Последна проверка: 02/09/2022

Данъци върху дохода в чужбина

Коя страна може да ви облага с данък?

Не съществуват общоевропейски правила за това как трябва да бъде облаган с данък доходът на гражданите на ЕС, които живеят или работят в друга страна от Съюза.

Обикновено страната, в която сте местно лице за данъчни цели, може да облага вашия общ трудов или нетрудов доход от източници в цял свят. Това включва работни заплати, пенсии, обезщетения, доход от недвижимо имущество или от други източници, както и доход от продажба на недвижимо имущество от всички страни по света.

Предупреждение

Държавите от ЕС редовно обменят информация за подоходните данъци, за да следят дали данъкоплатците изпълняват задълженията си и да се борят с данъчните измами и укриването на данъци. За информация за данъците върху имуществото, местните данъци и данъците върху дарения и наследство свържете се с местната данъчна служба .

Всяка държава има свое собствено определение за „местожителство за данъчни цели", но:

Вижте данъчните ставки, координатите за връзка с данъчните органи и определенията за местожителство за данъчни цели в различните страни от ЕС:

Изберете държава

Двойно местожителство

В някои случаи две държави могат да ви считат за местно лице за данъчни цели по едно и също време и двете могат да поискат от вас да платите данъци върху вашия общ доход от източници от цял свят. За щастие, много държави са сключили споразумения за избягване на двойното данъчно облагане Отваряне като външна връзка , в които обикновено са посочени правилата за определяне на местожителството за данъчни цели.

Ако не намирате отговор в данъчната спогодба или ако положението ви е особено сложно, свържете се с данъчните органи в една от двете страни и ги помолете да изяснят положението ви.

Командировани работници / Лица, търсещи работа

В някои случаи, например когато сте командирован в чужбина за определен период от време или когато търсите работа в чужбина, може да бъдете смятан за местно лице за данъчни цели и доходът ви да бъде облаган в страната ви по произход дори ако останете в чужбина за повече от 6 месеца, при положение че запазите постоянния си дом в страната си по произход и вашите лични и икономически връзки с тази страна са по-силни. Свържете се с данъчните органи , за да разберете кои правила се прилагат във вашия случай.

В тези случаи приемащата страна също може да ви облага с данък — например вашият работодател там може да удържа данък от заплатата ви в момента на плащането ѝ.

Освен това, независимо дали продължавате да пребивавате в своята страна по произход, тя може да облага дохода, получен от тамошни източници (например от недвижимо имущество).

В подобни случаи имайте предвид, че съществуват решения относно двойното данъчно облагане и се уверете, че вашият доход не се облага два пъти, когато това не е необходимо.

Фиктивно местожителство за данъчни цели

Съгласно някои спогодби за избягване на двойното данъчно облагане страната, в която получавате целия или почти целия си доход, ще ви смята за местно лице за данъчни цели дори ако не живеете там. Този фиктивен статут се дава от някои страни на трансграничните работници.

Съгласно правилата на ЕС всички държави все още имат известна свобода да решават какъв процент от вашия доход може да бъде определен като „почти целия". Във всички случаи, независимо дали страната, в която получавате целия или почти целия си доход, ви смята за местно лице за данъчни цели, тя е длъжна да ви предостави същите отстъпки и данъчни облекчения като на пребиваващите там лица.

Разбира се, ако получавате всички отстъпки, които получават пребиваващите в страната, където работите, не можете да очаквате да получавате и всички отстъпки и облекчения, които получават пребиваващите в страната, където живеете. Имайте предвид, че данъчните органи ще комуникират помежду си, за да се уверят, че не получавате двойни отстъпки и облекчения.

Равно третиране

Съгласно правилата на ЕС, без значение коя страна от Съюза ви смята за местно лице за данъчни цели, доходът ви трябва да бъде облаган по същия начин и при същите условия, по които се облагат доходите на гражданите на тази страна. Например в страната, където сте местно лице за данъчни цели или където получавате целия или почти целия си доход, трябва да имате право на:

Ако смятате, че сте жертва на дискриминация, можете да потърсите съветОтваряне като външна връзка .

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: