Senest tjekket: 04/10/2022

Offentlige udbudsregler

Offentlige kontrakter tildeles af brugere af offentlige midler og enheder, der opererer under særlige omstændigheder, hvor der ikke var konkurrence (f.eks. energi, vand, offentlig transport, posttjenester), ved indkøb af tjenesteydelser, leverancer eller bygge- og anlægsarbejde.

Normalt skal alle kontrakter med mellemværdi og højere værdi tildeles gennem konkurrencebaserede procedurer (udbud), men der er undtagelser og fritagelser, f.eks.:

Typer af offentlige indkøbsprocedurer

Kontrakter tildeles normalt gennem konkurrenceprægede udbud. Inden for konkurrenceprægede udbud findes der forskellige typer udbudsprocedurer.

Offentligt udbud

I et offentligt udbud kan alle indsende tilbud. Dette er den mest brugte procedure.

Begrænset udbud

Alle kan bede om at deltage i et begrænset udbud, men kun dem, der er udvalgt på forhånd, må indsende et tilbud.

Udbud med forhandling

Ved udbud med forhandling kan alle blive bedt om at deltage, men kun dem, der er blevet udvalgt på forhåndvil blive opfordret til at indsende indledende budog deltage i forhandlingen.

Indkøberne kan kun bruge denne procedure, når forhandlingerne er nødvendige på grund af købets særlige eller komplicerede natur, men indkøbere inden for forsvar og sikkerhed, vand, energi, transport og posttjenester kan bruge den som standardprocedure.

Konkurrencepræget dialog

Denne procedure kan bruges af en udbydende myndighed for at finde en metode til at opfylde et behov, som den udbydende myndighed har defineret.

Innovationspartnerskab

Denne procedure kan bruges, når der er behov for at købe et produkt eller en tjenesteydelse, der stadig ikke findes på markedet. Der kan deltage en række virksomheder i processen.

Projektkonkurrence

Denne procedure anvendes for at finde frem til et udkast til et design.

Andre udbudsteknikker

Afhængigt af omstændigheder og behov har en udbydende myndighed følgende muligheder:

Hvornår og hvordan gælder EU-reglerne?

Alle procedurer for offentlige indkøb i EU gennemføres ud fra nationale regler. Ved kontrakter af højere værdi er disse regler baseret på generelle EU-regler for offentlige udbud.

De værdigrænser ( tærskler), der afgør, om EU-reglerne skal bruges, afhænger af, hvad der købes, og hvem køberen er. Disse tærskler gennemgås jævnligt, og der sker en mindre justering af beløbene.

Hovedtærsklerne er:

Du kan også tjekke de detaljerede tærskler for offentlige indkøb en eller kontrollere tærsklerne i henhold til reglerne i dit land.

Ved udbud af lavere værdi gælder kun de nationale udbudsregler, men de overordnede EU-principper om åbenhed og ligebehandling skal overholdes.

Konkurrence om et offentligt udbud – dine rettigheder

Tilbud på tværs af grænserne

Hvis din virksomhed, organisation eller institution er etableret i EU (I dette tilfælde alle 27 EU-lande), har du ret til at deltage i et offentligt udbud i alle EU-lande. Du har ret til:

Hvornår kan du udelukkes?

Du kan udelukkes fra at deltage i en procedure, hvis du eller din virksomhed ikke betragtes som pålidelig. F.eks. gælder det, at tilbudsgivere:

Du kan finde en detaljeret beskrivelse af grundene til udelukkelse i direktiverne i delen om EU's lovgivning (links nederst på siden), dit hjemlands lovgivning om offentlige udbud og dokumenterne fra den udbydende myndighed.

Hvornår skal et offentligt udbud offentliggøres på TED?

Som hovedregel skal udbud vedrørende offentlige kontrakter, der er omfattet af EU's regler, offentliggøres i onlineudgaven af til Den Europæiske Unions Tidende – Tenders Electronic Daily-portalen (TED). De offentlige myndigheder kan også beslutte at offentliggøre udbudsmeddelelser på TED-portalen, selv om en kontrakt har en lavere værdi. På TED findes de grundlæggende oplysninger om udbud på alle EU's officielle sprog.

Forhåndsmeddelelse om kommende udbud

En ordregivende enhed kan også offentliggøre en forhåndsmeddelelse på TED-portalen. Formålet med forhåndsmeddelelsen er at give dig oplysninger om fremtidige indkøb.

Forhåndsmeddelelsen offentliggøres normalt 35 dage til 12 måneder før udbudsmeddelelsen.

Når et udbud offentliggøres efter en forhåndsmeddelelse, kan tidsfristen for indsendelse af tilbud være kortere.

Evaluering

Tilbud evalueres, ved at der gives points ud fra kriterier, der er offentliggjort på forhånd, og hver kategori har en bestemt værdi. For eksempel kan tilbudsprisen tælle for 40 %, tekniske egenskaber 50 % og miljøpåvirkningen 10 %.

Evalueringen af tilbud må først begynde, efter fristen for indsendelse er udløbet.

Kontrakttildeling

Du skal have besked hurtigst muligt, om hvorvidt du har vundet kontrakten eller ej. I modsat fald har du krav på en forklaring på, hvorfor dit tilbud blev afvist.

Hvis du mener, at du har været udsat for forskelsbehandling, eller du har konstateret uregelmæssigheder i proceduren, kan du bede om en gennemgang af proceduren eller indsende en klage.

Elektronisk fakturering

Hvis du har vundet et offentligt udbud eller fået en koncessionskontrakt, har du ret til at sende elektroniske fakturaer til den offentlige myndighed, der har tildelt dig kontrakten. Den elektroniske faktura skal overholde den europæiske standard for e-fakturering de en fr .

Alle centrale nationale myndigheder i EU er forpligtet til at acceptere dine e-fakturaer. I visse lande skal de offentlige myndigheder på lavere niveau også acceptere elektroniske fakturaer senest fra april 2020. Tjek situationen i dit land en .

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: