Available languages:

Laatste controle: 26/06/2020

Europese beroepskaart – EPC

Getroffen door de brexit?

De regels en voorwaarden op deze pagina zijn nog steeds geldig voor EU-burgers in het VK en voor VK-burgers in de EU.

Vóór 31 december 2020 ingediende aanvragen voor een Europese beroepskaart met het oog op vestiging worden getoetst aan het EU-recht. Erkenningsbesluiten die via de EPC-procedure op basis van deze aanvragen zijn verleend, blijven ook na 31 december 2020 geldig, zowel in het VK als in de EU.

EPC’s die zijn afgegeven met het oog op tijdelijke of incidentele dienstverlening, vervallen echter op 1 januari 2021.

Problemen in verband met uw rechten? We staan voor u klaar met hulp en advies.

Is uw beroep gereguleerd en wilt u uw diploma's laten erkennen? Daarvoor kunt u de Europese beroepskaart (EPC) gebruiken. De Europese beroepskaart (EPC, European Professional Card) is een elektronische procedure waarmee u uw gereguleerde beroep kunt laten erkennen in een ander EU-land.

Momenteel is de beroepskaartprocedure alleen beschikbaar voor:

Voordelen van de Europese beroepskaart

De overheid van uw eigen land helpt u met uw aanvraag en controleert of die juist en volledig is. Zij bevestigt ook de echtheid en geldigheid van uw documenten.

Als u later opnieuw een aanvraag wilt indienen, hoef u de documenten niet nog een keer te uploaden.

Als de overheid van uw gastland geen definitief besluit neemt binnen de gestelde termijn, wordt uw aanvraag automatisch goedgekeurd en kunt u vanuit uw account een EPC-certificaat aanmaken.

Als de autoriteiten weigeren op basis van uw aanvraag een EPC te verstrekken, moeten ze de reden daarvan geven en u vertellen hoe u in beroep kunt gaat tegen dit besluit.

De EPC-procedure is momenteel alleen beschikbaar voor een klein aantal beroepen.

Ga na of u een EPC kunt aanvragen

Situatie kiezen

Heeft u uw diploma's waarmee u uw beroep mag uitoefenen, gehaald in een EU-land?

Situatie kiezen:

U kunt geen EPC aanvragen. U moet de traditionele erkenningsprocedure gebruiken.

U mag een EPC aanvragen, ongeacht of u uw diensten tijdelijk of definitief in uw gastland wilt verlenen.

Dat gaat gemakkelijker, sneller en transparanter dan de traditionele erkenningsprocedure: u kunt uw aanvraag online volgen en eerder geüploade documenten opnieuw gebruiken als u in verschillende landen aanvragen wilt indienen.

De Europese beroepskaart is een elektronisch certificaat, geen echte kaart. Het is een elektronisch bewijs dat u de administratieve controle van uw diploma's doorlopen heeft en dat u voldoet aan de voorwaarden om uw diensten tijdelijk of permanent in dat land te verlenen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u een EPC-certificaat aanmaken in pdf-formaat. Daar staat onder meer een referentienummer op, dat toekomstige werkgevers kunnen gebruiken om online na te gaan of uw beroepskaart geldig is.

Als u niet zeker weet of u een beroepskaart moet aanvragen voor tijdelijke mobiliteit of vestiging, kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale autoriteitenen.

Als u voor lange tijd in het land wilt gaan wonen (vestiging), moet u zich misschien ook bij een beroepsorganisatie laten registreren of extra controles ondergaan, voordat u uw beroep kunt uitoefenen. Vraag de bevoegde nationale autoriteiten of dat in uw geval nodig is.

De EPC is niet verplicht. U mag dus zelf beslissen of u deze procedure wilt gebruiken of dat u de traditionele procedure (op papier) wilt gebruiken om uw diploma's te laten erkennen.

U kunt geen EPC aanvragen. U moet eerst uw diploma's in een EU-land laten erkennen en daar ten minste 3 jaar werken voordat u een EPC kunt aanvragen.

De EPC is alleen beschikbaar voor verplegers algemene zorg, apothekers, fysiotherapeuten, berggidsen en makelaars in onroerend goed. Als u een ander beroep heeft, moet u de traditionele erkenningsprocedure gebruiken.

Een EPC aanvragen

U moet eerst:

In de nationale autoriteiten vindt u meer informatie.

Uw persoonsgegevens (nummer van identiteitskaart of paspoort, familienaam en nationaliteit die op het certificaat worden vermeld) kunt u zelf niet meer veranderen als u eenmaal een aanvraag heeft ingediend. U moet dat dan vragen aan de overheidsdienst die uw dossier verwerkt.

Bij iedere aanvraag kan zowel uw eigen land als uw gastland een vergoeding vragen voor de behandeling van uw dossier. Als dat het geval is, ontvangt u een afzonderlijke rekening van elke overheid.

Overheidsdiensten kunnen u ook vragen om gewaarmerkte kopieën van uw documenten in te dienen, als zij niet kunnen controleren of uw documenten geldig zijn.

Geldigheidstermijn van uw EPC:

Als de overheid van uw gastland niet binnen de wettelijke termijn beslist, worden uw diploma's stilzwijgend erkend en kunt u een EPC-certificaat aanmaken via uw online-account.

Als de overheid uw aanvraag afwijst, moet zij uitleggen waarom, en aangeven hoe u in beroep kunt gaan.

Procedure en termijnen

Wat is uw situatie?

Ik ga permanent verhuizen en wil mijn beroep graag gaat uitoefenen in het gastland

Wat gebeurt er nadat u uw aanvraag hebt ingediend?

  • Binnen 1 week: De overheid van uw eigen land bevestigt de ontvangst van uw aanvraag en vertelt u eventueel of er documenten ontbreken en hoeveel u moet betalen.
  • De overheid van uw land heeft 1 maand de tijd om uw aanvraag te controleren en door te sturen naar het gastland.
  • Als u een apotheker of verpleger bent en in aanmerking komt voor automatische erkenning, neemt het gastland binnen 2 maanden (1 maand + twee mogelijke verlengingen met telkens 2 weken) een definitieve beslissing.
  • Als u niet in aanmerking komt voor automatische erkenning, neemt het gastland binnen 3 maanden (2 maanden + twee mogelijke verlengingen met telkens 2 weken) een definitieve beslissing.
  • Als de overheid van uw gastland vindt dat uw opleiding en beroepservaring niet beantwoorden aan de normen in dat land, kan zij u vragen om een proeve van bekwaamheid af te leggen of een aanpassingsstage te volgen.

Ik wil mijn diensten tijdelijk in het gastland verlenen

Wat gebeurt er nadat u uw aanvraag hebt ingediend?

  • Binnen 1 week: De overheid van uw eigen land bevestigt de ontvangst van uw aanvraag en vertelt u eventueel of er documenten ontbreken en hoeveel u moet betalen.
  • De autoriteiten in het gastland gaan na of uw beroep mogelijk gevolgen heeft voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid, wat zou betekenen dat u niet in aanmerking komt voor automatische erkenning.
  • Als er volgens uw gastland geen controles nodig zijn, onderzoekt de overheid van uw eigen land uw aanvraag en neemt zij binnen 3 weken een definitief besluit.
  • Als er volgens uw gastland wel controles nodig zijn, heeft de overheid van uw land 1 maand de tijd om uw aanvraag te onderzoeken en door te sturen naar het gastland.
  • Het gastland neemt dan een definitief besluit binnen 3 maanden (2 maanden + twee mogelijke verlengingen met telkens 2 weken).

Als de overheid uw aanvraag afwijst, moet zij uitleggen waarom, en aangeven hoe u in beroep kunt gaan.

Als de overheid van uw gastland vindt dat uw opleiding en beroepservaring niet beantwoorden aan de normen in dat land, kan zij u vragen om een proeve van bekwaamheid af te leggen of een aanpassingsstage te volgen.

Als de overheid van uw gastland niet binnen de wettelijke termijn beslist, worden uw diploma's stilzwijgend erkend en kunt u een EPC-certificaat aanmaken via uw online-account.

Ga na wat u moet doen om een EPC aan te vragen in uw land

Simulator

Als de simulator u bepaalde opties niet aanbiedt, betekent dit dat de betrokken landen nog niet de nodige informatie verstrekt hebben. U hebt niettemin toegang tot de beroepskaartprocedure en kunt een aanvraag indienen. De autoriteiten zullen u meedelen welke documenten u moet voorleggen en hoeveel het u gaat kosten.

Uw beroep is niet gereguleerd in het ontvangende land
Informatie van de nationale autoriteiten wordt momenteel verwerkt

Naar de EPC-procedure

Laat uw werkgever de geldigheid van uw Europese beroepskaart controleren

Uw werkgever, beroepsorganisaties en andere belanghebbende partijen kunnen aan de hand van het referentienummer op uw certificaat online nagaan of uw Europese beroepskaart geldig is.

Daarvoor hebben zij ook uw persoonlijke identificatiegegevens (nummer identiteitskaart of paspoort) nodig die u bij de indiening van uw aanvraag hebt opgegeven.

EPC-geldigheid controleren

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: