Pēdējā pārbaude: 23/11/2022

Jūsu veselības apdrošināšanas segums

Eiropas Savienībā valsti, kuras ziņā ir jūsu sociālais nodrošinājums un veselības apdrošināšana, nosaka pēc jūsu ekonomiskā statusa un dzīvesvietas, nevis pēc pilsonības. Pārliecinieties, ka jums ir skaidrs, kurai valstij ir jāgādā par jūsu sociālo nodrošinājumu. Uzziniet vairāk par sociālo nodrošinājumu ārzemēs.

Ja jums nav īsti skaidras jūsu tiesības un vēlaties vairāk informācijas, pirms sākat ārstēšanos, vērsieties valsts kontaktpunktā.

Uz veselības apdrošināšanu attiecas īpaši noteikumi šādos gadījumos.

Ja strādājat vienā valstī, bet dzīvojat citā

Ja strādājat kādā ES valstī (vai Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē), bet dzīvojat citā, jums ir tiesības uz medicīnisko aprūpi abās valstīs ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi ir šajās valstīs apdrošinātām personām.

Jums vispirms jāreģistrējas valstī, kur strādājat, un jāsaņem veidlapa S1 (agrāk saukta par veidlapu E106) no jūsu veselības apdrošināšanas iestādes. Šī veidlapa jums dod tiesības uz veselības aprūpi jūsu dzīvesvietas valstī.

Atkarībā no jūsu apdrošināšanas jūsu ģimenes locekļiem arī ir tiesības uz veselības aprūpi, ja viņi dzīvo kādā ES valstī. Tomēr, ja esat pārrobežu darba ņēmējs un dzīvojat kādā ES valstī, bet strādājat Dānijā, Īrijā, Islandē, Horvātijā, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā vai Apvienotajā Karalistē, jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības uz medicīnisko aprūpi tikai dažos gadījumus, piemēram, ja vajadzīga ārstēšana viņu uzturēšanās laikā.

Slimu bērnu aprūpe

Ja esat pārrobežu darba ņēmējs un jums ir jāņem atvaļinājums, lai aprūpētu savu slimo bērnu, sazinieties ar savu veselības apdrošināšanas iestādi un noskaidrojiet, vai jums ir tiesības uz nodrošinājumu. Ja jūsu bērns ir atkarīgs no jūsu partnera sociālās nodrošināšanas sistēmas valstī, kurā dzīvojat, iespējams, jums nav tiesību uz nodrošinājumu.

Īslaicīgs norīkojums (mazāk nekā 2 gadi) darbā ārzemēs

Ja esat īslaicīgi norīkots darbam ārzemēs (uz mazāk nekā 2 gadiem), varat saglabāt apdrošināšanu izcelsmes valstī (valstī, no kuras jūs norīkoja).

Ja pārceļaties uz valsti, kurp esat nosūtīts, pieprasiet veidlapu S1 (agrāk sauktu par veidlapu E106) no savas izcelsmes valsts veselības apdrošināšanas iestādes. Tā jums un jūsu ģimenei dos tiesības uz veselības aprūpi, kamēr dzīvojat ārzemēs.

Kad ieradīsieties tajā valstī, kurā strādāsiet, jums ir jāiesniedz veidlapa S1 vietējā veselības apdrošināšanas iestādē.

Jūs strādājat vairākās valstīs

Ja strādājat vairākās ES valstīs, bet vismaz 25 % profesionālās darbības (darba laika un/vai ienākumu ziņā) veicat dzīvesvietas valstī, parasti jums ir tiesības uz dalību tās valsts veselības apdrošināšanas sistēmā, kurā dzīvojat.

Tomēr ir spēkā daži īpaši noteikumi situācijās, kad jūs strādājat kāda darba devēja labā vai esat pašnodarbināts citā valstī, nevis tajā, kur dzīvojat. Uzziniet vairāk par sociālo nodrošinājumu ārzemēs.

Jūs esat students, zinātnieks vai praktikants ārzemēs

Ja dodaties uz citu ES valsti, lai tur studētu, izstrādātu zinātnisko darbu, izietu praksi vai apgūtu profesionālās izglītības kursu, jums ir jābūt visaptverošai veselības apdrošināšanai jūs uzņemošajā valstī.

 • Ja nekur nestrādājat, varat prasīt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)Atidaryti kaip išorės nuorodą, ja vien atbilstat prasībām.
 • Savukārt tad, ja jūs uzņemošajā valstī strādājat, jums ir jāreģistrējas šīs valsts veselības aprūpes sistēmā.

  Uzmanību

  Atsevišķos gadījumos doktorantūras studentus uzskata par vietējiem darba ņēmējiem un viņiem ir jāreģistrējas vietējā veselības apdrošināšanas sistēmā vai jāiegādājas privāta veselības apdrošināšana.

 • Ja jūsu izcelsmes valsts augstskola vai pētniecības institūts jūs īslaicīgi (uz laiku, kas īsāks par 2 gadiem) nosūta uz citas ES valsts augstskolu vai pētniecības institūtu, jums uz norīkojuma laiku saglabājas jūsu izcelsmes valsts veselības apdrošināšana. Pirms dodaties ceļā, izņemiet EVAK kartiAtidaryti kaip išorės nuorodą vai (tad, ja pārceļaties uz valsti, kurp esat nosūtīts) veidlapu S1 (agrāk to sauca par E106 veidlapu).

Sazinieties ar veselības apdrošinātāju vai valsts kontaktpunktu jūsu valstī un noskaidrojiet, vai jūsu veselības aprūpes izmaksas tiks segtas, kamēr uzturēsieties ārzemēs. Ja tas tā, tad administratīvās formalitātes var būt vienkāršākas, ja jums būs derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

Tomēr daži valstu veselības apdrošinātāji sedz veselības aprūpes izmaksas citā ES valstī tikai uz ierobežotu laiku. Ar tādu variantu bieži jārēķinās studentiem, kas vecāki par 28 vai 30 gadiem, un darba ņēmējiem, kuri piedalās mācībās ārzemēs. Ja tas ir jūsu gadījums, jums ir jāreģistrējas uzņemošās valsts veselības aprūpes sistēmā vai jāiegādājas privāta veselības apdrošināšana.

Jūs esat pensionārs

Veselības aprūpe valstī, kurā dzīvojat

 • Ja saņemat pensiju no valsts, kurā dzīvojat, jūs un ģimeni aptver šīs valsts veselības apdrošināšanas sistēma pat tad, ja saņemat pensiju vēl no citām valstīm.
 • Ja no valsts, kurā dzīvojat, nesaņemat ne pensiju, ne cita veida ienākumus: jūs un jūsu ģimene saņems medicīnisko aprūpi valstī, kurā dzīvojat, ja jums būtu tiesības uz medicīnisko aprūpi valstī, kas maksā jūsu pensiju.
  Jums jāpieprasa veidlapa S1 (agrāk saukta par E 106 veidlapu) no veselības apdrošināšanas iestādes valstī, kas jums maksā pensiju.
  Kad ierodaties jaunajā valstī, jums ir jāreģistrē sava veidlapa S1 kompetentajā veselības apdrošināšanas iestādē. Šis dokuments apliecina, ka jums ir tiesības uz pilnu veselības aprūpes segumu dzīvesvietas valstī.
   

Piemērs

Pārliecinieties, ka zināt, kura veselības sistēma sedz jūsu izdevumus.

Nikolā gandrīz visu mūžu bija dzīvojis un strādājis Francijā, izņemot dažus jaunībā par viesmīli nostrādātos gadus Itālijā.

Pēc aiziešanas pensijā Nikolā nolēma pārcelties uz Itāliju. Viņa pensija tāpēc sastāv no divām daļām: viņa Itālijas pensijas par Itālijā nostrādātajiem gadiem un Francijas pensijas par Francijā nostrādātajiem gadiem.

Tā kā Nikolā dzīvo Itālijā UN saņem vecuma pensiju no Itālijas, tad Itālijai ir jāsedz viņa veselības aprūpes izmaksas. Viņu vairs neaptver Francijas sistēma.

Veselības aprūpe valstī, kurā strādājāt

Principā jums un jūsu ģimenei ir pilnas tiesības uz medicīniskās aprūpes segumu tikai tajā valstī, kurā dzīvojat. Tomēr, ja jums pensiju maksā kāda no zemāk minētajām valstīm, jums un jūsu ģimenei ir tiesības uz veselības aprūpi gan tajā valstī, kas maksā jums pensiju, gan valstī, kur tagad dzīvojat.

 
 

Austrija

Vācija

Nīderlande

Beļģija

Grieķija

Polija

Bulgārija

Ungārija

Slovēnija

Kipra

Islande

Spānija

Čehija

Lihtenšteina

Zviedrija

Francija

Luksemburga

Šveice

Uzmanību

Ja valsts, kas jums maksā pensiju, nav minēta augstāk redzamajā sarakstā, jums būs tiesības uz pilnu veselības aprūpes segumu tikai tajā valstī, kur dzīvojat.

Pensionējušies pārrobežu darba ņēmēji

Ja jūs pēdējā darbavietā bijāt pārrobežu darba ņēmējs (t.i., jūs dzīvojāt vienā valstī, bet strādājat kaimiņvalstī) un ja esat pensionējies vecuma vai invaliditātes dēļ, tiek piemēroti šādi principi.

Ārstēšanās turpināšana

Pat pēc tam, kad esat pensionējies, varat turpināt ārstēšanos, ko iesākāt darbavietas valstī.

Tas attiecas arī uz jūsu apgādībā esošajām personām, ja tās ārstēšanos sākušas šādās valstīs:

 
 

Austrija

Grieķija

Nīderlande

Beļģija

Ungārija

Polija

Bulgārija

Itālija

Portugāle

Kipra

Latvija

Rumānija

Čehija

Lihtenšteina

Slovākija

Igaunija

Lietuva

Slovēnija

Francija

Luksemburga

Spānija

Vācija

Malta

Šveice

Lai turpinātu iesākto ārstēšanos valstī, kur agrāk strādājāt, jums šīs valsts veselības apdrošināšanas iestādēm jāiesniedz veidlapa S3.

Medicīniskā apdrošināšana valstī, kur strādājāt, un valstī, kur dzīvojat

Ja bijāt pārrobežu darba ņēmējs vismaz 2 gadus pēdējo 5 gadu laikā pirms aiziešanas pensijā, jums ir tiesības uz medicīnisko nodrošinājumu gan jūsu dzīvesvietas valstī, gan valstī, kurā strādājāt.

Gan jums, gan jūsu apgādībā esošajām personām ir tiesības uz veselības aprūpi valstī, kur agrāk strādājāt, ja šī valsts un valsts, kur pašlaik dzīvojat, ir šajā grupā:

 
 

Austrija

Vācija

Spānija

Beļģija

Luksemburga

Francija

Portugāle

Ja dodaties uz valsti, kur agrāk strādājāt, lai tur ārstētos, un šīs valsts iestādes vairs neatbild par jūsu veselības aprūpes izmaksām, jums tām ir jāiesniedz veidlapa S3. Jūs varat saņemt veidlapu S3 no veselības apdrošināšanas iestādes, kas atbild par jūsu veselības apdrošināšanas segumu.

Meklēju darbu

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu no kādas ES valsts un ja nolemjat pārcelties uz citu ES valsti, lai tur meklētu darbu, pirms došanās ceļā jums ir jāizņem Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) sev un ģimenes locekļiem. Tomēr EVAK jums un jūsu ģimenei ļaus piekļūt tikai nepieciešamajai medicīniskajai aprūpei (piemēram, neatliekamajai palīdzībai), kamēr saņemat bezdarbnieka pabalstu.

Ja neesat apdrošināts nevienā ES valstī un ja nolemjat doties uz citu ES valsti, lai tur meklētu darbu, sociālā nodrošinājuma iestādes noteiks sistēmu, no kuras būsiet atkarīgs, un jums, iespējams, būs jāreģistrējas jūs uzņemošās valsts veselības sistēmā.

Uzziniet vairāk par sociālo nodrošinājumu ārzemēs.

Eiropas valstu veselības aprūpes sistēmas ir visai atšķirīgas

ES valstīm ir pilnīga rīcības brīvība, nosakot, uz kādiem pabalstiem un veselības aprūpes pakalpojumiem to iedzīvotājiem ir tiesības.

Lai izvairītos no nopietnām problēmām un pārpratumiem, iepazīstieties ar jūs uzņemošās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmu vai sazinieties ar valsts kontaktpunktu.

Piemērs

Uzziniet vairāk par jūs uzņemošās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmu

Suzanna visu mūžu nostrādāja Vācijā, bet pēc došanās pensijā pārcēlās uz Spāniju. Viņa saslimst un ir spiesta vērsties privātā uzņēmumā, kas sniedz aprūpi mājās. Viņa vēršas pie privāta uzņēmuma tāpēc, ka šāda aprūpe neietilpst Spānijas veselības apdrošināšanas apmaksāto pakalpojumu klāstā.

Kaut arī viņas apdrošināšana Vācijā sedz daļu izmaksu, atlikusī daļa, kas ir jāmaksā viņai pašai, ir daudz lielāka nekā tad, ja viņa būtu dzīvojusi Vācijā. Šī situācija izskaidrojama ar atšķirībām starp Vācijas un Spānijas sociālā nodrošinājuma sistēmām.

Atšķirības darbnespējas pakāpes novērtēšanā

Ja pieprasāt invaliditātes pensiju vai invaliditātes pabalstu, ir iespējams, ka katra valsts, kurā esat strādājis, novērtēs jūsu invaliditāti atsevišķi. Viena valsts var atzīt, ka jums ir nopietna invaliditāte, bet cita, iespējams, jūs par invalīdu neatzīs.

Vēl par invaliditātes pensijām Eiropā.

Sk. arī:

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: