Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Данъци върху дохода в чужбина

 • Получих предложение да работя една година в друга страна от ЕС. Ще трябва ли да плащам данъци върху заплатата си там?

  ДА — най-вероятно. Ако останете в страна повече от 6 месеца в рамките на една година, тази страна обикновено ще ви сметне за местно лице за данъчни цели. Това означава, че тя ще облага дохода, който получавате, докато работите там, и ще има право да облага вашия доход от източници от цял свят. Проверете дали ще трябва да плащате данъци във вашата нова страна и какви са ставките и облекченията. Освен това се информирайте дали заплатата, която получавате там, ще бъде облагана с данък и от вашата страна по произход и какви са предвидените облекчения (ако има такива) в спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между тези 2 страни.

 • Предложиха ми работа в Белгия, но аз ще продължа да живея във Франция и ще пътувам всеки ден. Къде ще плащам данъци?

  Като трансграничен работник по принцип ще плащате данъци върху заплатата си в Белгия, където белгийските данъчни органи вероятно ще удържат известна сума от заплатата ви. В същото време като местно лице за данъчни ще трябва да декларирате доходите си от източници от цял свят, включително белгийската си заплата, и да плащате данък върху тях във Франция. По принцип платеният в Белгия данък би трябвало да се вземе предвид, когато се определя дължимият данък във Франция, за да се избегне двойното данъчно облагане.

  Вижте двустранното данъчно споразумение между Франция и Белгия, за да разберете дали имате статут на „пограничен работник". Ако това е така, възможно е да ви облагат с данъци само във Франция. Запознайте се и с последния френско-белгийски протокол относно трансграничните работници (или погранични работници).

  Можете също така да се свържете с данъчните органи в Белгия и Франция или с трансграничното партньорство между европейските служби по заетостта във вашия регион, за да изясните положението си.

 • Аз съм трансграничен работник. Имам ли право на данъчни облекчения в моята страна на пребиваване, където съм смятан за местно лице за данъчни цели, за вноските ми в професионална пенсионна схема в страната, в която работя?

  ЗАВИСИ. Ако получавате трудов доход в дадена страна, тя вероятно ще трябва да ви предостави всички данъчни облекчения по отношение на трудов доход, на които имат право постоянно пребиваващите там. Това се отнася и до облекченията за вноски в професионални пенсионни схеми (ако съществуват подобни облекчения за постоянно пребиваващите) без значение къде се намира схемата.

  Ако ползвате данъчно облекчение за вноски в професионална пенсионна схема в страната, където работите, няма да имате право на подобно облекчение и в страната, където пребивавате постоянно.

  Съгласно правилата за равно третиране двете страни трябва да ви третират по същия начин като постоянно пребиваващите или работещите там лица, но не са длъжни да ви третират по-добре.

 • Аз съм трансграничен работник и плащам данъци в страната, в която работя. Имам ли право на данъчни облекчения там?

  Зависи от това дали имате други доходи от страната, в която живеете, и от правилата относно данъчните облекчения за постоянно пребиваващи в страната, в която работите.

  За да сте сигурен, обърнете се към вашата данъчна служба. Европейски съветник по заетостта също може да ви даде основна информация за съответните правила.

  По принцип повечето страни от ЕС облагат по различен начин постоянно и непостоянно пребиваващите.

  Като трансграничен работник може да нямате право на данъчните облекчения, на които имат право постоянно пребиваващите в страната, където работите, ако вие (или вашата съпруга в някои случаи) получавате доходи от другаде и поради това съгласно правилата на тази страна не се счита, че получавате целия или почти целия си доход там.

  Ако обаче получавате целия или почти целия си доход в страната, в която работите, според правото на ЕС тя е задължена да ви предостави данъчните отстъпки, които ползват постоянно пребиваващите там. Това означава, че може да имате право на отстъпки за плащания, извършени в страната, в която пребивавате постоянно. Например ако плащате вноски в схема за допълнително пенсионно осигуряване в страната, където живеете, тези вноски трябва да могат да се приспадат в страната, където работите, стига тя да предоставя данъчни облекчения за вноски в подобни схеми там.

  Някои страни дори третират трансграничните работници като фиктивно пребиваващи лица при определени условия, които са различни в различните страни. Ако имате такъв статут, можете да ползвате същите данъчни облекчения като постоянно пребиваващите в страната, в която работите.

  Запознайте се внимателно с конкретните условия, преди да започнете работа като трансграничен работник. Вижте и съответната съдебна практика при сходни ситуации.

  Ако ползвате данъчни облекчения и отстъпки в страната, в която работите, най-вероятно няма да получавате подобни облекчения в страната, където живеете.

 • Моят френски работодател ме командирова в Нидерландия. Къде ще плащам данъци?

  Вероятно ще останете местно лице за данъчни цели и вашият доход от източници от цял свят ще се облага с данъци само във Франция, ако:

  • командировката е не по-дълга от 6 месеца,
  • заплатата ви не се плаща от работодател, пребиваващ постоянно в Нидерландия, или от негово име,
  • заплатата ви не се плаща от клон или от друго предприятие, притежавано от вашия работодател в Нидерландия.

  Ако всички тези 3 условия не са налице, възможно е вашият доход да бъде обложен с данъци в Нидерландия — най-малко доходът, получен по време на командировката.

  Ако останете повече от 6 месеца в Нидерландия, вероятно ще бъдете сметнат за местно лице за данъчни цели, т.е. доходът ви от източници от целия свят ще може да се облага там. В повечето данъчни споразумения има правила за разграничаване в случаите, когато две страни биха могли да ви сметнат за местно лице за данъчни цели. Съгласно тези правила можете да бъдете сметнат за местно лице за данъчни цели в страната си по произход дори ако работите и живеете в друга страна, при положение че запазите постоянното си жилище в страната си по произход и вашите лични и икономически връзки с тази страна бъдат сметнати за по-силни (например ако вашата съпруга и деца продължат да пребивават там и вие се връщате вкъщи всяка събота и неделя).

  Ако за ваше местопребиваване се счита Франция, Нидерландия няма да има право да облага дохода ви от източници от цял свят, но може да обложи дохода ви, получен в Нидерландия.

  Която и страна да бъде сметната за ваша страна на пребиваване, тя обикновено ще приспадне от дължимия данък платения в другата страна данък. Имайте предвид, че съгласно повечето споразумения за избягване на двойното данъчно облагане вероятно важат различни правила, ако вашият работодател е публичен орган.

  Във всички случаи най-добре е да видите данъчното споразумение между съответните страни (Франция и Нидерландия във вашия случай) или да се свържете с националните данъчни органи.

 • Живея и работя (като самостоятелно заето лице) в страна A и съм се „командировал" в страна Б, за да работя там по проект в продължение на 1 година. Предполагам, че ще остана местно лице за данъчни цели в страна А, ако продължа да се осигурявам там?

  НЕ НЕПРЕМЕННО. Всъщност вероятно ще станете местно лице за данъчни цели в страна Б, ако останете там повече от 6 месеца в рамките на една данъчна година.

  Вашият данъчен статут зависи от националните закони на страни А и Б и от споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане между тях. По правило, след като изминат 6 месеца, придобивате статут на местно лице за данъчни цели в страната, в която работите.

  Това е само кратко представяне на обичайните правила. За да сте сигурен, вижте съответното данъчно споразумение или се свържете с националните данъчни органи или с европейски съветник по заетостта.

 • Тази година бях изпратен да работя 4 месеца в друга страна от ЕС. Къде трябва да платя подоходен данък?

  Тъй като командировката е продължила по-малко от 6 месеца, вероятно сте продължили да плащате данък във вашата страна (страната, в която обикновено работите). По принцип не би трябвало да плащате данъци в приемащата страна, освен ако:

  • вашият работодател има постоянно представителство в тази страна или
  • сте командирован да работите за работодател, установен в тази страна.

  Дори ако нито едно от горните обстоятелства не е било налично, възможно е съгласно законите на приемащата страна да се е наложило да платите данък върху заплатата, получена по време на командировката.

  В такъв случай трябва да имате право да поискате от приемащата страна да ви върне платения данък съгласно условията на споразумението за избягване на двойното данъчно облагане между нея и вашата страна по произход.

  Имайте предвид, че съгласно повечето споразумения за избягване на двойното данъчно облагане вероятно важат различни правила, ако вашият работодател е публичен орган.

  Това е само кратко представяне на обичайните правила. За да сте сигурен, вижте съответното данъчно споразумение или се свържете с националните данъчни органи или с европейски съветник по заетостта.

 • Командирован съм в чужбина от една година и искат от мен да платя подоходен данък в приемащата страна. Имам ли право на някакви данъчни облекчения или намаления там?

  След като живеете цяла година в друга страна от ЕС, обикновено ще ви сметнат за местно лице за данъчни цели там. Това означава, че страната трябва да ви предоставя същите данъчни облекчения или намаления, каквито предоставя на собствените си граждани, дори ако става въпрос за разходи в чужбина.

  Ако например приемащата страна предоставя данъчни облекчения за такси за грижи за деца, би трябвало да можете да приспаднете таксите, които сте платили в своята страна.

 • Аз съм държавен служител в администрацията на една страна от ЕС и работя в друга страна от Съюза. Къде трябва да платя подоходен данък?

  Това зависи от двустранното данъчно споразумение между страната, в чиято администрация сте служител (страната по произход), и страната, в която работите (приемащата страна). Повечето страни от ЕС са избрали да прилагат правилото, според което държавните служители плащат данъци само в страната си по произход.

  Изключение: Възможно е да трябва да плащате данъци в приемащата страна, ако вашият работодател изисква от вас да работите там и:

  • сте гражданин на тази страна или
  • не сте се преместили там само за да работите като държавен служител.

  Това е само кратко представяне на най-често срещаното правило. Възможно е в някои международни данъчни споразумения да има изключения. Обърнете се към вашата данъчна служба или към европейски съветник по заетостта и се запознайте със съответното двустранно данъчно споразумение.

 • Аз съм държавен служител и в момента работя в чужбина. Моята страна по произход изплаща и облага с данъци заплатата ми. Имам ли право на същите данъчни облекчения, каквито ползват колегите ми, които не са командировани в чужбина като мен?

  ДА — обикновено имате право на същите данъчни облекчения като постоянно пребиваващите във вашата страна по произход. Може да има изключения, ако вашият доход не е целият доход на домакинството ви, например ако вашият съпруг или вашата съпруга също работи и получава доход в приемащата страна и има право на подобни облекчения там.

  Примери:

  • Ако страната по произход предоставя данъчни облекчения за такси за детски грижи, трябва да можете да приспаднете съответната сума за подобни такси, които плащате в приемащата страна.
  • Ако страната по произход предоставя данъчни облекчения за лихви върху ипотеки, трябва да можете да ползвате тези облекчения за всички лихви, които плащате върху ипотека на жилище, което сте купили в приемащата страна.

  При всички случаи няма да имате право да ползвате облекчения и в двете страни.

  Ако смятате, че сте жертва на дискриминация, потърсете обезщетение от националните органи. В зависимост от характера на проблема можете да се обърнете и към службите на ЕС в помощ на гражданите.

 • Ако моите обезщетения за безработица бъдат прехвърлени в чужбина и аз остана там 3 месеца, ще трябва ли да плащам подоходен данък там?

  Може би не — в зависимост от спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между страната, в която обикновено пребивавате, и страната, в която отивате, може да продължите да плащате данък само в страната, която ви изплаща обезщетението за безработица. За по-подробна информация се обърнете към вашата данъчна служба и вижте двустранната данъчна спогодба, сключена между двете страни.

 • Пенсионер съм и живея в друга страна от ЕС пет месеца в годината. Трябва ли да плащам подоходен данък там?

  Няма общоевропейско законодателство по отношение на облагането на пенсиите с данъци. Съществуват само вътрешни закони в областта на данъчното облагане и данъчни споразумения. В повечето случаи трябва да плащате подоходен данък само в страната, където е основното ви жилище. Някои страни могат да ви сметнат за местно лице за данъчни цели, ако прекарвате там 5 месеца всяка година, но в крайна сметка съгласно данъчното споразумение между страната ви по произход и приемащата страна можете да бъдете третиран като постоянно пребиваващ само в своята страна по произход.

  Независимо дали пребивавате постоянно в приемащата страна, ако получавате пенсия от публичния сектор (ако сте работили като държавен служител), обикновено трябва да плащате данък върху пенсията само в страната, която изплаща пенсията.

  Това е само кратко представяне на най-често срещаното правило. Възможно е в някои международни данъчни спогодби да има изключения от това правило. Обърнете се към местната данъчна служба.

 • Може ли страната, от която получавам дивиденти, да ме обложи с по-висок данък върху тях само защото живея в друга държава?

  НЕ — принципът на ЕС за равно третиране се прилага по отношение на данъка върху дивиденти, лихви или други доходи от ценни книжа. Страната, откъдето се изплащат дивидентите, не може да прилага по-висока данъчна ставка само защото дивидентите отиват в чужбина, освен ако страната, в която пребивавате постоянно, ви предостави данъчни облекчения поради по-високия данък, така че да не сте дискриминиран.

Вижте основната информация по темата
Данъци върху дохода в чужбина
Законодателство на ЕС
Обществени консултации