Laatste controle: 22/02/2021

Gezinsleden van werkzoekenden

Getroffen door de brexit?

Vragen en antwoorden – rechten van de burgers van de EU en het VK, zoals uiteengezet in het ontwerp terugtrekkingsakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die in het VK wonen of die naar het VK verhuizen. Omgekeerd gaan er op die dag ook nieuwe regels in voor Britse onderdanen die in de EU wonen of naar de EU verhuizen.

Ik heb permanent verblijfsrecht in het VK / de EU of zal dat nog in de overgangsperiode krijgen.

In principe verandert er dan voor u en uw gezinsleden niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik heb mijn woonplaats weliswaar in het VK / de EU, maar heb er nog geen permanent verblijfsrecht.

Ook in dit geval verandert er voor u en uw gezinsleden in principe niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil naar het VK / de EU verhuizen.

U mag tot 31 december 2020 samen met uw gezin naar het VK of naar een EU-land verhuizen op basis van de huidige EU-regels. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u wel op grond van de EU-vestigingsregeling een verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u zich moet schrijven en of u een verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil voor korte tijd naar het VK/de EU.

De huidige regels voor het melden van uw aanwezigheid, de inschrijving in de gemeente, de inschrijving van uw gezinsleden uit de EU, de inschrijving van uw gezinsleden van buiten de EU blijven tot ten minste 31 december 2020 van kracht.

Ik heb hulp nodig.

Als u meent dat uw rechten als EU-burger worden geschonden, neem dan contact op met SOLVIT.

Uitvoerige informatie over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de burgerrechten

Bent u als EU-burger naar een ander EU-land verhuisd om er werk te zoeken, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Lees hier wat de regels zijn.

Waarschuwing

Bent u een EU-burger, maar woont u nog in uw eigen land, dan zijn de EU-regels niet relevant voor u. In dat geval zijn namelijk de nationale regels van toepassing.

Verblijf van maximaal 6 maanden

Als u als EU-onderdaan werk gaat zoeken in een ander EU-land, mogen uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders, bij u wonen, voor zover zij ook EU-onderdaan zijn en aan dezelfde administratieve voorwaarden voldoen als andere EU-onderdanen.

Voorwaarden en formaliteiten:

Als zij niet de nationaliteit van een EU-land hebben of niet aan de verblijfsvoorwaarden voor EU-onderdanen voldoen, mogen zij toch in uw gastland bij u wonen als gezinslid van een EU-onderdaan die werk zoekt.

In bepaalde EU-landen moeten zij zich wel binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten (meestal de gemeente of het plaatselijke politiebureau).

Verblijfsvergunning

Als uw gezinsleden niet de nationaliteit van een EU-land hebben, moeten zij waarschijnlijk een verblijfsvergunning aanvragen.

Gelijke behandeling

Zolang u in uw gastland woont, moeten uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, inschrijving in scholen enz.

Verzoek om het land te verlaten / uitzetting

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders mogen bij u wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom zij worden uitgezet, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Verblijf van langer dan 6 maanden

Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen en (groot)ouders, al dan niet met de nationaliteit van een EU-land, mogen onder bepaalde voorwaarden bij u in uw gastland blijven wonen.

  • Als u uw baan in uw gastland verliest, moet u dat kunnen aantonen en aan de nodige voorwaarden voldoen.
  • Als u nog steeds op zoek bent naar uw eerste baan in uw gastland, moet u kunnen aantonen dat u nog steeds actief op zoek bent naar werk en een realistische kans maakt op een nieuwe baan.

Voorbeeld

Celia is Duitse en werkt in Oostenrijk. Ze is getrouwd met Özgür, een Turk. Omdat Özgür met Celia is getrouwd, heeft hij een verblijfs- en werkvergunning gekregen. Na 13 maanden raakt Celia haar baan kwijt. Ze schrijft zich als werkzoekende bij het Oostenrijks arbeidsbureau in en begint te solliciteren. Zowel Özgür als Celia mogen in Oostenrijk blijven wonen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: