Poslední kontrola: 23/06/2022

Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby

Pokud váš podnik prodává dva nebo více druhů cestovních služeb, například dopravu kombinovanou s ubytováním, pronájmem motorových vozidel nebo za určitých podmínek s turistickými službami, vyplývají vám z pravidel EU o souborných cestovních službách určité povinnosti. Tato pravidla se uplatní v případě souborných cestovních služeb neboli zájezdů a spojených cestovních služeb.

Zájezdy (dovolená s komplexními službami)

Za souborné cestovní služby se označuje prodej alespoň dvou druhů cestovních služeb v rámci jedné cesty či rekreace, jež jsou rezervovány u jednoho dodavatele v rámci jedné smlouvy. Může k nim patřit také prodej služeb, které se rezervují u několika dodavatelů v rámci různých smluv, ale musí být splněny tyto podmínky:

Kombinace jedné cestovní služby (např. ubytování) s jinou turistickou službou (např. s komentovavou prohlídkou nebo vstupem na koncert) může být klasifikováno jako souborná cestovní služba pouze v případě, že dodatečná služba činí alespoň 25 % celkové hodnoty balíčku nebo je jeho nezbytnou součástí.

Informace, které musíte zákazníkům poskytnout

Předtím, než uzavřete smlouvu o souborných cestovních službách, musíte se ujistit, že jste zákazníkovi poskytli příslušné informace, k nimž patří:

Musíte zákazníkovi poskytnout odkaz na standardní formulář pro informace (konkrétní informace najdete v přílohách směrniceOtevřít jako externí odkaz ), kde je uvedeno, že předmětem nabídky je balíček služeb, a kde je popsáno, jaká má hlavní práva.

Změny smluvních podmínek (např. zvýšení ceny)

Pokud vám zákazník v přiměřené lhůtě předem změnu oznámí, má možnost smlouvu převést na někoho jiného, i když tím mohou vzniknout dodatečné náklady. Cenu můžete zvýšit v případě, že dojde k nárůstu určitých nákladů (např. ceny paliva).

Pozor!

Kvůli probíhající koronavirové pandemii můžete zájezd zrušit a zákazníkovi nabídnout poukazy jakožto alternativu zpětného proplacení zájezdu. Zákazník však vždy musí dostat možnost volby mezi proplacením peněz a poukazem.

Ochrana zákazníků (náhradní řešení, kompenzace, vrácení peněz)

Jako pořadatel nesete odpovědnost za vlastní realizaci všech cestovních služeb zahrnutých v balíčku. Pokud některou z nich nelze poskytnout ve sjednané podobě, budete možná zákazníkovi muset nabídnout bezplatně náhradní řešení. Také možná budete muset zákazníkovi zaplatit kompenzaci v případě, že poskytované cestovní služby nedosahovaly sjednaného standardu.

Pozor!

V některých zemích EU jsou někdy v závislosti na nabízených souborných službách vedle pořadatelů odpovědní i obchodníci.

Spojené cestovní služby

Za spojené cestovní služby se označují služby, které si zákazník koupí u různých obchodníků na základě oddělených smluv, ale které jsou vzájemně propojené. Takové jsou v případě, že jeden obchodník zajišťuje rezervaci dalších, návazných služeb, a tyto služby se kupují s cílem čerpat je během jednoho zájezdu či rekreace.

Dále platí podmínka, že kombinace takových cestovních služeb netvoří balíček (viz výše) a že dodavatel služeb zajišťuje:

Kombinace jedné cestovní služby (např. ubytování) s jinou turistickou službou (např. s komentovanou prohlídkou nebo vstupem na koncert) může být klasifikována jako spojená cestovní služba pouze v případě, že dodatečná služba činí alespoň 25 % celkové hodnoty balíčku nebo je jeho nezbytnou součástí.

Musíte zákazníkovi poskytnout odkaz na standardní formulář pro informace (Tento formulář tvoří jednu z příloh uvedené směrnice (viz odkaz na konci stránky).), kde je uvedeno, že předmětem nabídky je balíček služeb, a kde je popsáno, jaká má hlavní práva.

Rezervace balíčku služeb založená na přesměrování na internetových stránkách

Online rezervace balíčků cestovních služeb (letenky, ubytování), při níž se zákazník prokliká na různá místa prodeje, patří rovněž mezi tzv. balíčky, ale pouze v případě, že poskytovatel první služby předá jméno a příjmení zákazníka, jeho e-mail a platební informace poskytovateli druhé služby a smlouva na druhou službu se uzavře do 24 hodin od uzavření té první.

Pokud mezi dodavateli služeb k předání uvedených údajů o zákazníkovi nedojde, obě rezervace jsou považovány za spojené cestovní služby.

Odpovědnost za chyby při rezervaci a právo na odškodnění

Tato pravidla se uplatní v případě zájezdů (souborných cestovních služeb) i spojených cestovních služeb.

Odpovědnost ponesete v případě, že během rezervace došlo k:

Za chyby v rezervaci neručíte v případě, kdy je učinil zákazník sám nebo když jim nebylo možné předejít nebo k nim došlo v důsledku mimořádných okolností.

Máte právo požadovat náhradu od třetích stran, které ke vzniku chyby přispěly, a vy jste museli vyplatit náhradu škody, snížit cenu nebo splnit jinou související povinnost.

Ochrana pro případ platební neschopnosti

Tato pravidla se uplatní v případě zájezdů (souborných cestovních služeb) i spojených cestovních služeb.

Ochranu před platební neschopností si budete muset zřídit v té zemi EU, kde máte sídlo. V případě úpadku tak bude zajištěno, že ručitel (cestovní záruční fond, pojišťovna nebo jiná instituce poskytující ručení v dané zemi EU) může zajistit vrácení peněz, které zákazník zaplatil, a v případě potřeby i repatriaci cestujících, pokud je tato součástí daného balíčku služeb.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: