů. Správce údajů (tzn. dodavatele energie nebo provozovatele sítě) můžete pověřit, aby informace o vaší spotřebě poskytl jiným dodavatelům elektřiny či plynu, a nikdo vám za tuto službu nesmí účtovat žádný poplatek.

Projde-li existující budova větší rekonstrukcí nebo je-li tam realizováno nové připojení, máte nárok na to, aby vám byl poskytnut přesný individuální elektroměr a/nebo plynoměr za tržní cenu (jakož i měřiče dálkového vytápění/chlazení a zásobování teplou vodou). V ostatních případech platí právo na přesné individuální měřiče za tržní ceny tehdy, nebrání-li tomu v daném členském státě technické či finanční překážky.

Pokud máte nainstalován inteligentní měřič, máte právo na snadný a bezplatný přístup k podrobným informacím o vaší spotřebě energie (za každý den, týden, měsíc a rok) v rámci vaší stávající smlouvy o dodávkách, a to nejméně za dva uplynulé roky. Máte rovněž právo na přístup k údajům o vaší spotřebě nejméně za tři předešlé roky nebo od začátku vaší stávající smlouvy o dodávkách (pokud platí kratší dobu).

Vyúčtování musí vycházet ze skutečné spotřeby plynu či elektřinyen a musí vám být zasílána tak často, abyste svou spotřebu mohli regulovat.

Informace ve vyúčtováních by měly být jasné a z hlediska uživatele užitečné. Na jejich základě by mělo být možné:

  • snadno pochopit, kolik skutečně za energii, kterou jste spotřebovali, platíte a
  • porovnat nabídkuen od různých dodavatelů,

abyste mohli případně změnit dodavatele.

Jak energii využívat účinně

Máte právo na řádné informace o tom, kolik energie spotřebováváte a jak můžete s energií lépe hospodařit.

Ve vyúčtováních energie, jakož i v souvisejících smlouvách, na stvrzenkách a u souvisejících transakcí by měly jasně figurovat následující informace (pokud orgány vašeho státu neusoudí, že tyto informace nejsou relevantní):

Energetický štítek EU

Při koupi spotřebičů (např. chladničky, mrazničky, pračky, bubnové sušičky, myčky nádobí, elektrické trouby, televizoru, svítidel a klimatizace) máte právo na informace o tom, kolik energie tyto přístroje spotřebují. Obchody musí zboží vystavovat s energetickým štítkem EUen a také s informačním listem výrobku s podrobnými informacemi o výkonnosti výrobku.

Certifikát energetické náročnosti

Pokud hledáte nemovitost, kterou si chcete koupit nebo pronajmout, máte nárok na informace o  energetické náročnosti budovy. Před podpisem smlouvy byste měli obdržet certifikát energetické náročnosti, v němž bude uvedeno, jak si daná nemovitost stojí, co se týče energetické účinnosti. Certifikát musí rovněž obsahovat doporučení, jak její energetickou účinnost zlepšit.

Obnovitelné zdroje energie

Spotřebitelé mají právo na to, aby je dodavatel zboží nebo orgány jejich státu informovali o přínosech, nákladech a energetické účinnostizařízení a systémů pro vytápění, chlazení a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Dodavatel elektřiny vám musí poskytnout informace o skladbě využívaných zdrojů energie (obnovitelné zdroje, jaderná energie atd.) a o jejím dopadu na životní prostředí. Informace musí být podány tak, aby je bylo možné jednoduše pochopit a srovnávat.

Pokud uvažujete o instalaci či výměně zařízení na výrobu elektřiny nebo vytápění či chlazení, které využívá obnovitelné zdroje energie, máte právo na to, aby vás dodavatel zařízení nebo určený vnitrostátní orgán informovali o přínosech, nákladech a energetické účinnosti takového zařízení.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Obraťte se na evropské spotřebitelské centrum ve vaší zemien

Sdílet tuto stránku: