Poslední kontrola: 14/05/2019

Pravidla pro veřejné zakázky

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Veřejné zakázky zadávají na nákup zboží, dodávku služeb nebo stavebních prací ti, kdo čerpají z veřejných finančních prostředků a dále subjekty, které provozují činnost za zvláštních, nekonkurenční podmínek (např. v oblasti energetiky, vodohospodářství, veřejné dopravě, poštovních službách).

Všechny zakázky střední a vyšší hodnoty musí být obvykle zadávány prostřednictvím soutěžních (výběrová) řízení – i když existují určité výjimky:

 

Druhy zadávacích řízení

Standardní způsob zadávání zakázky je konkurenční nabídkové řízení. V rámci nabídkových řízení existují různé druhy postupů zadávání veřejných zakázek.

Otevřené řízení

V otevřeném řízení může nabídku předložit kdokoli. Tento postup se používá nejčastěji.

Užší řízení

O účast v užším zadávacím řízení může požádat kdokoli. Předložit nabídku však budou smět pouze vybraní uchazeči.

Soutěžní jednací řízení

V soutěžních vyjednávacích řízeních může požádat o účast též kdokoli, ale pouze předběžně vybraní uchazeči budou vyzváni, aby předložili počáteční nabídky a vyjednávali.

Zadavatelé mohou tento postup použít pouze tehdy, jsou-li jednání nezbytná vzhledem ke specifické nebo složité povaze nákupu. Jako standardní postup je mohou využívat zadavatelé z odvětví obrany a bezpečnosti, vodohospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Soutěžní dialog

Tento postup může veřejný zadavatel použít s cílem navrhnout metodu pro řešení potřeby stanovené veřejným zadavatelem.

Inovační partnerství

Tento postup lze použít v případě, že je třeba zakoupit zboží nebo službu, která na trhu stále není dostupná. V průběhu postupu se může zapojit řada společností.

Soutěž o návrh

Tento postup se používá ke získání myšlenky pro průmyslový vzor (návrh, design).

Další techniky nabídkového řízení

Podle okolností a potřeb může veřejný zadavatel:

 

Kdy a jak se uplatňují pravidla EU?

Všechny postupy zadávání veřejných zakázek v EU se provádějí na základě vnitrostátních předpisů. U zakázek vyšší hodnoty vycházejí pravidla z obecných předpisů EU pro zadávání veřejných zakázek.

limity EU, které rozhodují o tom, kdy se použijí pravidla EU, závisí na předmětu nákupu a na tom, kdo nakupuje. Tyto limity se pravidelně revidují a příslušné částky se mírně upravují (příští revize bude zveřejněna v roce 2020).

Hlavní limity jsou tyto:

English nebo přímo ve vnitrostátních předpisech vaší země.

Pokud jde o nabídky nižší hodnoty, použijí se pouze vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, ale je třeba dodržovat obecné zásady EU týkající se transparentnosti a rovného zacházení.

Soutěž o veřejnou zakázku – vaše práva

Přeshraniční nabídkové řízení

Pokud je vaše společnost, organizace či instituce usazena v  EU, máte právo ucházet se o veřejnou zakázku v kterékoli zemi EU. Máte právo:

Kdy můžete být vyloučeni?

Z řízení můžete být vyloučeni v případě, že vám nebo vaší společnosti nelze důvěřovat, například:

Podrobný popis důvodů, které mohou vést k vyloučení, najdete ve směrnicích v části „Právní předpisy EU" (odkazy na spodní části stránky), ve vnitrostátních právních předpisech o veřejných zakázkách a v dokumentech poskytnutých zadavatelem.

Kdy musí být veřejné zadávací řízení zveřejněno na stránkách TED?

Nabídky veřejných zakázek spadající pod pravidla EU musí být zpravidla zveřejněnyonline verzi dodatku Úředního věstníku Evropské unie – tj. na portálu TED (Tenders Electronic Daily). Veřejné orgány mohou zveřejnit oznámení na portálu TED i tehdy, pokud má zakázka nižší hodnotu. Databáze TED uvádí základní informace o nabídce ve všech úředních jazycích EU.

 

Předběžné oznámení plánovaných nabídkových řízení

Zadavatelé mohou též na portálu Tenders Electronic Daily zveřejňovat předběžná oznámení. Cílem předběžného oznámení je poskytnout zájemcům předem informace o plánovaných zakázkách.

Předběžná oznámení se obvykle zveřejňují v rozmezí 35 dnů až 12 měsíců před zveřejněním oznámení o zakázce.

Jakmile je po zveřejnění oznámení předběžných informací zadávací řízení vyhlášeno, lze lhůtu pro předložení nabídek zkrátit.

Hodnocení

Nabídky se vyhodnocují na základě předem zveřejněných kritérií a aspektů. Například nabízená cena se může na hodnocení podílet 40 %, technické vlastnosti 50 % a dopad na životní prostředí 10 %.

Hodnocení nabídek může začít až po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

Zadání zakázky

O tom, zda jste smlouvu získali, či nikoli, byste měli být informováni co nejdříve. Pokud jste v zadávacím řízení neuspěli, máte nárok na vysvětlení důvodů, které vedly k odmítnutí vaší nabídky.

Pokud se domníváte, že došlo k diskriminaci, nebo jste si všimli nesrovnalostí v postupu, můžete požádat o přezkum postupu nebo podat stížnost.

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: