Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 12/10/2017

Jūsu veselības apdrošināšanas segums

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
 • ES publikācijas par "Brexit"English
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Eiropas Savienībā valsti, kuras ziņā ir jūsu sociālais nodrošinājums un veselības apdrošināšana, nosaka pēc jūsu ekonomiskā statusa un dzīvesvietas, nevis pēc pilsonības. Noskaidrojiet, kuras valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai jūs piederat: izlasiet par sociālo nodrošinājumu ārzemēs.

Ja jums nav īsti skaidras savas tiesības un pirms ārstēšanās vēlaties tās uzzināt, vērsieties valsts kontaktpunktā, kas pārzina veselības aprūpes jautājumus. Katrā ES valstī ir vismaz pa vienam šādam kontaktpunktam. Tur jums paskaidros, vai varēsit saņemt atpakaļ par ārstēšanos samaksāto naudu un vai šādai kompensācijai ir noteikti limiti.

Šādos gadījumos uz veselības aprūpes segumu attiecas īpaši noteikumi:

Jūs strādājat vienā valstī, bet dzīvojat citā

Ja strādājat vienā ES valstī, bet dzīvojat citā, jums ir tiesības uz medicīnisko aprūpi abpus robežai.

Reģistrējieties valstī, kur strādājat, un no veselības apdrošināšanas iestādes saņemiet S1 veidlapu (agrāko E 106 veidlapu). Šī veidlapa jums un jūsu apgādībā esošajām personām dod tiesības uz veselības aprūpi jūsu dzīvesvietas valstī.

Jūsu apgādībā esošajām personām var būt tādas pašas tiesības kā jums, ja dzīvojat un esat apdrošināts lielākajā daļā ES valstu.

Ja strādājat un esat apdrošināts Dānijā, Horvātijā, Islandē, Īrijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Somijā vai Zviedrijā, jūsu apgādībā esošās personas var ārstēties jūsu darbavietas valstī tikai tad, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

 • ārstēšanās ir medicīniski nepieciešama laikā, kamēr jūsu ģimenes locekļi uzturas minētajā valstī, ņemot vērā ārstēšanās veidu un paredzamo uzturēšanās ilgumu,
 • attiecīgās valstis vai iestādes savā starpā ir noslēgušas vienošanos,
 • iepriekš ir piešķirta atļauja, izmantojot S2 veidlapu (agrāko E 112 veidlapu), kuru izdevusi jūsu darbavietas valsts veselības apdrošināšanas iestāde.

Slimu bērnu aprūpe

Ja darba dēļ regulāri šķērsojat robežu un ņemat slimības lapu slima bērna pieskatīšanai, sazinieties ar savu veselības apdrošināšanas iestādi un noskaidrojiet, vai varat saņemt pabalstu. Tas nebūs iespējams, ja bērns ir apdrošināts kopā ar jūsu partneri valstī, kurā dzīvojat.

Jūs esat uz laiku (mazāk par 2 gadiem) norīkots darbā uz citu ES valsti

Ja esat uz laiku norīkots darbā ārzemēs (mazāk par 2 gadiem), varat saglabāt apdrošināšanu izcelsmes valstī (valstī, no kuras jūs norīkoja un kura ir atbildīga par jūsu sociālo nodrošinājumu).

Pieprasiet S1 veidlapu (agrāko E 106 veidlapu) izcelsmes valsts veselības aprūpes kompetentajā iestādē. Tā apliecinās jūsu un jūsu ģimenes tiesības uz veselības aprūpi, kamēr uzturēsities ārzemēs.

Pēc ierašanās iesniedziet S1 veidlapu jaunās dzīvesvietas valsts veselības aprūpes iestādē.

Jūs esat uz ārzemēm norīkots ierēdnis

Ja esat civildienesta ierēdnis, kas norīkots darbā uz citu valsti, jums ir tiesības uz medicīnisko aprūpi valstī, kurā dzīvojat.

Pieprasiet S1 veidlapu (agrāko E 106 veidlapu) savas darbavietas valsts veselības apdrošināšanas iestādē. Tā apliecinās jūsu un jūsu ģimenes tiesības uz veselības aprūpi, kamēr uzturēsities ārzemēs.

Pēc ierašanās iesniedziet S1 veidlapu jaunās mītnes valsts veselības aprūpes iestādē.

Jūs esat students, zinātnieks vai praktikants ārzemēs

Ja dodaties uz citu ES valsti, lai tur studētu, izstrādātu zinātnisko darbu, izietu praksi vai apgūtu profesionālās izglītības kursu, jums ir jābūt visaptverošam veselības apdrošinājumam jūs uzņemošajā valstī.

 • Ja nekur nestrādājat, labs risinājums varētu būt Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), ja vien jums ir tiesības uz to.
 • Ja strādājat jaunajā mītnes valstī, jums vajadzēs reģistrēties turienes veselības aprūpes sistēmā.

  Atsevišķos gadījumos doktorantūras studentus var uzskatīt par vietējiem darba ņēmējiem. Tādā gadījumā viņiem vajadzēs reģistrēties vietējā veselības aprūpes sistēmā vai iegādāties privātu veselības apdrošināšanu.

 • Ja jūsu izcelsmes valsts augstskola vai pētniecības institūts jūs īslaicīgi nosūta uz citas ES valsts augstskolu vai pētniecības institūtu, jums uz norīkojuma laiku saglabājas savas izcelsmes valsts veselības apdrošināšana. Pirms dodaties ceļā, sarūpējiet sev EVAK karti vai S1 veidlapu (agrāko E 106 veidlapu).EVAK karte

Sazinieties ar veselības apdrošinātāju vai valsts kontaktpunktu izcelsmes valstī un noskaidrojiet, vai tie segs jūsu veselības aprūpes izmaksas, kamēr uzturēsities ārzemēs. Ja segs, tad administratīvās formalitātes būs vienkāršākas, ja izmantosit Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

Dažu valstu veselības apdrošinātāji tomēr sedz veselības aprūpes izmaksas citā valstī tikai uz ierobežotu laiku – ar tādu variantu bieži jārēķinās studentiem, kas vecāki par 28 vai 30 gadiem, un darba ņēmējiem, kuri piedalās apmācībā ārzemēs. Ja piederat kādai no šīm kategorijām, jums vajadzēs reģistrēties tās valsts veselības aprūpes sistēmā, uz kuru dodaties, vai iegādāties privātu veselības apdrošināšanas polisi.

Piemērs

Noskaidrojiet vietējos sociālā nodrošinājuma noteikumus

Beļģijas pilsonis Vims nolēma studēt Nīderlandes universitātē. Viņam bija derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Studiju laikā viņš plānoja strādāt uz nepilnu slodzi. Tomēr no Nīderlandē strādājošām personām tiek obligāti pieprasīta valsts veselības pamatapdrošināšana (tas izmaksā ap EUR 1100 gadā) pat tad, ja tām jau ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Vima iecere strādāt veselības apdrošināšanas dēļ izrādījās dārgāka, nekā viņš sākumā bija rēķinājies.

Jūs esat pensionārs

Veselības aprūpe valstī, kurā dzīvojat

 • Ja pensiju jums maksā valsts, kurā dzīvojat: jūs ar savu ģimeni esat apdrošināts šīs valsts veselības apdrošināšanas sistēmā neatkarīgi no tā, vai saņemat pensiju vēl no citām valstīm.
 • Ja no valsts, kurā dzīvojat, nesaņemat pensiju vai cita veida ienākumus: jūs piederat tās valsts veselības apdrošināšanas sistēmai, kurā bijāt apdrošināts visilgāk.

Piemērs

Iepazīstiet veselības apdrošināšanas sistēmu jaunās dzīvesvietas valstī

Nikolā gandrīz visu mūžu ir dzīvojis un strādājis Francijā, izņemot dažus jaunībā par viesmīli nostrādātos gadus Itālijā.

Pēc aiziešanas pensijā Nikolā pārceļas uz Itāliju. Viņa pensija sastāvēs no divām daļām: no Itālijas pensijas par Itālijā nostrādātajiem gadiem un no Francijas pensijas par Francijā nostrādātajiem gadiem.

Tā kā Nikolā dzīvo Itālijā UN saņem vecuma pensiju no Itālijas iestādēm, viņš pieder Itālijas veselības apdrošināšanas sistēmai, nevis Francijas sistēmai.

Pieprasiet S1 veidlapu (agrāko E 106 veidlapu) valsts veselības apdrošināšanas iestādē.

Pēc ierašanās iesniedziet S1 veidlapu jaunās dzīvesvietas valsts veselības aprūpes iestādē.

Šis dokuments jums dod tiesības uz pilnu veselības aprūpes segumu dzīvesvietas valstī.

Veselības aprūpe valstī, kurā strādājāt

Principā jums un jūsu ģimenei ir pilnas tiesības uz medicīnisko aprūpi tikai tajā valstī, kurā dzīvojat. Ja tomēr jums pensiju maksā kāda no turpmāk minētajām valstīm, jums un jūsu ģimenei ir tiesības uz pilnu veselības apdrošināšanas segumu gan tajā valstī, kas maksā jums pensiju, gan valstī, kur tagad dzīvojat.

 

Austrija

Vācija

Nīderlande

Beļģija

Grieķija

Polija

Bulgārija

Ungārija

Slovēnija

Kipra

Islande

Spānija

Čehija

Lihtenšteina

Zviedrija

Francija

Luksemburga

Šveice

Ja esat veicis veselības apdrošināšanas iemaksas valstī, kas nav minēta iepriekšējā sarakstā, jums būs tiesības uz pilnu veselības aprūpes segumu tikai tajā valstī, kur dzīvojat.

Bijušie pārrobežu darba ņēmēji

Ja dzīvojat pierobežā un jūsu pēdējā darbavieta atradās viņpus robežai (un tāpēc regulāri nācās braukāt uz darbu citā valstī), uz jums attiecas šādi noteikumi:

Ārstēšanās turpināšana

Jūs varat turpināt ārstēšanos, ko iesākāt darbavietas valstī, pat pēc došanās pensijā.

Tas attiecas arī uz jūsu apgādībā esošajām personām, ja tās ārstēšanos sākušas šādās valstīs:

 

Austrija

Grieķija

Nīderlande

Beļģija

Ungārija

Polija

Bulgārija

Itālija

Portugāle

Kipra

Latvija

Rumānija

Čehija

Lihtenšteina

Slovākija

Igaunija

Lietuva

Slovēnija

Francija

Luksemburga

Spānija

Vācija

Polija

Šveice

Lai turpinātu iesākto ārstēšanos valstī, kur agrāk strādājāt, jums šīs valsts veselības apdrošināšanas iestādēm jāiesniedz S3 veidlapa.

Apdrošināšanas segums valstī, kurā strādājāt, un valstī, kurā dzīvojat

Ja pēdējo 5 gadu laikā pirms pensionēšanās vismaz 2 gadus bijāt pārrobežu darba ņēmējs, jums ir tiesības uz veselības aprūpi gan jūsu dzīvesvietas valstī, gan bijušās darbavietas valstī.

Gan jums, gan jūsu apgādībā esošajām personām ir tiesības uz veselības aprūpi valstī, kur agrāk strādājāt, ja šī valsts un valsts, kur pašlaik dzīvojat, ir šajā grupā:

 

Austrija

Vācija

Spānija

Beļģija

Luksemburga

Francija

Portugāle

Ja dodaties uz valsti, kur agrāk strādājāt, lai tur ārstētos, un šīs valsts iestādes vairs neatbild par jūsu veselības aprūpes izmaksām, jums tām ir jāiesniedz S3 veidlapa. Jūs varat saņemt S3 veidlapu no veselības aprūpes iestādes, kas atbild par jūsu veselības apdrošināšanu.

Eiropas valstu veselības aprūpes sistēmas ir visai atšķirīgas

ES valstīm ir pilnīga rīcības brīvība, nosakot, uz kādiem pabalstiem un pakalpojumiem to iedzīvotājiem ir tiesības. Piemēram, ja jūs izvēlaties ārstēties jaunajā mītnes valstī, var gadīties, ka jums nebūs tiesību izmantot tādus pašus pakalpojumus par tādu pašu cenu kā jūsu izcelsmes valstī.

Lai novērstu nopietnas problēmas un pārpratumus, iepazīstieties ar jaunās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmu vai sazinieties ar savas valsts kontaktpunktu.

Piemērs

Iepazīstiet jaunās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmu

Suzanna visu mūžu nostrādāja Vācijā, bet pēc došanās pensijā pārcēlās uz Spāniju. Saslimusi viņa ar privātu uzņēmumu noslēdza līgumu par aprūpi mājās, jo Spānijā aprūpe mājās neietilpst valsts veselības apdrošināšanas apmaksāto pakalpojumu klāstā.

Suzannas Vācijas apdrošināšana sedza daļu no izmaksām par aprūpi mājās, taču atlikusī daļa, kas bija jāmaksā viņai pašai, bija daudz augstāka nekā tad, ja viņa būtu dzīvojusi Vācijā. Tas izskaidrojams ar atšķirībām starp Vācijas un Spānijas pabalstu sistēmām.

Atšķirības invaliditātes pakāpes novērtēšanā

Ja pieprasāt invaliditātes pensiju vai invaliditātes pabalstu, ir iespējams, ka katra valsts, kurā esat strādājis, novērtēs jūsu invaliditāti atsevišķi. Viena valsts var atzīt, ka jums ir nopietna invaliditāte, bet cita, iespējams, jūs par invalīdu neatzīs.

Vēl par invaliditātes pensijām Eiropā

Skatīt arī:

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.