Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 25/04/2017

Veelgestelde vragen - Inkomstenbelasting in het buitenland

 • Ik heb een baan voor 1 jaar aangeboden gekregen in een ander EU-land. Moet ik in dat andere land inkomstenbelasting gaan betalen?

  JA, waarschijnlijk wel. Als u binnen een jaar langer dan 6 maanden in een land verblijft, bent u daar normaal gesproken belastingplichtig. Dat betekent dat dat land belasting heft over het inkomen dat u er verdient en ook uw wereldwijd inkomen mag belasten. U moet nagaan of u in uw nieuwe land als belastingplichtig beschouwd zult worden en wat in dat geval de belastingtarieven en aftrekmogelijkheden zijn. U moet ook nagaan of uw salaris in uw thuisland belast zal worden en wat de beide landen onderling geregeld hebben om dubbele belastingheffing te voorkomen.

 • Ik heb een baan in België aangeboden gekregen. Ik wil graag in Frankrijk blijven wonen en elke dag pendelen. Waar moet ik belasting betalen?

  Als grenswerker betaalt u normaal gesproken inkomstenbelasting in België, waar de belastingdienst meestal een voorlopig deel van uw salaris inhoudt voor dat doel. Als u echter fiscaal inwoner in Frankrijk bent, moet u in Frankrijk aangifte doen en belasting betalen over uw wereldwijd inkomen, inclusief uw Belgisch salaris. Bij de berekening van de in Frankrijk verschuldigde belasting, wordt normaal wel rekening gehouden met de belasting die u in België betaald heeft, zodat dubbele belasting wordt voorkomen.

  U kunt in het belastingverdrag tussen Frankrijk en België lezen of de status van grenswerker op u van toepassing is. Als dat het geval is, moet u alleen in Frankrijk belasting betalen. U moet ook het nieuwste Frans-Belgische protocol over grenswerkers (of grensarbeiders) lezen.

  U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke belastingdienst in België en Frankrijk, of met het Europese grenspartnerschap voor werkgelegenheid in uw regio om meer duidelijkheid over uw situatie te verkrijgen.

 • Ik ben grenswerker. Kan ik de bedrijfspensioenpremie die ik betaal in het land waar ik werk, van de belasting aftrekken in het land waar ik woon en waar ik belastingplichtig ben?

  DAT HANGT ERVAN AF. Als u betaald werk hebt in een land, zal dat land u waarschijnlijk alle belastingvoordelen voor inkomen uit arbeid moeten geven die de inwoners van dat land genieten. Dit omvat vrijstelling voor bijdragen aan bedrijfspensioenregelingen, ongeacht de locatie.

  Als u een belastingvrijstelling heeft voor bijdragen aan een bedrijfspensioenregeling in het land waar u werkt, krijgt u die niet ook nog in het land waar u woont.

  Gelijke behandeling betekent dat het land waar u werkt en het land waar u woont u op dezelfde manier moeten behandelen als inwoners of lokale werknemers, niet dat u extra voordelen krijgt.

 • Ik ben grenswerker. Ik betaal belasting in het land waar ik werk. Heb ik daar ook recht op belastingvoordelen?

  Dit hangt ervan af of u nog inkomsten heeft uit het land waar u woont, en van de regels in het land waar u werkt.

  Voor meer duidelijkheid kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor. Een Europese werkgelegenheidsadviseur kan u ook de belangrijkste informatie geven over de regelgeving.

  Over het algemeen belasten de EU-landen inwoners en niet-inwoners verschillend.

  Indien u (of in sommige gevallen uw huwelijkspartner) ook inkomsten in een ander land heeft dan dat waar u werkt als grenswerker, kan het land waar u werkt oordelen dat u niet uw gehele of bijna gehele inkomen daar verdient en u om die reden de belastingvoordelen weigeren die zijn inwoners genieten.

  Maar als u wél uw gehele of bijna gehele inkomen verdient in het land waar u werkt, is dat land verplicht u dezelfde belastingvrijstellingen te geven als inwoners van dat land. Dit kan betekenen dat u belastingaftrek krijgt voor betalingen in het land waar u woont. Als u bijvoorbeeld bijdragen betaalt voor een aanvullende pensioenregeling in het land waar u woont, moeten uw bijdragen aftrekbaar zijn in het land waar u werkt indien het die belastingaftrek ook toestaat voor bijdragen aan een dergelijke regeling in dat land.

  Sommige landen behandelen grenswerkers onder bepaalde voorwaarden die van land tot land verschillen, zelfs als fictieve inwoners. Als u die status heeft, kunt u aanspraak maken op dezelfde belastingaftrek als inwoners van het land waar u werkt.

  Zoek dit goed uit voordat u begint aan grenswerk. Controleer ook de jurisprudentie over vergelijkbare situaties.

  Als u belastingvoordelen geniet in het land waar u werkt, krijgt u die hoogstwaarschijnlijk niet in het land waar u woont.

 • Mijn Franse werkgever gaat me detacheren naar Nederland. Waar moet ik belasting betalen?

  U blijft waarschijnlijk alleen in Frankrijk fiscaal inwoner en belastingplichtig over uw wereldwijde inkomen als:

  • u niet langer dan 6 maanden uitgezonden wordt
  • uw salaris niet betaald wordt door of namens een werkgever in Nederland
  • uw salaris niet betaald wordt door een kantoor of ander soort vestiging van uw werkgever in Nederland

  Maar als er niet aan al deze 3 voorwaarden wordt voldaan, kan het zijn dat u belastingplichtig bent in Nederland, ten minste voor de duur van uw detachering.

  Als u langer dan 6 maanden in Nederland blijft, wordt u daar waarschijnlijk beschouwd als fiscaal inwoner, zodat u er belastingplichtig wordt over uw wereldwijde inkomen. De meeste belastingverdragen bevatten een bepaling dat u slechts in één land fiscaal inwoner kunt zijn. Dat kan betekenen dat u fiscaal inwoner van uw eigen land kunt zijn, zelfs als u in een ander land woont en werkt, maar een permanente woning in uw eigen land heeft, evenals sterkere persoonlijke en economisch banden (bijvoorbeeld als uw partner en kinderen daar wonen en u er elk weekend komt).

  Als Frankrijk wordt beschouwd als uw fiscale woonplaats, mag Nederland geen belasting heffen over uw wereldwijde inkomen, maar wel over het inkomen van uw baan in Nederland.

  Het land dat als uw fiscale woonplaats wordt beschouwd geeft u normaliter een belastingaftrek voor de in het andere land betaalde bedragen. In de meeste gevallen gelden er speciale regels voor ambtenaren.

  Een definitief antwoord krijgt u door na te gaan wat er in het belastingverdrag tussen de betrokken landen (in dit geval Nederland en Frankrijk) staat of door contact op te nemen met de belastingdienst.

 • Ik woon en werk als zelfstandige in Nederland. Ik heb mezelf voor een project van een jaar naar België "gedetacheerd". Ik neem aan dat ik belastingplichtig blijf in Nederland, als ik onder de Nederlandse sociale zekerheid blijf vallen?

  NIET NOODZAKELIJK. U wordt normaal gesproken belastingplichtig in België als u daar langer dan 6 maanden in de loop van een fiscaal jaar werkt.

  Uw fiscale status is afhankelijk van de nationale wetgeving van België en Nederland, en eventueel van een belastingverdrag tussen deze landen. Normaliter wordt u echter na 6 maanden fiscaal inwoner van het land waar u werkt.

  Dit is een samenvatting van de meest voorkomende regels. Voor een definitief antwoord kunt u nagaan wat er in het belastingverdrag staat of contact opnemen met de belastingdienst of met een Europese werkgelegenheidsadviseur.

 • Dit jaar ben ik 4 maanden naar een ander EU-land gedetacheerd. Waar moet ik inkomstenbelasting betalen?

  Als uw detachering minder dan 6 maanden geduurd heeft, blijft u waarschijnlijk in uw eigen land (waar u normaal gesproken werkt) belasting betalen. In de regel hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen in het andere land, tenzij:

  • uw werkgever een permanent kantoor in dat land heeft, of
  • u werd gedetacheerd om te werken voor een werkgever die in dat land gevestigd is.

  Ook als geen van beide situaties van toepassing is, is het mogelijk dat het land waar u gedetacheerd bent u bij wet verplicht om belasting te betalen over het inkomen dat u er verdient.

  In dat geval zou u op basis van het belastingverdrag tussen beide landen om terugbetaling moeten kunnen vragen.

  In de meeste gevallen gelden er speciale regels voor ambtenaren.

  Dit is een samenvatting van de meest voorkomende regels. Voor een definitief antwoord kunt u nagaan wat er in het belastingverdrag staat of contact opnemen met de belastingdienst of met een Europese werkgelegenheidsadviseur.

 • Ik ben voor een jaar gedetacheerd naar een ander EU-land en ik moet daar ook belasting betalen. Heb ik daar ook recht op belastingaftrek?

  Als u een heel jaar in een ander EU-land woont, wordt u daar normaal gesproken als belastingplichtige beschouwd. Dat betekent dat u recht heeft op precies dezelfde belastingaftrek als de onderdanen van dat land, zelfs als u de aftrekbare kosten in het buitenland gemaakt heeft.

  Als bijvoorbeeld in het gastland de kosten van kinderopvang afgetrokken mogen worden, dan geldt dat ook voor u, zelfs als uw kind in uw eigen land wordt opgevangen.

 • Ik ben ambtenaar in een EU-land en werk in een ander EU-land. Waar moet ik inkomstenbelasting betalen?

  Dit is afhankelijk van het belastingverdrag tussen het land waarvoor u werkt en het land waarnaar u bent uitgezonden (het gastland). De meeste EU-landen hanteren een regel waardoor u als ambtenaar alleen belasting betaalt in het land waarvoor u werkt.

  Uitzondering: Het is mogelijk dat u toch belasting moet betalen in uw gastland als uw werkgever van u vraagt dat u daar werkt en u ofwel:

  • een onderdaan van het gastland bent, ofwel
  • niet alleen voor uw werk als ambtenaar verhuisd bent.

  Dit is een samenvatting van de meest voorkomende regel. Er kunnen uitzonderingen gelden. Vraag de belastingdienst of een Europese werkgelegenheidsadviseur om meer informatie en lees het belastingverdrag.

 • Ik ben ambtenaar en ik werk momenteel in het buitenland. Mijn eigen land betaalt mijn salaris en heft er belastingen op. Heb ik recht op dezelfde belastingaftrek als mijn collega's die niet naar het buitenland zijn uitgezonden?

  JA – U hebt normaliter recht op dezelfde belastingaftrek als inwoners van uw eigen land, maar uitzonderingen zijn mogelijk wanneer uw inkomen niet het volledige inkomen van uw huishouden is, bijvoorbeeld als uw partner ook in het gastland werkt en daar recht heeft op een vergelijkbare belastingaftrek.

  Enkele voorbeelden:

  • Als in uw eigen land een aftrek mogelijk is voor de kosten van kinderopvang, dan moeten zulke kosten ook aftrekbaar zijn als u die betaalt in uw gastland.
  • Als in uw eigen land aftrek van hypotheekrente mogelijk is, dan moet de hypotheekrente die u betaalt in uw gastland ook aftrekbaar zijn.

  U heeft in geen geval recht op dubbele belastingvoordelen.

  Als u vermoedt dat u gediscrimineerd wordt, kunt u een klacht indienen bij de nationale overheid. Afhankelijk van de aard van het probleem, kunt u ook hulp krijgen van de EU-adviesdiensten.

 • Als ik mijn werkloosheidsuitkering in een ander EU-land ontvang en er drie maanden blijf, moet ik daar dan ook inkomstenbelasting betalen?

  MISSCHIEN – Dit is afhankelijk van het belastingverdrag tussen uw land en het land waar u naartoe gaat. Wellicht blijft u gewoon belasting betalen in het land dat uw werkloosheidsuitkering betaalt. Voor gedetailleerde informatie over internationale belastingkwesties, kunt u advies inwinnen bij de belastingdienst en het belastingverdrag tussen de beide landen raadplegen.

 • Ik ben gepensioneerd en woon 5 maanden per jaar in een ander EU-land. Moet ik daar ook inkomstenbelasting betalen?

  Er bestaat geen EU-wetgeving over het ontvangen van pensioen in het buitenland. Er bestaan alleen binnenlandse wetten en belastingverdragen. In de meeste gevallen hoeft u alleen inkomstenbelasting te betalen in het land waar u de meeste tijd van het jaar woont. Sommige landen beschouwen u als fiscaal inwoner, en dus belastbaar, als u er 5 maanden per jaar verblijft, maar op grond van het belastingverdrag tussen beide landen kan het zo zijn dat u toch alleen wordt beschouwd als inwoner van uw eigen land.

  Indien u een overheidspensioen ontvangt (als u ambtenaar bent geweest), maakt het meestal niet uit in welk land u woont. De belastingen op overheidspensioenen worden alleen geheven door het land dat deze uitbetaalt.

  Dit is een samenvatting van de meestvoorkomende regels. Er kunnen uitzonderingen gelden. Vraag de belastingdienst om meer informatie.

 • Mag het land waar ik dividend ontvang een hoger belastingtarief hanteren, enkel en alleen omdat ik in een ander land woon?

  NEE – Het principe van gelijke behandeling is ook van toepassing op de belasting op dividenden, rente en andere inkomsten uit effecten. Het land waar dividend wordt uitbetaald mag geen hoger belastingtarief hanteren, alleen omdat het dividend naar het buitenland gaat, tenzij het land waar u woont u belastingaftrek geeft voor deze hogere belasting, zodat u niet worden gediscrimineerd.

Algemene informatie hierover
Inkomstenbelasting in het buitenland
EU-wetgeving
Openbare raadpleging