Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 04/10/2022

Pravidla zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky na nákup zboží, dodávku služeb nebo stavebních prací zadávají ti, kdo čerpají z veřejných finančních prostředků, a dále subjekty, které provozují činnost za zvláštních, nekonkurenční podmínek (např. v oblasti energetiky, vodohospodářství, veřejné dopravě, poštovních službách).

Všechny zakázky střední a vyšší hodnoty musí být obvykle zadávány prostřednictvím soutěžních (zadávacích) řízení – i když existují určité výjimky:

Druhy zadávacích řízení

Standardní způsob zadávání zakázek je konkurenční zadávací řízení. Existují různé druhy zadávacích řízení.

Otevřené řízení

V otevřeném řízení může nabídku předložit kdokoli. Tento postup se používá nejčastěji.

Užší řízení

O účast v užším zadávacím řízení může požádat kdokoli. Předložit nabídku však mohou pouze předběžně vybraní uchazeči.

Jednací řízení

V jednacích řízeních může požádat o účast též kdokoli, ale pouze předběžně vybraní uchazeči budou vyzváni, aby předložili počáteční nabídky a jednali.

Zadavatelé mohou tento postup použít pouze tehdy, jsou-li jednání nezbytná vzhledem ke specifické nebo složité povaze nákupu. Jako standardní postup je mohou využívat zadavatelé z odvětví obrany a bezpečnosti, vodohospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

Soutěžní dialog

Tento postup může veřejný zadavatel použít s cílem navrhnout metodu pro řešení potřeby stanovené veřejným zadavatelem.

Inovační partnerství

Tento postup lze použít v případě, že je třeba zakoupit zboží nebo službu, která na trhu stále není dostupná. V průběhu postupu se může zapojit řada společností.

Soutěž o návrh

Tento postup se používá k získání myšlenky pro průmyslový vzor (návrh, design).

Další způsoby zadávacích řízení

Podle okolností a potřeb může veřejný zadavatel:

Kdy a jak se uplatňují pravidla EU?

Všechny postupy zadávání veřejných zakázek v EU se provádějí na základě vnitrostátních předpisů. U zakázek vyšší hodnoty vycházejí pravidla z obecných předpisů EU pro zadávání veřejných zakázek.

Limity EU, které rozhodují o tom, kdy se použijí pravidla EU, závisí na předmětu nákupu a na tom, kdo nakupuje. Tyto limity se pravidelně revidují a příslušné částky se mírně upravují.

Hlavní limity jsou tyto:

Limity pro zadávání veřejných zakázek si můžete ověřit zde en nebo přímo ve vnitrostátních předpisech vaší země.

Pokud jde o nabídky nižší hodnoty, použijí se pouze vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, ale je třeba dodržovat obecné zásady EU týkající se transparentnosti a rovného zacházení.

Soutěž o veřejnou zakázku – vaše práva

Přeshraniční nabídky

Pokud je vaše společnost, organizace či instituce usazena v  EU (v tomto případě 27 členských států EU), máte právo ucházet se o veřejnou zakázku v kterékoli zemi EU. Máte právo:

Kdy můžete být vyloučeni?

Z řízení můžete být vyloučeni v případě, že vám nebo vaší společnosti nelze důvěřovat, například:

Podrobný popis důvodů, které mohou vést k vyloučení, najdete ve směrnicích v části „Právní předpisy EU" (odkazy na spodní části stránky), ve vnitrostátních právních předpisech o veřejných zakázkách a v dokumentech poskytnutých zadavatelem.

Kdy musí být veřejná zakázka zveřejněna na stránkách TED?

Veřejné zakázky spadající pod pravidla EU musí být zpravidla zveřejněnyonline verzi dodatku Úředního věstníku Evropské unie – tj. na portálu TED (Tenders Electronic Daily). Veřejné orgány mohou zveřejnit oznámení na portálu TED i tehdy, pokud má zakázka nižší hodnotu. Databáze TED uvádí základní informace o veřejných zakázkách ve všech úředních jazycích EU.

Předběžné oznámení plánovaných veřejných zakázek

Zadavatelé mohou též na portálu Tenders Electronic Daily zveřejňovat předběžná oznámení. Cílem předběžného oznámení je poskytnout zájemcům předem informace o plánovaných zakázkách.

Předběžná oznámení se obvykle zveřejňují v rozmezí 35 dnů až 12 měsíců před zveřejněním oznámení o zakázce.

Je-li zadávací řízení vyhlášeno po zveřejnění předběžného oznámení, lze lhůtu pro předložení nabídek zkrátit.

Hodnocení

Nabídky jsou hodnoceny udělováním bodů na základě předem uvedených kritérií, přičemž každá kategorie má určitou hodnotu. Například nabídková cena se může na hodnocení podílet 40 %, technické vlastnosti 50 % a dopad na životní prostředí 10 %.

Hodnocení nabídek může začít až po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

Zadání zakázky

O tom, zda jste zakázku získali, či nikoli, byste měli být informováni co nejdříve. Pokud jste v zadávacím řízení neuspěli, máte nárok na vysvětlení důvodů, které vedly k odmítnutí vaší nabídky.

Pokud se domníváte, že došlo k diskriminaci, nebo jste si všimli nesrovnalostí v postupu, můžete podat návrh na zahájení přezkumného řízení nebo podat stížnost.

Elektronická fakturace

Pokud vám byla přidělena veřejná zakázka nebo koncese, máte právo zasílat orgánu veřejné moci, který vám zakázku přidělil, elektronické faktury za podmínky, že splňují evropskou normu pro elektronickou fakturaci de en fr .

Všechny ústřední orgány státní správy v EU jsou povinny vaši fakturu přijmout. V některých zemích budou od dubna 2020 elektronické faktury přijímat i orgány veřejné moci na nižší než centrální úrovni. Zjistěte si, jaká je situace ve vaší zemi en .

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: