Laatste controle: 19/10/2020

Registratie van chemische stoffen (REACH)

Als u jaarlijks een ton of meer van een chemische stof produceert of importeert in de EER (Hiermee worden de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen bedoeld), moet u die stof registreren in de REACH-databank. REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen.

REACH is van toepassing op alle chemische stoffen, zowel voor industriële processen als voor gebruik in ons dagelijks leven, bv. in verf, schoonmaakmiddelen, kleren, meubels en elektrische apparaten. Daarom hebben de meeste bedrijven in de EER ermee te maken.

Niet-geregistreerde stoffen mogen niet in de handel worden gebracht of gebruikt.

REACH geldt voor:

Om aan de verordening te voldoen, moet u de risico's van de door u in de EU/EER geproduceerde of verhandelde stoffen inventariseren en controleren.

Als producent of importeur van chemische stoffen moet u het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)Deze link brengt u naar een andere website laten zien hoe zij veilig gebruikt kunnen worden. U moet een veiligheidsinformatieblad opstellen dat gebruikers in de leveringsketen informatie geeft over eventuele veiligheidsmaatregelen die zij moeten treffen.

Als uw bedrijf een downstreamgebruiker is, hebt u andere verplichtingen. U moet risicobeheersmaatregelen treffen, zoals gespecificeerd in de veiligheidsinformatiebladen. Controleer of de toepassing van de stof in het registratiedossier is opgenomen en neem contact op met uw leveranciers en afnemers in de leveringsketen.

Gebruik de ECHA-navigatorDeze link brengt u naar een andere website om te bepalen welke taken en verplichtingen REACH u oplegt en of er voor uw bedrijf misschien uitzonderingen gelden.

De brochure Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijfDeze link brengt u naar een andere websitePDF-document geeft duidelijke informatie over het gebruik van chemicaliën in het MKB (kmo's).

Hoe werkt REACH?

REACH bevat nieuwe voorschriften inzake het in de handel brengen van zuivere chemische stoffen, mengsels en chemische stoffen die in goederen verwerkt zijn. Het zorgt ervoor dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor:

Verder kan de Europese Unie aanvullende maatregelen nemen als actie op EU-niveau nodig is. Het ECHADeze link brengt u naar een andere website in Helsinki, Finland, helpt alle nodige stappen te coördineren:

Kosten

De REACH-registratie is niet gratis. De kosten en termijnen zijn afhankelijk van het type registratie. Voor het MKB zijn de kosten lager. Uw bedrijf moet ook rekening houden met andere kosten in verband met REACH, bijvoorbeeld:

U kunt uw kosten lager houden door nauw samen te werken met andere betrokkenen en door een goede voorbereiding.

Zie ook:

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Getroffen door de brexit?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

ProductcontactpuntDeze link brengt u naar een andere website

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Nationale chemicaliën-helpdesksDeze link brengt u naar een andere website

De nationale helpdesks kunnen u helpen bij vragen over uw verplichtingen in het kader van REACH en CLP.

Andere ondersteuningsdiensten

Deze bladzijde delen: