Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 12/10/2017

Vaše zdravstveno osiguranje

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
 • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Unutar EU-a se država odgovorna za vaše socijalno i zdravstveno osiguranje određuje prema vašem ekonomskom statusu i boravištu, a ne prema državljanstvu. Provjerite u kojoj biste državi članici morali biti obuhvaćeni socijalnim osiguranjem: saznajte više o socijalnom osiguranju u inozemstvu.

Ako niste sigurni koja prava imate i želite to provjeriti prije liječenja, obratite se nacionalnoj kontaktnoj točki za zdravstvenu zaštitu. U svakoj državi članici EU-a postoji barem jedna i ondje možete dobiti informacije o pravima na nadoknadu te svim gornjim granicama koje se primjenjuju.

U sljedećim se slučajevima na zdravstveno osiguranje primjenjuju posebni uvjeti:

Rad u jednoj državi, život u drugoj

Ako radite u jednoj državi članici EU-a, a živite u drugoj, imate pravo na liječenje s obje strane granice.

Prijavite se u državi u kojoj radite i od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106). S tim obrascem vi i uzdržavani članovi vaše obitelji imate pravo na zdravstvenu zaštitu u državi u kojoj živite.

Uzdržavani članovi vaše obitelji u većini država članica mogu imati ista prava kao i vi ako radite i osigurani ste u nekoj od njih.

Ako radite i osigurani ste u Hrvatskoj, Danskoj, Finskoj, Islandu, Irskoj, Norveškoj, Švedskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini, uzdržavani članovi vaše obitelji mogu se liječiti u državi u kojoj radite samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • postoje medicinski razlozi za pružanje liječničke pomoći dok borave u toj državi, uzimajući u obzir prirodu liječenja i očekivano trajanje boravka
 • među dotičnim državama ili nadležnim tijelima postoji sporazum
 • prethodno odobrenje dobiveno je na temelju obrasca S2 (nekadašnji obrazac E 112) koji je izdalo tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje u državi u kojoj živite.

Briga za bolesnu djecu

Ako kao dnevni migrant uzimate slobodne dane kako biste se brinuli o bolesnom djetetu, raspitajte se kod svojeg zdravstvenog osiguranja imate li pravo na naknade. Moguće je da na njih nemate pravo ako je dijete osigurano zajedno s vašim partnerom u državi u kojoj živite.

Upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od dvije godine)

Ako ste upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od dvije godine), možete ostati osigurani u svojoj matičnoj državi – državi iz koje ste upućeni na takav rad i ona je odgovorna za vaše socijalno osiguranje.

Zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106) od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje u svojoj matičnoj državi. S pomoću njega ćete vi i vaša obitelj moći ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje tijekom boravka u drugoj državi.

Obrazac S1 predajte tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u državi domaćinu.

Državni službenik upućen na rad u inozemstvo

Ako ste iz državne službe upućeni na rad u inozemstvo, pravo na liječničku pomoć imate u državi u kojoj živite.

Zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106) od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje u državi zaposlenja. S pomoću njega ćete vi i vaša obitelj moći ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje tijekom boravka u drugoj državi.

Obrazac S1 predajte tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u državi domaćinu.

Student, istraživač ili pripravnik u inozemstvu

Ako ste u drugu državu članicu EU-a došli radi studija, istraživačkog posla, stručne radne prakse ili strukovnog osposobljavanja, sveobuhvatno zdravstveno osiguranje mora vam pružiti država domaćin.

 • Ako niste zaposleni, jedna od opcija mogla bi biti europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO), ako na nju imate pravo.
 • Ako ste zaposleni u državi domaćinu, morat ćete ondje odabrati lokalni program zdravstvene zaštite.

  Neki studenti doktorskih studija mogu se smatrati radnicima i od njih se može zahtijevati da odaberu lokalni program zdravstvene zaštite ili da ugovore privatno osiguranje.

 • Ako su vas sveučilište ili istraživačka ustanova iz matične države privremeno poslali na sveučilište ili istraživačku ustanovu u drugu državu članicu EU-a, tijekom boravka ondje ostat ćete u programu zdravstvene zaštite svoje matične države. Prije odlaska trebali biste podnijeti zahtjev za EKZO ili zatražiti obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106).

Provjerite s nacionalnim pružateljem usluga zdravstvenog osiguranja ili s nacionalnom kontaktnom točkom u matičnoj državi hoće li matična država pokrivati troškove zdravstvene skrbi u inozemstvu tijekom cijelog boravka. Ako hoće, administrativni će postupci biti jednostavniji ako imate važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Međutim, neki će nacionalni pružatelji zdravstvenog osiguranja samo privremeno pokriti troškove vaše zdravstvene zaštite u drugoj državi; to je često slučaj kad je riječ o starijim studentima (stariji od 28 ili 30 godina) i radnicima na osposobljavanju u inozemstvu. Ako se to primjenjuje na vas, morat ćete ugovoriti državno zdravstveno osiguranje u svojoj matičnoj državi ili privatno zdravstveno osiguranje.

Primjer

Saznajte više o lokalnim propisima socijalnog osiguranja

Wim je belgijski državljanin na studiju u Nizozemskoj. Sa sobom je ponio važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Tijekom studija namjeravao je raditi u nepunom radnom vremenu. Međutim, u Nizozemskoj svi koji su u radnom odnosu moraju obvezno sklopiti osnovno nacionalno zdravstveno osiguranje uz trošak od oko 1 100 eura godišnje, čak i ako imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Zbog troškova osnovnog zdravstvenog osiguranja zapošljavanje se za Wima pokazalo skupljim od očekivanog.

Umirovljenik

Zdravstveno osiguranje u državi u kojoj živite

 • Ako primate mirovinu od države u kojoj živite: vi i vaša obitelj obuhvaćeni ste sustavom zdravstvenog osiguranja te države, neovisno o tome primate li mirovinu i od drugih država.
 • Ako od države u kojoj živite ne primate mirovinu ni drugu vrstu dohotka: obuhvaćeni ste sustavom zdravstvenog osiguranja države u kojoj ste najdulje bili osigurani.

Primjer

Upoznajte se sa sustavom zdravstvenog osiguranja u novoj državi

Nicolas živi i radi u Francuskoj veći dio svoje karijere, osim nekoliko godina kada je u mladosti radio kao konobar u Italiji.

Kad bude išao u mirovinu, preselit će se u Italiju. Njegova će se mirovina sastojati od dva dijela: talijanskog i francuskog, a svaki će odražavati razdoblje rada u dotičnoj državi.

Budući da će Nicolas živjeti u Italiji i dobivati starosnu mirovinu u toj državi, bit će obuhvaćen talijanskim sustavom zdravstvenog osiguranja, a ne više francuskim.

Zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106) od tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje u novoj državi.

Obrazac S1 predajte tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u državi domaćinu.

Tim se dokumentom potvrđuje vaše pravo na puno zdravstveno osiguranje u državi u kojoj imate boravište.

Zdravstveno osiguranje u državi u kojoj ste radili

U načelu vi i vaša obitelj imate puno pravo na liječničku pomoć samo u državi u kojoj živite. Međutim, ako je država koja vam isplaćuje mirovinu neka od sljedećih, vi i članovi vaše obitelji imate pravo na punu zdravstvenu zaštitu u državi koja vam isplaćuje mirovinu i u državi u kojoj trenutačno živite:

 

Austrija

Njemačka

Nizozemska

Belgija

Grčka

Poljska

Bugarska

Mađarska

Slovenija

Cipar

Island

Španjolska

Češka Republika

Lihtenštajn

Švedska

Francuska

Luksemburg

Švicarska

Ako ste plaćali doprinose u državi koja nije na popisu, pravo na puno zdravstveno osiguranje imate samo u državi u kojoj živite.

Nekadašnji dnevni migranti

Ako ste netom prije umirovljenja bili dnevni migrant, dakle, ako ste živjeli u jednoj državi i putovali na rad u drugu, vrijedi sljedeće:

Nastavak liječenja

Liječenje koje ste započeli u državi u kojoj ste radili možete nastaviti i nakon umirovljenja.

To se odnosi i na uzdržavane članove vaše obitelji ako je njihovo liječenje počelo u sljedećim državama:

 

Austrija

Grčka

Nizozemska

Belgija

Mađarska

Poljska

Bugarska

Italija

Portugal

Cipar

Latvija

Rumunjska

Češka

Lihtenštajn

Slovačka

Estonija

Litva

Slovenija

Francuska

Luksemburg

Španjolska

Njemačka

Malta

Švicarska

Kako biste mogli nastaviti liječenje koje ste započeli u državi u kojoj ste radili, nadležnim tijelima u toj državi morate podnijeti obrazac S3.

Osiguranje u državi u kojoj ste radili i u državi u kojoj živite

Ako ste u razdoblju od pet godina prije umirovljenja barem dvije godine radili kao dnevni migrant, imate pravo na zdravstveno osiguranje u državi u kojoj živite i u državi u kojoj ste radili.

I vi i uzdržavani članovi vaše obitelji imate pravo na zdravstveno osiguranje u državi u kojoj ste prethodno radili ako su i ta država i država u kojoj sada živite među sljedećim državama:

 

Austrija

Njemačka

Španjolska

Belgija

Luksemburg

Francuska

Portugal

Ako putujete u državu u kojoj ste radili kako biste se ondje liječili, a nadležna tijela u toj državi više nisu nadležna za vaše troškove zdravstvene zaštite, tim tijelima morate dostaviti obrazac S3. Obrazac S3 možete dobiti od zdravstvene ustanove nadležne za vaše zdravstveno osiguranje.

Sustavi nacionalnih zdravstvenih osiguranja uvelike se razlikuju unutar Europe

Države članice mogu odrediti vlastite propise o pravima na naknade i usluge. Primjerice, ako u državi u kojoj sada živite želite ostvariti zdravstvenu zaštitu, vjerojatno nećete imati prava na iste usluge za istu cijenu kao u vašoj matičnoj državi.

Kako biste izbjegli moguće ozbiljne probleme i nesporazume, provjerite kako funkcionira sustav socijalnog osiguranja u vašoj državi domaćinu ili se obratite nacionalnoj kontaktnoj točki.

Primjer

Upoznajte se sa sustavom socijalne sigurnosti u novoj državi

Susanne je uvijek radila u Njemačkoj, ali se nakon umirovljenja preselila u Španjolsku. Nakon što se razboljela, potpisala je ugovor o kućnoj njezi s privatnim osiguravateljem jer u Španjolskoj ne postoje javni osiguravatelji za kućnu njegu.

Njezino je njemačko osiguranje za kućnu njegu platilo dio troškova, a Susanne je morala platiti ostatak koji je bio znatno veći nego što bi bio u Njemačkoj. Do toga je došlo zbog razlika u njemačkom i španjolskom sustavu naknada.

Razlike u procjeni stupnja nesposobnosti

Ako zatražite invalidsku mirovinu ili naknadu za invalidnost, svaka država u kojoj ste radili mogla bi zatražiti zaseban liječnički pregled. Jedna bi država mogla procijeniti da ste potpuno nesposobni za rad, dok bi vas druga mogla smatrati u potpunosti sposobnim.

Saznajte više o invalidskim mirovinama u Europi.

Vidi i:

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje