Poslovanje
Posljednji put provjereno: 25/02/2019

Porez na dohodak u inozemstvu

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Kojoj državi treba plaćati porez?

Ne postoje pravila na razini EU-a kojima je određeno oporezivanje dohotka građana EU-a koji žive, rade ili provode vrijeme izvan svoje matične države.

Međutim, država u kojoj ste rezident u porezne svrhe u pravilu može oporezivati vaš ukupni svjetski dohodak, bilo da je riječ o dohotku po osnovi rada ili nezarađenom dohotku. To uključuje plaće, mirovine, naknade, dohodak od imovine i iz drugih izvora te kapitalne dobitke od prodaje imovine ostvarene bilo gdje u svijetu.

Za informacije o porezi na imovinu, lokalni porezi, porezi na darove i nasljedstvo ​obratite se lokalnom poreznom uredufrdeen.

Svaka država na svoj način definira „rezidentnost u porezne svrhe", ali:

Informacije o poreznim stopama, podatke za kontakt poreznih tijela i definicije pojma porezne rezidentnosti u pojedinim državama članicama pronaći ćete na:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Dvojna rezidentnost

U pojedinim vas slučajevima dvije države mogu smatrati poreznim rezidentom i obje zahtijevati da im platite porez na ukupni svjetski dohodak. Srećom, među mnogim državama postoje ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanjafrdeen, koji uglavnom sadržavaju pravila na temelju kojih možete odrediti u kojoj se od tih država možete smatrati rezidentom.

Ako ugovor o oporezivanju ne nudi rješenje ili ako je vaša situacija posebno složena, obratite se nadležnim poreznim tijelimafrdeen jedne ili obiju država i zamolite ih da vam razjasne situaciju.

Upućeni radnici / tražitelji zaposlenja

U određenim slučajevima, npr. ako ste radnik upućen u inozemstvo na određeno vrijeme ili tražitelj zaposlenja u inozemstvu, možete se smatrati poreznim rezidentom i, prema tome, poreznim obveznikom u matičnoj državi članici čak i ako ostajete u inozemstvu duže od 6 mjeseci pod uvjetom da vam prebivalište ostane u matičnoj državi te ako su vam osobne i ekonomske veze s tom državom jače. Obratite se nadležnim poreznim tijelimafrdeen i saznajte koja se pravila na vas primjenjuju.

U tom ćete slučaju možda morati platiti porez i u državi članici domaćinu - npr. vaš lokalni poslodavac može odbiti iznos poreza pri isplati vaše plaće.

Osim toga, neovisno o tome jeste li i dalje rezident u matičnoj državi ili ne, ta država može oporezivati dohodak koji ste u njoj ostvarili (npr. od imovine).

U tom slučaju trebate znati da postoje rješenja za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i paziti da se vaš dohodak ne oporezuje dvaput ako to nije nužno.

Prividna porezna rezidentnost

Prema nekim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanjafrdeen država u kojoj ostvarujete sav ili gotovo sav dohodak smatrat će vas poreznim rezidentom čak i ako u njoj ne živite. Taj status fiktivnog poreznog rezidenta u nekim državama imaju dnevni migranti.

Na temelju pravila EU-a svaka država ima određenu slobodu da sama odluči koliki je postotak dohotka „gotovo sav dohodak". U svakom slučaju, bilo da vas država u kojoj ostvarujete sav ili gotovo sav dohodak smatra poreznim rezidentom ili ne, obvezna je odobriti vam sve porezne olakšice kao rezidentima.

Naravno, ako primate sve olakšice na koje imaju pravo rezidenti u državi u kojoj radite, ne možete istodobno primati i sve olakšice na koje imaju pravo rezidenti u državi u kojoj živite. Nadležna porezna tijela tih država međusobno komuniciraju i pobrinut će se da ne primate dvostruke olakšice.

Jednako postupanje

Na temelju pravila EU-a, neovisno o tome u kojoj se državi članici smatrate poreznim rezidentom, uvjeti oporezivanja za vas bi trebali biti jednaki kao za državljane te države. Primjerice, u državi u kojoj ste porezni rezident ili u kojoj ostvarujete sav dohodak ili većinu dohotka trebali biste imati pravo na sljedeće:

Ako smatrate da vas se diskriminira, potražite savjet prilagođen osobnoj situaciji.

Često postavljana pitanja

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: