Posljednji put provjereno: 23/11/2022

Vaše zdravstveno osiguranje

Unutar EU-a zemlja odgovorna za vaše socijalno i zdravstveno osiguranje određuje se prema vašem ekonomskom statusu i boravištu, a ne prema državljanstvu. Provjerite kojim biste nacionalnim sustavom socijalne sigurnosti trebali biti obuhvaćeni. Saznajte više o socijalnom osiguranju u inozemstvu.

Ako niste sigurni koja prava imate i želite to provjeriti prije liječenja, obratite se nacionalnoj kontaktnoj točki.

U sljedećim se slučajevima na zdravstveno osiguranje primjenjuju posebni uvjeti:

Rad u jednoj zemlji, život u drugoj

Ako radite u jednoj zemlji EU-a (kao i u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Švicarskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini), a živite u drugoj, imate pravo na liječenje u objema zemljama pod istim uvjetima kao i osobe osigurane u tim zemljama.

Najprije se prijavite u zemlji u kojoj radite i od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106). S tim obrascem imate pravo na zdravstvenu zaštitu u zemlji u kojoj živite.

Na temelju vašeg osiguranja članovi vaše obitelji također imaju pravo na liječenje ako žive u zemlji EU-a. Međutim, ako ste prekogranični radnik, živite u jednoj zemlji EU-a, a radite u Danskoj, Irskoj, Hrvatskoj, Finskoj, Švedskoj, Islandu, Norveškoj ili Ujedinjenoj Kraljevini, vaša obitelj ima pravo na liječenje u tim zemljama samo u ograničenim situacijama, npr. u hitnim slučajevima tijekom njihova boravka ondje.

Briga za bolesnu djecu

Kao dnevni migrant provjerite sa svojim zdravstvenim osiguranjem imate li pravo na naknadu ako izostajete s posla jer brinete o bolesnom djetetu. Ako je vaše dijete osigurano preko vašeg partnera u zemlji u kojoj živite, moguće je da nemate pravo na naknade.

Upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od 2 godine)

Ako ste upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od dvije godine), možete ostati osigurani u svojoj matičnoj zemlji (zemlji iz koje ste upućeni na takav rad).

Ako se selite u državu u koju ste upućeni, pobrinite se da zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106) od zavoda za zdravstveno osiguranje u svojoj matičnoj državi. S pomoću njega ćete vi i vaša obitelj moći ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje tijekom boravka u inozemstvu.

Kad stignete u zemlju u kojoj ćete raditi, predajte svoj obrazac S1 nacionalnom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Rad u više zemalja

Ako radite u više od jedne zemlje EU-a, ali najmanje 25 % svoje profesionalne aktivnosti (radno vrijeme i/ili dohodak) izvršavate u zemlji u kojoj živite, obično ćete biti osigurani u toj zemlji.

Međutim, primjenjuju se posebna pravila ako radite za poslodavca ili ste samozaposleni s poslovnim nastanom izvan zemlje u kojoj živite. Saznajte više o socijalnom osiguranju u inozemstvu.

Student, istraživač ili pripravnik u inozemstvu

Ako ste u drugu zemlju članicu EU-a došli radi studija, istraživačkog posla, stručne radne prakse ili strukovnog osposobljavanja, sveobuhvatno zdravstveno osiguranje mora vam pružiti zemlja domaćin.

 • Ako niste zaposleni, jedna od opcija mogla bi biti europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO)Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici, ako na nju imate pravo.
 • No, ako ste zaposleni u zemlji domaćinu, morat će se osigurati na lokalno zdravstveno osiguranje.

  Napomena

  Neki studenti doktorskih studija mogu se smatrati radnicima i od njih se može zahtijevati da se osiguraju na lokalno zdravstveno osiguranje ili da ugovore privatno zdravstveno osiguranje.

 • Ako su vas sveučilište ili istraživačka ustanova iz matične zemlje privremeno (na kraće od dvije godine) poslali na sveučilište ili istraživačku ustanovu u drugu zemlju EU-a, tijekom boravka ondje ostat ćete u sustavu zdravstvene zaštite svoje matične zemlje. Prije odlaska trebali biste podnijeti zahtjev za EKZOKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici ili, ako se selite u zemlju u koju ste upućeni, za obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106.).

Provjerite s nacionalnim pružateljem usluga zdravstvenog osiguranja ili s nacionalnom kontaktnom točkom u matičnoj zemlji hoće li matična zemlja pokrivati troškove zdravstvene skrbi u inozemstvu tijekom cijelog boravka. Ako hoće, administrativni će postupci biti jednostavniji ako imate važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Međutim, neki će nacionalni pružatelji zdravstvenog osiguranja samo privremeno pokriti troškove vaše zdravstvene zaštite u drugoj zemlji EU-a; to je često slučaj kad je riječ o starijim studentima (stariji od 28 ili 30 godina) i radnicima na osposobljavanju u inozemstvu. Ako se to primjenjuje na vas, morat ćete se osigurati na lokalno zdravstveno osiguranje u zemlji domaćinu ili ugovoriti privatno zdravstveno osiguranje.

Umirovljenik

Zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite

 • Ako primate mirovinu od zemlje u kojoj živite: vi i vaša obitelj obuhvaćeni ste sustavom zdravstvenog osiguranja te zemlje, neovisno o tome primate li mirovinu i od drugih zemalja.
 • Ako od zemlje u kojoj živite ne primate mirovinu ni drugu vrstu dohotka: vi i vaša obitelj dobit ćete liječničku pomoć u zemlji u kojoj živite ako imate pravo na liječenje u zemlji koja vam isplaćuje mirovinu.
  – Trebali biste zatražiti obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106) od zavoda za zdravstveno osiguranje u zemlji koja vam isplaćuje mirovinu.
  – Kad stignete u svoju novu zemlju, svoj obrazac S1 predajte nadležnom zavodu za zdravstveno osiguranje. Tim se dokumentom potvrđuje vaše pravo na puno zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj imate boravište.
   

Primjer

Provjerite kojim ste sustavom zdravstvenog osiguranja obuhvaćeni

Nicolas je živio i radio u Francuskoj veći dio svoje karijere, osim nekoliko godina kada je u mladosti radio kao konobar u Italiji.

Kad je otišao u mirovinu, preselio se u Italiju. Njegova se mirovina sastoji od dva dijela: talijanskog i francuskog, a svaki će odražavati razdoblje rada u dotičnoj zemlji.

Budući da Nicolas živi u Italiji i prima starosnu mirovinu iz Italije, obuhvaćen je talijanskim sustavom zdravstvenog osiguranja, a ne više francuskim.

Zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj ste radili

U načelu vi i vaša obitelj imate puno pravo na liječničku pomoć samo u zemlji u kojoj živite. Međutim, ako je zemlja koja vam isplaćuje mirovinu neka od sljedećih, vi i članovi vaše obitelji imate pravo na liječenje u zemlji koja vam isplaćuje mirovinu i u zemlji u kojoj trenutačno živite:

 
 

Austrija

Njemačka

Nizozemska

Belgija

Grčka

Poljska

Bugarska

Mađarska

Slovenija

Cipar

Island

Španjolska

Češka

Lihtenštajn

Švedska

Francuska

Luksemburg

Švicarska

Napomena

Ako zemlja koja vam isplaćuje mirovinu nije na popisu, pravo na puno zdravstveno osiguranje imate samo u državi u kojoj živite.

Umirovljeni dnevni migranti

Ako ste netom prije umirovljenja bili dnevni migrant, dakle, ako ste živjeli u jednoj zemlji i putovali na rad u drugu, i otišli ste u starosnu ili invalidsku mirovinu, za vas vrijedi sljedeće:

Nastavak liječenja

Liječenje koje ste započeli u zemlji u kojoj ste radili možete nastaviti i nakon umirovljenja.

To se odnosi i na uzdržavane članove vaše obitelji ako je njihovo liječenje počelo u sljedećim zemljama:

 
 

Austrija

Grčka

Nizozemska

Belgija

Mađarska

Poljska

Bugarska

Italija

Portugal

Cipar

Latvija

Rumunjska

Češka

Lihtenštajn

Slovačka

Estonija

Litva

Slovenija

Francuska

Luksemburg

Španjolska

Njemačka

Malta

Švicarska

Kako biste mogli nastaviti liječenje koje ste započeli u zemlji u kojoj ste radili, tijelima nadležnima za zdravstveno osiguranje u toj zemlji morate podnijeti obrazac S3.

Osiguranje u zemlji u kojoj ste radili i u zemlji u kojoj živite

Ako ste u razdoblju od pet godina prije umirovljenja barem dvije godine radili kao prekogranični radnik, imate pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite i u zemlji u kojoj ste radili.

I vi i uzdržavani članovi vaše obitelji imate pravo na zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj ste prethodno radili ako su i ta zemlja i zemlja u kojoj sada živite među sljedećim zemljama:

 
 

Austrija

Njemačka

Španjolska

Belgija

Luksemburg

Francuska

Portugal

Ako putujete u zemlju u kojoj ste radili kako biste se ondje liječili, a nadležna tijela u toj zemlji više nisu nadležna za vaše troškove zdravstvene zaštite, tim tijelima morate dostaviti obrazac S3. Obrazac S3 možete dobiti od tijela nadležnog za vaše zdravstveno osiguranje.

Traženje posla

Ako primate naknadu za nezaposlenost iz jedne zemlje EU-a i odlučite se preseliti u drugu zemlju EU-a kako biste potražili posao, trebali biste izvaditi europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) za sebe i članove svoje obitelji prije preseljenja. Međutim, EKZO će vam omogućiti samo pristup nužnom liječenju (npr. u hitnim slučajevima) tijekom razdoblja u kojem primate naknadu za nezaposlenost.

Ako niste osigurani ni u jednoj zemlji EU-a, a odlučite se preseliti u drugu zemlju EU-a kako biste potražili posao, zavodi za socijalno osiguranje odlučit će kojim ćete sustavom biti obuhvaćeni i vjerojatno ćete trebati imati zdravstveno osiguranje u zemlji u koju se selite.

Saznajte više o socijalnom osiguranju u inozemstvu.

Sustavi nacionalnih zdravstvenih osiguranja uvelike se razlikuju unutar Europe

Zemlje EU-a mogu odrediti vlastite propise o pravima na naknade i usluge zdravstvene skrbi.

Kako biste izbjegli moguće ozbiljne probleme i nesporazume, provjerite kako funkcionira sustav socijalnog osiguranja u vašoj zemlji domaćinu ili se obratite nacionalnoj kontaktnoj točki.

Primjer

Upoznajte se sa sustavom socijalne sigurnosti u novoj zemlji

Susanne je uvijek radila u Njemačkoj, ali se nakon umirovljenja preselila u Španjolsku. Nakon što se razboljela, potpisala je ugovor o kućnoj njezi s privatnim osiguravateljem jer u Španjolskoj ne postoje javni osiguravatelji za kućnu njegu.

Njezino je njemačko osiguranje za kućnu njegu platilo dio troškova, a Susanne je morala platiti ostatak koji je bio znatno veći nego što bi bio u Njemačkoj. Do toga je došlo zbog razlika u njemačkom i španjolskom sustavu naknada.

Razlike u procjeni stupnja nesposobnosti

Ako zatražite invalidsku mirovinu ili naknadu za invalidnost, svaka zemlja u kojoj ste radili mogla bi zatražiti zaseban liječnički pregled. Jedna bi zemlja mogla procijeniti da ste potpuno nesposobni za rad, dok bi vas druga mogla smatrati u potpunosti sposobnim.

Saznajte više o invalidskim mirovinama u Europi.

Više informacija:

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: