Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Vienlīdzīga attieksme un kvalifikācija

Nodrošiniet, lai jūsu attieksme pret darba meklētājiem no citām ES valstīm būtu tāda pati kā pret pretendentiem no jūsu pašu valsts. Jums arī jānodrošina vienādi darba nosacījumi saviem darbiniekiem – neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts. Tāpat jūs nedrīkstat diskriminēt kādu dzimuma, rases vai etniskās piederības, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Jums ir jāgādā par saprātīgiem pielāgojumiem darbiniekiem ar invaliditāti. Tādējādi viņi varēs pieteikties uz kādu darbu, veikt savus uzdevumus, darbā pilnveidoties un piedalīties apmācībās. Saskaņā ar ES tiesību aktiem tiesības uz saprātīgiem pielāgojumiem attiecas uz visām ar darbu saistītajām aktivitātēm.

Lai varētu strādāt jūsu valstī, darbiniekiem, kas ieguvuši kvalifikāciju citā ES valstī, jāgādā, lai viņu pieredze un profesija tiktu atzīta jūsu valstī, piemēram, izmantojot Eiropas profesionālo karti.

Kopīgot šo lapu: