Poslední kontrola: 18/07/2022

Registrace chemických látek (REACH)

Vyrábíte-li v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) (v tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo do něj dovážíte alespoň jednu tunu nějaké chemické látky ročně, máte povinnost tuto činnost vykazovat v databázi REACH. Zkratkou REACH se též označuje nařízení, kterým se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek řídí.

Nařízení REACH se vztahuje na všechny chemické látky – jak ty, které jsou nezbytné v průmyslové výrobě, tak ty, které používáme v našem každodenním životě, (jako nátěry, čistící prostředky, prací prášky atp. i ty obsažené v hotových výrobcích, např. v nábytku, oděvech, spotřebičích). Proto má jeho uplatňování dopad na většinu podniků v EHP.

Neregistrované chemické látky nesmějí být uváděny na trh, ani nesmějí být používány.

Nařízení REACH tedy musíte věnovat pozornost, pokud jste:

Podle nařízení REACH musíte rizika spojená s látkami, které vyrábíte či uvádíte na trh v EU/EHP, identifikovat a mít tato rizika řádně pod kontrolou.

Jako výrobce nebo dovozce žádající o registraci chemické látky musíte Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) prokázat, že s nimi lze nakládat tak, aby byla zaručena bezpečnost, a musíte dodat tzv. bezpečnostní list, který poskytne informace potenciálním uživatelům dané látky v rámci dodavatelského řetězce o veškerých opatřeních nutných k řízení rizik s danou chemickou látkou spojených.

Je-li váš podnik tzv. následným uživatelem, vaše povinnosti jsou jiné. Musíte především přijímat opatření k řízení rizik uvedená v bezpečnostním listu. Musíte dále látku používat v souladu s registrační dokumentací a mít kontakt s vašimi dodavateli a uživateli z dodavatelského řetěze.

Chcete-li vědět, jaké jsou vaše povinnosti podle nařízení REACH nebo jaké případné výjimky by se mohly na váš podnik vztahovat, použijte ECHA NavigatorOtevřít jako externí odkaz.

Informace o otázkách týkajících se malých a středních podniků (MSP) najdete v oddíle o podpoře MSP v agentuře ECHA.

Jak REACH funguje v praxi

Nařízení REACH zavedlo pravidla pro uvádění chemických látek, jejich směsí a výrobků chemické látky obsahující na trh. Smyslem je, aby hospodářské subjekty z průmyslových odvětví měly odpovědnost za:

Rovněž evropským orgánům umožňuje přijmout dodatečná celounijní opatření, jsou-li zapotřebí. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)Otevřít jako externí odkaz pomáhá všechny potřebné kroky koordinovat a realizovat:

Poplatky

Nařízení REACH kromě jiného ukládá poplatky. Jejich výše a lhůty splatnosti závisejí na typu žádosti. Malé a střední podniky platí obecně méně. Váš podnik musí také vzít v úvahu další náklady spojené s nařízením REACH, například:

Náklady lze výrazně snížit úzkou spoluprací s ostatními zúčastněnými stranami, včetně včasné přípravy všech kroků.

Další informace:

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Vnitrostátní kontaktní místa pro chemické látky

S dotazy ohledně povinností vyplývajících pro vás z nařízení CLP a nařízení REACH se nejdříve obracejte na vnitrostátní kontaktní místa.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: