Poslední kontrola: 15/09/2022

Registrace chemických látek (REACH)

Vyrábíte-li v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) (v tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo do něj dovážíte alespoň jednu tunu nějaké chemické látky ročně, máte povinnost tuto činnost vykazovat v databázi REACH. Zkratkou REACH se též označuje nařízení, kterým se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek řídí.

Nařízení REACH se vztahuje na všechny chemické látky – jak ty, které jsou nezbytné v průmyslové výrobě, tak ty, které používáme v našem každodenním životě, (jako nátěry, čistící prostředky, prací prášky atp. i ty obsažené v hotových výrobcích, např. v nábytku, oděvech, spotřebičích). Proto má jeho uplatňování dopad na většinu podniků v EHP.

Neregistrované chemické látky nesmějí být uváděny na trh, ani nesmějí být používány.

Nařízení REACH tedy musíte věnovat pozornost, pokud jste:

Podle nařízení REACH musíte rizika spojená s látkami, které vyrábíte či uvádíte na trh v EU/EHP, identifikovat a mít tato rizika řádně pod kontrolou.

Jako výrobce nebo dovozce žádající o registraci chemické látky musíte Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) prokázat, že s nimi lze nakládat tak, aby byla zaručena bezpečnost, a musíte dodat tzv. bezpečnostní list, který poskytne informace potenciálním uživatelům dané látky v rámci dodavatelského řetězce o veškerých opatřeních nutných k řízení rizik s danou chemickou látkou spojených.

Je-li váš podnik tzv. následným uživatelem, vaše povinnosti jsou jiné. Musíte především přijímat opatření k řízení rizik uvedená v bezpečnostním listu. Musíte dále látku používat v souladu s registrační dokumentací a mít kontakt s vašimi dodavateli a uživateli z dodavatelského řetěze.

Chcete-li vědět, jaké jsou vaše povinnosti podle nařízení REACH nebo jaké případné výjimky by se mohly na váš podnik vztahovat, použijte ECHA NavigatorOtevřít jako externí odkaz.

Informace o otázkách týkajících se malých a středních podniků (MSP) najdete v oddíle o podpoře MSP v agentuře ECHA.

Jak REACH funguje v praxi

Nařízení REACH zavedlo pravidla pro uvádění chemických látek, jejich směsí a výrobků chemické látky obsahující na trh. Smyslem je, aby hospodářské subjekty z průmyslových odvětví měly odpovědnost za:

Rovněž evropským orgánům umožňuje přijmout dodatečná celounijní opatření, jsou-li zapotřebí. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)Otevřít jako externí odkaz pomáhá všechny potřebné kroky koordinovat a realizovat:

Poplatky

Nařízení REACH kromě jiného ukládá poplatky. Jejich výše a lhůty splatnosti závisejí na typu žádosti. Malé a střední podniky platí obecně méně. Váš podnik musí také vzít v úvahu další náklady spojené s nařízením REACH, například:

Náklady lze výrazně snížit úzkou spoluprací s ostatními zúčastněnými stranami, včetně včasné přípravy všech kroků.

Další informace:

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Vnitrostátní kontaktní místa pro chemické látky

S dotazy ohledně povinností vyplývajících pro vás z nařízení CLP a nařízení REACH se nejdříve obracejte na vnitrostátní kontaktní místa.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: