Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 07/04/2022

Pārrobežu mantojuma pārvaldība

Ja jūsu ģimenes loceklis vai tuvinieks ir nomiris, atstādams jūs par mantinieku, mantojuma lietu parasti izskatīs:

Iestāde, kas izskatīs mantojuma lietu, parasti piemēros mantojuma atstājēja pēdējās dzīvesvietas valsts tiesības, izņemot gadījumus, kad mantojuma atstājējs izvēlējies mantojumam piemērot savas pilsonības valsts tiesības.

Mantinieku iespējas izvēlēties tiesu

Ja mantojuma lieta jāizskata tiesā, jums kā mantiniekam parasti būs jāvēršas tās ES valsts tiesās, kur atradās mirušā pēdējā dzīvesvieta.

Ja tomēr mirušais ir izvēlējies mantojumam piemērot savas pilsonības valsts tiesības un šī pilsonības valsts arī ir ES dalībvalsts, jūs ar pārējiem mantiniekiem vai iesaistītajām pusēm varat vienoties mantojuma lietā vērsties minētās ES valsts tiesās.

Visām iesaistītajām pusēm ir jāvienojas par tiesas izvēli.

Mantojuma pieņemšana vai atteikšanās no tā

Mantojumam piemērojamās tiesības var jums dot iespēju tiesas priekšā paziņot, vai pieņemat mantojumu, vai atsakāties no tā.

Saskaņā ar ES noteikumiem jūs šādu paziņojumu varat sniegt tās ES valsts tiesā, kur dzīvojat, pat ja mantojuma lietu izskata citas ES valsts tiesa.

Citā ES valstī pieņemta tiesas nolēmuma sekas

Vienas ES valsts tiesas pieņemtu nolēmumu par mantojumu bez īpašas procedūras atzīs pārējās ES valstīs.

Ja tomēr kāda persona citā ES dalībvalstī tīšuprāt nepilda tiesas nolēmumu, varat prasīt, lai nolēmumu pasludina par izpildāmu, – tad policija vai tiesu izpildītājs varēs parūpēties par tā izpildi.

Otra puse var pārsūdzēt nolēmuma atzīšanu vai izpildāmību tikai šādu iemeslu dēļ:

Uzmanību

Ja citā ES valstī jāatzīst vai jāizpilda Dānijas vai Īrijas tiesu nolēmumi, vienkāršoto procedūru nevar izmantot.

Eiropas mantošanas apliecība

Ja esat mantinieks, var gadīties, ka jums citas ES valsts iestādei vai bankai jāpierāda, ka nu esat ieguvis īpašumtiesības uz mantojuma atstājēja mantu, kas atrodas attiecīgajā valstī.

Testamenta izpildītājam un mantojuma administratoram arī var rasties vajadzība pierādīt savu statusu, lai īstenotu savas tiesības citā ES valstī.

Piemērs

Pjotrs no Polijas nomira Vācijā, kamēr bija uz gadu tur norīkots darbā.

Pjotra sieva un mantiniece Gosja dzīvo Polijā, un pēc Pjotra nāves viņai ir vajadzīga piekļuve Pjotra bankas kontam Vācijā, lai samaksātu rēķinus un pēdējā mēneša īres maksu.

Tomēr banka pieprasa oficiālu dokumentu, kas apliecinātu, ka viņa ir Pjotra mantiniece un līdz ar to pilnvarota piekļūt viņa kontam. Šādi administratīvie šķēršļi zaudējuma sāpes padara vēl asākas.

Tās ES valsts iestāde, kas izskata jūsu mantojuma lietu, var jums izsniegt valsts dokumentu, kas apstiprina jūsu kā mantinieka, testamenta izpildītāja vai mantojuma administratora statusu.

Alternatīvi varat lūgt, lai šī iestāde jums izdod Eiropas mantošanas apliecību.

Priekšrocība ir tāda, ka Eiropas mantošanas apliecība viscaur Eiropā darbojas vienādi neatkarīgi no valsts, kur tā izdota. Taču valsts dokumenta iedarbība būs atkarīga no tā, kurā ES valstī tas izdots: tas var kavēt jūsu tiesību atzīšanu citās ES valstīs.

Turklāt Eiropas mantošanas apliecību citās ES valstīs atzīst bez kādas papildu procedūras.

Jūs varat saņemt Eiropas mantošanas apliecību ES valsts tiesā, kura ir kompetenta pieņemt lēmumu mantojuma lietā, vai citā šīs valsts kompetentajā iestādē (piemēram, pie notāra). Atteikumu izdot Eiropas mantošanas apliecību varat pārsūdzēt.

Iestāde, kas izdod Eiropas mantošanas apliecību, oriģinālu paturēs sev un mantiniekam, testamenta izpildītājam vai mantojuma administratoram izsniegs apliecinātas kopijas, kas būs spēkā 6 mēnešus (šo laiku var pagarināt).

Izdevējiestāde var grozīt vai atsaukt Eiropas mantošanas apliecību, ja izrādās, ka tajā ir kļūdas.

Piemērs

Pjotrs nomira Vācijā, kur uz laiku bija pārcēlies, lai strādātu. Tomēr principā viņa dzīve visvairāk bija saistīta ar Poliju, kur dzīvo viņa sieva Gosja, radi un draugi. Tāpēc Polijas varas iestādes ir kompetentas Pjotra mantojuma lietā.

Gosja Polijas tiesā saņem Eiropas mantošanas apliecību. Ar tās palīdzību viņa Pjotra bankai Vācijā varēs pierādīt, ka viņai ir tiesības uz piekļuvi mirušā vīra kontam, un izmantot tajā esošo naudu viņa atstāto rēķinu un pēdējā mēneša īres apmaksai.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: