Pēdējā pārbaude : 24/01/2019

Darba meklētāja ģimenes locekļi

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Ja esat ES pilsonis, kurš pārcēlies uz citu ES valsti, lai tur meklētu darbu, ES noteikumi jūsu ģimenes locekļiem atvieglo pievienošanos jums. Šajā lapā varat uzzināt, kā ģimenes locekļi var jums pievienoties.

Ņemiet vērā, ka tad, ja neesat pārcēlies uz citu ES valsti un joprojām dzīvojat savā valstī, ES noteikumi uz jums neattiecas, pat ja esat ES pilsonis. Tādā gadījumā spēkā ir valsts noteikumi.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 6 mēnešiem

Ja esat ES pilsonis un meklējat darbu citā ES dalībvalstī, jūsu vīrs vai sieva, (maz)bērni un (vec)vecāki, ja viņi ir ES pilsoņi, drīkst tur dzīvot kopā ar jums, ja viņi ir nokārtojuši dažas administratīvās formalitātes, kas attiecas uz ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes:

Ja jūsu dzīvesbiedrs, (maz)bērni vai vec(vecāki) nav ES pilsoņi vai neatbilst nosacījumiem, kurus attiecībā uz uzturēšanos izvirza ES pilsoņiem, viņi vienalga drīkst palikt kopā ar jums jaunajā mītnesvalstī kā darbu meklējoša ES pilsoņa ģimenes locekļi.

Dažās ES dalībvalstīs ir prasība, ka jūsu ģimenes locekļiem saprātīgā laikposmā pēc ierašanās ir par savu klātbūtni jāpaziņo kompetentajām iestādēm (parasti pašvaldībai vai vietējam policijas iecirknim).

Uzturēšanās atļauja

ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības, var būt pienākums lūgt uzturēšanās atļauju.

Pret visiem vienāda attieksme

Laikā, kamēr uzturaties jaunajā mītnesvalstī, attieksmei pret jūsu vīru vai sievu, maz(bērniem), vecākiem un vecvecākiem ir jābūt tādai pašai kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, algu, reģistrēšanos skolā u.tml.

Prasība pamest valsti, izraidīšana no valsts

Jūsu vīrs vai sieva, (maz)bērni un (vec)vecāki drīkst dzīvot attiecīgajā valstī kopā ar jums tik ilgi, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi vairs tiem neatbilst, valsts iestādes var likt, lai viņi valsti atstāj.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme var pieņemt lēmumu viņus izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada ļoti bīstamu apdraudējumu.

Lēmums par prasību pamest valsti jāpaziņo viņiem rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un tam, kā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 6 mēnešiem

Jūsu dzīvesbiedrs, (maz)bērni un vec(vecāki) neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav ES pilsoņi, drīkst palikt kopā ar jums jaunajā mītnesvalstī ar zināmiem nosacījumiem:

  • ja jūs darbu pazaudējāt pēc tam, kad jaunajā mītnesvalstī bijāt strādājis, jums jāspēj pierādīt, ka atbilstat prasībām,
  • ja jaunajā valstī agrāk strādājis neesat, jums jāspēj pierādīt, ka aktīvi meklējat darbu un ka jums ir reālas iespējas to atrast.

Piemērs

Selija ir vāciete un strādā Austrijā. Viņa ir precējusies ar Turcijas pilsoni. Selijas vīram ir piešķirta uzturēšanās atļauja, kas dod tiesības dzīvot un strādāt Austrijā. Pēc 13 mēnešiem Selija darbu pazaudē. Viņa Austrijas nodarbinātības dienestā reģistrējas kā bezdarbniece un meklē jaunu darbu. Gan Selijas vīrs, gan viņa pati drīkst palikt Austrijā.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: