Forretninger
Senest tjekket: 03/01/2023

Skibspassagerers rettigheder

Rettigheder i tilfælde af forsinkelser og aflysninger

EU-reglerne om skibspassagerers rettigheder gælder i de fleste tilfælde, når du rejser med færge eller krydstogtskib ad søvejen eller ad indre vandveje (floder, søer eller kanaler), og hvis du:

Disse regler gælder ikke for:

På hele rejsen skal transportselskabet give dig klar og korrekt information om transporten og serviceydelserne og om dine passagerrettigheder, bl.a. om adgangsforholdene for personer med handicap eller nedsat mobilitet. Informationerne skal også findes i et format, der er tilgængeligt for handicappede.

Rettigheder i tilfælde af hændelser til søs

EU-reglerne omfatter også dig, din bagage, dit køretøj og, hvis det er relevant, dine mobilitetshjælpemidler i tilfælde af en hændelse til søs. Disse regler fastsætter også transportfirmaets ansvar på dette område. Reglerne kan også gælde for indenlandske sørejser og for alle internationale rejser, hvor:

Inden du rejser, skal transportselskabet give dig klar og relevant information om dine rettigheder, hvis du køber din billet i et EU-land, eller senest ved afrejsen, hvis du rejser fra et land uden for EU.

Hvilket problem oplevede du?

Sådan gør du krav på dine rettigheder

Din sørejse blev aflyst

Hvis den færgerejse eller det krydstogt, du har bestilt, bliver forsinket eller aflyst, skal transportselskabet eller det organ/firma, der forvalter terminalen, informere dig om de nye anslåede afgangs- og ankomsttider inden 30 minutter efter den oprindeligt planlagte afgang. Selskabet skal også informere dig om dine passagerrettigheder.

Hvis din afgang aflyses, skal selskabet tilbyde dig valget mellem:

eller

Hvis du ikke når en tilslutningsforbindelse som følge af en aflysning, skal transportselskabet gøre alt, hvad det kan for at informere dig om alternative forbindelser.

Du har også ret til:

Du har ikke ret til indkvartering, hvis aflysningen skyldes dårlige vejrforhold.

Din sørejse var forsinket ved afgangen

Hvis den færgerejse eller det krydstogt, du har bestilt, bliver forsinket eller aflyst, skal transportselskabet eller det organ/firma, der forvalter terminalen, informere dig om de nye anslåede afgangs- og ankomsttider inden 30 minutter efter den oprindeligt planlagte afgang. Selskabet skal også informere dig om dine passagerrettigheder.

Hvis rejsen forsinkes med over 90 minutter, kan du vælge mellem følgende:

eller

Du har også ret til:

Du har ikke ret til indkvartering, hvis aflysningen skyldes dårlige vejrforhold.

Dit skib ankom med forsinkelse

Hvis skibet ankommer til bestemmelsesstedet med over én times forsinkelse, har du ret til erstatning. Det beløb, du får, afhænger af forsinkelsens varighed – mindst 25 % og højst 50 % af billetprisen.

Advarsel

Du har ikke ret til erstatning, hvis forsinkelsen skyldes dårlige vejrforhold eller usædvanlige omstændigheder såsom naturkatastrofer (f.eks. brande eller jordskælv) eller sikkerhedstrusler.

Din bagage er blevet væk, forsinket eller beskadiget under en sørejse

Hvis din bagage og/eller bil går tabt eller bliver forsinket eller beskadiget som følge af en hændelse til søs, har du ret til erstatning fra transportselskabet på op til ca. 2 700 euro for bagage og op til 15 500 euro for din bil, inklusive al bagage i køretøjet. Du har ikke ret til erstatning, hvis selskabet kan bevise, at det ikke har begået fejl. For tab eller beskadigelse af andre værdigenstande (f.eks. penge, smykker eller kunstværker) har du ret til erstatning på ca. 4 100 euro på betingelse af, at du har afleveret dem til opbevaring hos transportøren.

Hvis din kørestol eller andre mobilitetshjælpemidler bliver væk eller beskadiget, har du ret til erstatning for at dække omkostningerne ved at erstatte eller reparere dem.

Advarsel

Der gælder særlige regler for tab af eller skade på penge, omsættelige værdipapirer, guld, sølvtøj, smykker, pynte- og kunstgenstande og andre værdigenstande.

Du er kommet til skade i en ulykke til søs

Hvis du kommer til skade i en ulykke til søs, har du ret til erstatning fra transportselskabet eller dets forsikringsselskab på ca. 300 000 euro. Hvis tabet eller skaden overstiger dette beløb, kan erstatningen forhøjes til højst ca. 490 000 euro. Du har også ret til et forskud, der beregnes i forhold til den lidte skade, til at dække dine umiddelbare behov, hvis din skade skyldes skibbrud, kæntring, kollision eller stranding, en eksplosion eller brand på skibet eller en defekt ved skibet.

Advarsel

Du har ikke ret til erstatning, hvis transportselskabet kan bevise, at hændelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder som naturkatastrofer eller sikkerhedstrusler, som det ikke selv var herre over.

Du er økonomisk afhængig af en person, der er død i en ulykke til søs

Hvis du er økonomisk afhængig af en person, der dør i en ulykke til søs, har du ret til erstatning fra transportselskabet eller dets forsikringsselskab på ca. 300 000 euro. I nogle tilfælde kan erstatningen forhøjes til højst ca. 490 000 euro. Du har også ret til et forskud på minimum 21 000 euro til at dække dine umiddelbare behov, hvis dødsfaldet skyldtes skibbrud, kæntring, kollision eller stranding, en eksplosion eller brand på skibet eller en defekt ved skibet.

Advarsel

Du har ikke ret til erstatning, hvis transportselskabet kan bevise, at ulykken skyldtes usædvanlige omstændigheder som naturkatastrofer eller sikkerhedstrusler, som det ikke selv var herre over.

Krav vedrørende forsinkelser og aflysninger

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet overholdt, skal du klage til transportselskabet inden for 2 måneder efter den planlagte sejlads, hvor problemet opstod. Selskabet skal reagere inden for 1 måned og give et endeligt svar senest 2 måneder, efter klagen er modtaget. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du klage til den relevante nationale myndighed en i dit eget land. Myndigheden skal give dig en ikke-bindende juridisk udtalelse, om hvordan du kan gå videre med din klage.

Du kan også prøve at få løst problemet ved at henvende dig til et udenretslig tvistbilæggelsesorgan eller en alternativ tvistbilæggelsesinstans. Hvis du har købt din billet online, kan du indsende din klage via platformen for onlinetvistbilæggelse. Alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse kan kun anvendes af EU-borgere.

Du kan også vælge at gå rettens vej og kræve erstatning ved brug af den europæiske småkravsprocedure. Eller du kan indbringe sagen for en domstol i det land, hvor transportselskabet er registreret. Tidsfristen for indbringelse af en sag mod et transportselskab ved en national domstol er fastsat i henhold til de nationale forældelsesregler i hvert enkelt EU-land.

Du kan også kontakte det europæiske forbrugercenter Linket fører til en anden website i dit land og bede om hjælp til eller rådgivning om dine rettigheder som skibspassager.

Krav i forbindelse med hændelser til søs

Bortkomst eller beskadigelse af bagage og køretøjer

Hvis din bagage og/eller dit køretøj går tabt eller bliver beskadiget på grund af en søulykke, skal du informere transportselskabet eller dets repræsentant skriftligt. Helst skal du gøre det, før du forlader skibet, og ellers til slut når din bagage leveres. Du skal senest give transportselskabet besked 15 dage, efter du har forladt skibet, eller 15 dage efter bagagen er blevet leveret – ellers mister du retten til erstatning.

Du skal indbringe dit krav for en domstol inden for 2 år efter, at du er gået i land, eller inden for 2 år efter den dato, hvor landgangen skulle have fundet sted, afhængigt af hvilken dato der er den seneste.

Du kan indgive krav om erstatning for tab eller skader under en hændelse til søs til en domstol i det land:

  • hvor transportselskabet har sit primære forretningssted eller har hjemsted, eller
  • hvor rejsen skulle begynde eller slutte, eller
  • hvor du har fast bopæl, hvis transportselskabet har et forretningssted dér og er underlagt landets love, eller
  • hvor rejseaftalen blev indgået, hvis transportselskabet har et forretningssted dér og er underlagt landets love.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: