Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Inkomstskatt utomlands

 • Jag har blivit erbjuden ett jobb på ett företag i ett annat EU-land. Men jobbet varar bara ett år. Ska jag betala skatt på lönen i det nya landet?

  Ja, det är mycket troligt. Om du bor i ett land i mer än sex månader kommer det landet vanligtvis att betrakta dig som skattskyldig där Det betyder att landet beskattar lönen du får medan du jobbar på företaget. Landet har också rätt att beskatta din totala inkomst. Du bör ta reda på om du är skattskyldig i ditt nya land och vilka skattesatser och avdrag som gäller där. Kontrollera också om din lön dessutom kommer att beskattas i ditt hemland och om skatteavtalet mellan de båda länderna innehåller några regler mot dubbelbeskattning.

 • Jag ska börja jobba i Belgien, men bo kvar i Frankrike och pendla varje dag. Var ska jag betala skatt?

  Som gränsarbetare ska du normalt sett betala skatt på din lön i Belgien, där skattemyndigheterna troligen drar preliminärskatt från lönen. Men som skattskyldig i Frankrike är det där du ska deklarera och skatta för alla dina inkomster (inklusive din belgiska lön). Normalt ska de franska myndigheterna ta hänsyn till den skatt som du har betalat i Belgien när de fastställer hur mycket skatt du ska betala i Frankrike, för att undvika dubbelbeskattning.

  Läs skatteavtalet mellan Frankrike och Belgien för att se om du uppfyller definitionen av gränsarbetare. I så fall kanske du bara behöver betala skatt i Frankrike. Läs också det senaste fransk-belgiska protokollet om gränspendlare (eller gränsarbetare).

  Du kan även kontakta de lokala skattemyndigheterna i Belgien och Frankrike eller det europeiska gränsöverskridande partnerskapet i din region för att ta reda på vad som gäller.

 • Jag är gränsarbetare. Får jag göra skatteavdrag i mitt hemland (där jag är skattskyldig) för inbetalningar jag gjort till ett tjänstepensionssystem i landet där jag arbetar?

  Det beror på. Om du har inkomst från anställning i ett land måste det landet troligen ge dig rätt till samma skatteavdrag som invånarna i det landet har. Det gäller också avdrag för inbetalningar till tjänstepensionssystem om invånarna har rätt till sådana avdrag, oavsett i vilket land pensionssystemet finns.

  Men om du kan göra skatteavdrag för inbetalningar till ett tjänstepensionssystem i ditt anställningsland får du inte göra samma avdrag i ditt bostadsland.

  Enligt reglerna om likabehandling ska anställningslandet och bostadslandet behandla dig på samma sätt som invånare eller lokalanställda, men de behöver inte ge dig en förmånligare behandling.

 • Jag är gränsarbetare och betalar skatt i landet där jag arbetar. Har jag rätt att göra skatteavdrag där?

  Det beror på om du har någon annan inkomst i landet där du bor och på skatteavdragsreglerna för invånarna i landet där du arbetar.

  Kontakta ditt skattekontor eller en europeisk arbetsrådgivare för att ta reda på vad som gäller.

  De flesta EU-länder beskattar obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga på olika sätt.

  Som gränsarbetare kan du nekas skatteavdrag som lokala invånare i ditt arbetsland har rätt till om du (eller din make/maka i vissa fall) har inkomster från något annat land. Då anses du inte ha tjänat "hela eller nästan hela din inkomst" där och beskattas som begränsat skattskyldig.

  Men om du tjänar hela eller nästan hela inomsten i arbetslandet, har du enligt EU-reglerna rätt till samma skatteförmåner som invånarna i det landet. Det kan betyda att du får göra avdrag för dina inbetalningar i bostadslandet. Om du t.ex. har gjort inbetalningar till ett kompletterande pensionssystem i ditt bostadsland, ska du kunna dra av dem i arbetslandet – förutsatt att arbetslandet tillåter skatteavdrag för inbetalningar till ett sådant system i det landet.

  Vissa länder betraktar till och med gränsarbetare som fiktivt skattskyldiga på villkor som varierar mellan länderna. Om du anses vara fiktivt skattskyldig har du rätt till samma skatteavdrag som invånarna i landet där du arbetar.

  Ta noga reda på vad som gäller innan du börjar arbeta på andra sidan gränsen. Kontrollera också relevant rättspraxis för liknande situationer.

  Om du har fått skatteavdrag och förmåner i landet där du arbetar kan du sannolikt inte också få dem i ditt bostadsland.

 • Min franska arbetsgivare skickar mig att jobba i Nederländerna. Var ska jag betala skatt?

  Du fortsätter troligen att vara skattskyldig bara i Frankrike förutsatt att

  • utstationeringen är högst sex månader
  • din lön inte betalas av en arbetsgivare som har säte i Nederländerna eller på dennes vägnar
  • din lön inte betalas av en filial eller ett annat fast driftsställe som din arbetsgivare har i Nederländerna.

  Men om du inte uppfyller samtliga tre villkor kan du också betraktas som skattskyldig i Nederländerna, åtminstone för din lön under utstationeringen.

  Om du stannar längre än sex månader i Nederländerna kommer du antagligen att anses vara skattskyldig i landet och därmed behöva skatta för alla dina inkomster där. I de flesta skatteavtal finns en "utslagsregel" om att betrakta dig som bosatt i ett land om båda länderna annars skulle anse dig vara bosatt hos dem. Enligt den regeln kan du anses skattskyldig i ditt hemland trots att du bor och arbetar i ett annat land, om du har kvar din permanentbostad i hemlandet och dina personliga och ekonomiska band med det landet anses starkare (t.ex. om din make/maka och barn bor kvar i hemlandet och du åker hem varje helg).

  Om du anses vara bosatt i Frankrike har Nederländerna inte rätt att beskatta din totala inkomst, utan bara inkomsten från ditt arbete i Nederländerna.

  Ditt bostadsland kvittar i allmänhet den skatt du har betalat i det andra landet mot den skatt du är skyldig i landet där du bor. Tänk på att de flesta dubbelbeskattningsavtal har särskilda regler för statligt anställda.

  För att se exakt vad som gäller i ditt fall, läs skatteavtalet mellan Frankrike och Nederländerna eller kontakta ländernas skattemyndigheter.

 • Jag är egenföretagare och bor och arbetar i land A. Nu har jag ett projekt i land B på ett år och har utstationerat mig dit. Eftersom jag fortsätter att höra till försäkringskassan i land A, ska jag också betala skatt där?

  Inte nödvändigtvis. Du blir troligen skattskyldig i land B om du stannar där längre än sex månader under ett beskattningsår.

  Din status i skattefrågor beror på reglerna i de båda länderna och eventuella dubbelbeskattningsavtal dem emellan. Men grundregeln är att du blir skattskyldig i landet där du arbetar efter sex månader i det landet.

  Det här är bara en sammanfattning av de allmänna reglerna. Om du vill veta exakt vad som gäller kan du läsa ländernas skatteavtal, eller kontakta skattemyndigheterna eller en europeisk arbetsrådgivare.

 • I år blev jag utskickad att jobba i ett annat EU-land i fyra månader. Var ska jag betala inkomstskatt?

  Eftersom utstationeringen var kortare än sex månader ska du antagligen fortsätta att betala skatt i ditt hemland (det land där du vanligen arbetar). I regel behöver du inte skatta i värdlandet, om inte

  • din arbetsgivare har sitt säte där, eller om
  • du utstationerades för att arbeta för en arbetsgivare i det landet.

  Även om de ovanstående kraven inte är uppfyllda kan du ändå behöva betala skatta för din lön under utstationeringen enligt värdlandets lagstiftning.

  I så fall bör du kunna begära återbetalning från värdlandet i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan värdlandet och hemlandet.

  Tänk på att de flesta dubbelbeskattningsavtal har särskilda regler för statligt anställda.

  Det här är bara en sammanfattning av de allmänna reglerna. Om du vill veta exakt vad som gäller kan du läsa ländernas skatteavtal, eller kontakta skattemyndigheterna eller en europeisk arbetsrådgivare.

 • Jag har varit utstationerad utomlands ett år och ska betala inkomstskatt i värdlandet. Har jag rätt till några skatteavdrag där?

  När du har bott ett helt år i ett annat EU-land anses du normalt sett som skattskyldig där. Det betyder att du ska ha samma rätt till skatteavdrag som landets invånare – även om det gäller utgifter utanför landets gränser.

  Om ditt värdland ger rätt till skatteavdrag för t.ex. barnomsorg, ska du kunna dra av alla avgifter för barnomsorg som du betalat i hemlandet.

 • Jag är statligt anställd i förvaltningen i ett EU-land och arbetar i ett annat. Var ska jag betala inkomstskatt?

  Det beror på det bilaterala skatteavtalet mellan ditt anställningsland ("hemlandet") och landet där du arbetar ("värdlandet"). De flesta EU-länder har regler som säger att du som statligt anställd enbart ska betala skatt i hemlandet.

  Undantag: Du kan vara tvungen att betala skatt i ditt "värdland" om din arbetsgivare kräver att du ska arbeta där och du antingen

  • är medborgare i "värdlandet" eller
  • inte flyttade dit enbart för att arbeta som statligt anställd.

  Det här är bara en sammanfattning av de allmänna reglerna. Det kan finnas undantag i vissa internationella skatteavtal. Fråga ditt skattekontor eller en europeisk arbetsrådgivare och läs det aktuella bilaterala skatteavtalet.

 • Jag är statligt anställd och arbetar just nu utomlands. Mitt hemland betalar och beskattar min lön. Har jag rätt till samma skatteavdrag som mina kollegor som jobbar kvar hemma?

  Ja – Du har normalt rätt till samma skatteavdrag som invånarna i ditt "hemland". Det kan dock finnas undantag om din inkomst inte är den totala hushållsinkomsten, t.ex. om din make/maka också har en arbetsinkomst i värdlandet och om han eller hon har rätt till liknande avdrag där.

  Till exempel:

  • Om ditt "hemland" tillåter skatteavdrag för barnomsorgsavgifter ska du kunna dra av motsvarande belopp för de barnomsorgsavgifter du har betalat i ditt "värdland".
  • Om ditt "hemland" tillåter skatteavdrag för boräntor ska du kunna göra motsvarande avdrag för räntor som du har betalat för ett hus du köpt i "värdlandet".

  Du har under inga omständigheter rätt att göra samma avdrag i två länder.

  Om du tycker att du har blivit diskriminerad kan du klaga hos de nationella myndigheterna. Beroende på problemet kan du också vända dig till EU:s rådgivningstjänster.

 • Om jag tar med mig mina arbetslöshetsförmåner till ett annat EU-land i tre månader, ska jag betala skatt där?

  Antagligen inte – det beror på dubbelbeskattningsavtalet mellan ditt hemland och landet du flyttar till. Du ska eventuellt fortsätta att enbart betala skatt i landet som betalar dina arbetslöshetsförmåner. Om du vill ha rådgivning i internationella skatteärenden, vänd dig till ditt skattekontor och läs det bilaterala skatteavtalet mellan de båda länderna.

 • Jag är pensionär och bor i ett annat EU-land fem månader om året. Måste jag betala inkomstskatt där?

  Det finns inga EU-regler om hur pensionärer som flyttar mellan EU-länder ska beskattas – det finns bara nationell lagstiftning och skatteavtal. I de flesta fall behöver du bara betala inkomstskatt i det land där du har din fasta bostad. Vissa länder kan betrakta dig som skattskyldig om du tillbringar fem månader där varje år, men enligt skatteavtalet mellan ditt hemland och värdland kan du bara behandlas som bosatt i ditt hemland.

  Om du får pension som tidigare statsanställd ska du normalt sett bara betala skatt på pensionen i det land som betalar din pension, oavsett var du bor nu.

  Det här är bara en sammanfattning av de allmänna reglerna. Det kan finnas undantag i vissa internationella skattekonventioner. Kontakta ditt lokala skattekontor för mer information.

 • Jag får aktieutdelning från ett land, men bor i ett annat. Kan det första landet beskatta utdelningen hårdare bara för att jag bor i ett annat land?

  Nej – EU:s princip om likabehandling gäller skatt på aktieutdelningar, ränteinkomster och andra intäkter från värdepapper. Det land som betalar ut utdelningen får inte tillämpa en högre skattesats bara för att utdelningen går till en person som bor utomlands – om inte ditt bostadsland ger dig skattelättnad för den högre skatten så att du inte diskrimineras.

Läs mer på huvudsidan
Inkomstskatt utomlands
EU-lagstiftning
Offentliga samråd