Senast kontrollerat: 22/08/2022

Starta europabolag (SE)

Har du ett företag och vill expandera i ett annat EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna)? Då kan du bilda ett europabolag (SE), en typ av publikt aktiebolag som gör att du kan bedriva din verksamhet i olika EU-länder enligt samma regler (förkortningen SE står för det latinska namnet societas europea).

Det finns flera fördelar med europabolag:

Villkor för att bilda ett europabolag

För att bilda ett europabolag måste du uppfylla följande villkor:

  1. Bolagets säte och huvudkontor ska ligga i samma EU-land.
  2. Dotterbolag och filialer i andra EU-länder, eller alla berörda bolag, ska omfattas av lagstiftningen i minst två olika EU-länder.
  3. Bolaget ska ha ett aktiekapital (I det här fallet de 27 EU-länderna) på minst 120 000 euro.
  4. Du och bolagets personalrepresentanter måste fatta ett beslut om arbetstagarinflytande, där det framgår hur personalen i bolagets olika verksamheter ska konsulteras och informeras.

Varning

Kraven kan variera mellan länderna. Vissa länder kan ha högre kapitalkrav medan andra kräver att huvudkontoret och sätet ska ligga på samma adress. Kontrollera om ditt land ställer ytterligare krav.

Hur bildar man ett europabolag?

Det finns fyra sätt att bilda ett europabolag, beroende på förutsättningarna:

Hur Vem Villkor
Fusion (för att bilda ett europabolag) Publika aktiebolag Minst två bolag från olika EU-länder
Europeiskt holdingbolag Publika och privata aktiebolag Minst två bolag från olika EU-länder

eller

bolag som i minst två år har haft ett dotterbolag eller en filial i ett annat EU-land
Europeiskt dotterbolag Bolag, företag eller andra juridiska personer

Minst två juridiska personer (I det här fallet de 27 EU-länderna) från olika EU-länder

eller

juridiska personer som i minst två år har haft ett dotterbolag eller en filial i ett annat EU-land

Ombildning Publikt aktiebolag Ett företag som i minst två år har haft ett dotterbolag i ett annat EU-land

Varning

Beroende på hur du bildar europabolaget (se tabell ovan) måste du lägga fram olika handlingar. Hör med din nationella myndighet vad som krävs.

Den nationella myndigheten ska meddela EU:s publikationsbyrå att du har ansökt om bolagsregistering inom en månad efter att de begärda handlingarna har publicerats. Myndigheten lämnar följande uppgifter:

Uppgifterna publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Varning

Tänk på att lägga till förkortningen SE före eller efter firmanamnet när du har registrerat europabolaget.

Flytta sätet till ett annat EU-land

Du kan flytta bolagets säte till ett annat EU-land utan att först avveckla det, förutsatt att bolaget inte är föremål för konkurs-, likvidations- eller insolvensförfaranden eller liknande rättsliga förfaranden. Du måste delge din avsikt att flytta sätet genom kungörelse två månader i förväg, och aktieägarna måste godkänna beslutet. Innan beslutet kan godkännas måste du för de berörda myndigheterna visa att alla formaliteter är uppfyllda, bland annat för att skydda borgenärers och andra rättsinnehavares intressen.

Varning

I en del EU-länder får myndigheterna motsätta sig flytten under den två månader långa kungörelsetiden med hänvisning till allmänintresset. Det rör sig om Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Sverige.

Redovisningsregler

Du måste följa redovisningsreglerna för aktiebolag i det EU-land där bolaget är registrerat.

Om ditt bolag är ett

måste du följa redovisningsreglerna för den typen av bolag.

Avveckling, likvidation, insolvens och betalningsinställelse

När det gäller avveckling, likvidation, insolvens och betalningsinställelse måste du följa reglerna i det land där bolaget är registrerat.

Regler för europabolag i olika länder

Normalt gäller samma regler för europabolag i alla EU-länder. Men beroende på registreringsland kan vissa avvikelser förekomma. Det kan t.ex. finnas särskilda regler för vilka myndigheter du ska kontakta eller hur arrangemangen för arbetstagarnas medverkan ska se ut.

Vanliga frågor

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Gemensamma kontaktpunkter

Nationell information om hur du expanderar i ett annat EU-land.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida