Senast kontrollerat: 10/07/2020

Båtresor

Resor och coronaviruset

Rättigheter vid förseningar och inställda avgångar

EU:s regler för båtresenärers rättigheter gäller när du reser med de flesta färjor och kryssningsfartyg till sjöss och på inre vattenvägar (sjöar, floder och kanaler) om du

Reglerna gäller inte

Under resan ska arrangören ge dig tydlig och korrekt information om resan och dina rättigheter som passagerare, även om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Den här informationen ska också finnas i ett format som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Rättigheter vid sjöfartsolyckor

EU:s regler täcker både dig, ditt bagage, ditt fordon och eventuella rörelsehjälpmedel vid en sjöfartsolycka. Av reglerna framgår också båtbolagets skadeståndsansvar. Reglerna gäller för både inhemsk båttrafik och internationella resor om

Om du köper din biljett i ett EU-land måste båtbolaget ge dig tydlig och relevant information om dina rättigheter före resan eller senast vid avgång om du reser från ett land utanför EU.

Vad fick du för problem?

Hur hävdar du dina rättigheter?

Båten blev inställd

Om du har bokat en resa på en färja eller ett kryssningsfartyg och båten blir försenad eller ställs in, måste båtbolaget eller terminaloperatören informera dig om den beräknade nya avgångs- och ankomsttiden inom 30 minuter efter den ursprungligen planerade avgångstiden. De måste också informera dig om dina rättigheter som passagerare.

Om resan ställs in måste båtbolaget låta dig välja mellan att

eller

Om du missar en anslutande transporttjänst till följd av en inställd båt, måste båtbolaget informera dig om alternativa anslutningar.

Du har också rätt till assistans i form av

Du har inte rätt till hotell om den inställda resan beror på svåra väderförhållanden.

Försenad avgång

Om du har bokat en resa på en färja eller ett kryssningsfartyg och båten blir försenad eller ställs in, måste båtbolaget eller terminaloperatören informera dig om den beräknade nya avgångs- och ankomsttiden inom 30 minuter efter den ursprungligen planerade avgångstiden. De måste också informera dig om dina rättigheter som passagerare.

Om båten är över 90 minuter försenad kan du välja mellan att

eller

Du har också rätt till assistans i form av

Du har inte rätt till hotell om den inställda resan beror på svåra väderförhållanden.

Försenad ankomst

Om du försenas med mer än en timme har du rätt till ersättning. Ersättningsbeloppet beror på hur stor förseningen är – mellan 25 och 50 procent av biljettpriset.

Du har ingen rätt till ersättning om förseningen beror på svåra väderförhållanden eller extraordinära omständigheter, t.ex. naturkatastrofer (bränder eller jordbävningar) eller säkerhetshot.

Bagaget kom bort, försenades eller skadades i en sjöfartsolycka

Om ditt bagage eller fordon kommer bort, försenas eller skadas till följd av en sjöfartsolycka, har du rätt till ersättning från båtbolaget på upp till cirka 2 700 euro för handbagage och 15 500 euro för fordon (omfattar även eventuellt bagage i fordonet). Du har inte rätt till ersättning om båtbolaget kan visa att olyckan inträffade utan fel från båtbolagets sida. För förlust eller skada på andra värdesaker (t.ex. pengar, smycken eller konstföremål) har du rätt till ersättning på cirka 4 100 euro, förutsatt att du har deponerat sakerna hos båtbolaget för säker förvaring.

Om ditt hjälpmedel som rullstol eller rullator skadas eller kommer bort har du rätt till ersättning som täcker kostnaden för att köpa ett nytt hjälpmedel eller reparera det.

Särskilda regler gäller för förlust eller skada på pengar, värdepapper, guld, silver, juveler, smycken, konstföremål eller andra värdesaker.

Du skadades i en sjöfartsolycka

Om du skadas i en sjöfartsolycka har du rätt till ersättning på cirka 300 000 euro från båtbolaget eller dess försäkringsbolag. Om din förlust eller skada är större än det beloppet, kan ersättningen ökas till ett maxbelopp på cirka 490 000 euro. Du har också rätt att få ett förskott i proportion till skadan för att täcka omedelbara kostnader om skadan orsakades av förlisning, kantring, sammanstötning, strandning av fartyget, explosion, brand eller fel i fartyget.

Du har ingen rätt till ersättning om båtbolaget kan visa att olyckan orsakades av extraordinära omständigheter, t.ex. naturkatastrofer eller säkerhetshot utanför båtbolagets kontroll.

Du är anhörig till en person som har omkommit i en sjöfartsolycka

Om du är anhörig till en person som avlider i en sjöfartsolycka, har du rätt till ersättning på cirka 300 000 euro från båtbolaget eller dess försäkringsbolag. I vissa fall kan ersättningen ökas till ett maxbelopp på cirka 490 000 euro. Du har också rätt att få ett förskott på minst 21 000 euro för att täcka omedelbara kostnader om dödsolyckan orsakades av förlisning, kantring, sammanstötning, strandning av fartyget, explosion, brand eller fel i fartyget.

Du har ingen rätt till ersättning om båtbolaget kan visa att olyckan orsakades av extraordinära omständigheter, t.ex. naturkatastrofer eller säkerhetshot utanför båtbolagets kontroll.

Klagomål vid förseningar och inställda avgångar

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats ska du klaga hos båtbolaget senast två månader efter den båtresa då problemet uppstod. Båtbolaget måste reagera inom en månad och ge dig ett slutgiltigt svar senast två månader efter att de tagit emot klagomålet. Om du är missnöjd med svaret kan du klaga hos den behöriga nationella myndighetenen i ditt land. Den nationella myndigheten kan ge dig ett icke bindande rättsutlåtande och hjälpa dig vidare.

Du kan också försöka att lösa tvisten med hjälp av ett utomrättsligt förfarande hos ett organ för alternativ tvistlösning. Om du har köpt biljetten på nätet kan du skicka ditt klagomål via tvistlösningsplattformenhr. Du måste dock vara EU-invånare för att kunna använda alternativ tvistlösning eller tvistlösningsplattformen.

Du kan också gå till domstol och lämna in en begäran om kompensation enligt EU-reglerna med hjälp av det europeiska småmålsförfarandet. Du kan också föra ditt ärende vidare till domstolen i det land där båtbolaget har sitt säte. Tidsfristen för att inleda ett rättsligt förfarande mot ett båtbolag vid en nationell domstol fastställs i enlighet med nationella regler i varje EU-land.

Fler frågor om båtresenärers rättigheter? Kontakta ditt lands europeiska konsumentcentrumen.

Klagomål vid sjöfartsolyckor

Förlust eller skada på bagage och fordon

Om ditt handbagage eller fordon kommer bort eller skadas till följd av en sjöfartsolycka, måste du skriftligen informera båtbolaget eller dess agent om detta. Du ska helst skriva antingen innan du lämnar båten eller då du får tillbaka bagaget. Du måste informera båtbolaget senast 15 dagar efter att du gick av båten eller fick ditt bagage, annars förlorar du din rätt till ersättning.

Du måste göra dina krav gällande i domstol inom två år efter att du gick av båten eller, om detta är senare, skulle ha gått av båten.

Du kan lämna in en ansökan om ersättning för förlust eller skada som orsakats av en sjöfartsolycka vid en domstol i något av följande länder:

  • Landet där båtbolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet eller har sitt säte.
  • Landet som du reser från eller till.
  • Landet där du har din fasta adress – om båtbolaget driver verksamhet där och lyder under landets lagar.
  • Landet där reseavtalet ingicks – om båtbolaget driver verksamhet där och lyder under landets lagar.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: