Podnikání
Poslední kontrola: 02/01/2023

Doklady o registraci vozidla a jiné formality

Ať už žijete v EU kdekoli a vlastníte automobil, musíte jej tam, kde máte obvyklé bydliště, zaregistrovat.

Registrace vozidel není na úrovni EU harmonizována. Následující informace jsou stručným souhrnem praxe v řadě členských zemí.

Ověřte si pravidla, která platí ve vaší zemi a v zemi, do které se stěhujete.

Zvolit zemi

Při registraci svého vozidla budete muset předložit určité doklady:

Osvědčení o technické způsobilosti vozidla a doklad o technické prohlídce

Jako vlastník automobilu jste zodpovědní za to, že vozidlo je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a že projde technickou kontrolou 4 roky po první registraci a následně každé 2 roky.

Pokud se přestěhujete do jiné země EU a chcete tam své auto znovu zaregistrovat, budete muset úřadům prokázat, že váš vůz prošel technickou kontrolou v zemi předchozího bydliště.

Pozor!

Četnost technických kontrol se může v jednotlivých členských státech výrazně lišit.

Doklad o technické způsobilosti by měl být ve vašem vozidle viditelně umístěn a měl by obsahovat výsledky kontroly, identitu vozidla a datum další zkoušky. Platnost osvědčení o způsobilosti k provozu by měla být uznána i při změně vlastníka automobilu.

Osvědčení o registraci vozidla

Při registraci vozidla vám ve státech EU orgány vydají osvědčení o registraci. Osvědčení o registraci bude mít jednu nebo dvě části, podle vnitrostátních předpisů dané země. Vaše osvědčení o registraci vozidla musí být při cestování nebo přesunu do jiné země EU uznáno i v jiných zemích EU. Pokud budete své vozidlo v jiné zemi EU nově registrovat, budete muset příslušným orgánům v nové zemi předložit osvědčení o původní registraci vozidla. Pokud se váš certifikát skládá ze dvou částí, musíte předložit obě části. Některé členské státy EU mohou před registrací vozidla požadovat další dokumenty. Proto si přesné požadavky v hostitelské zemi ověřte.

Na cestách automobilem nebo při stěhování do zahraničí byste měli mít osvědčení o registraci vozidla s sebou. Pokud má dokument dvě části, postačí část 1.

Doklad o vlastnictví vozidla

Můžete být vyzváni, abyste prokázali, že jste řádným vlastníkem vozidla. Faktury k tomu účelu použité musí jasně uvádět daňové číslo prodejce.

Doklad o zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH)

Při registraci vašeho vozidla jsou vnitrostátní orgány oprávněny zkontrolovat, zda byla řádně zaplacena DPH. Pravidla, jimiž se DPH řídí, se liší podle toho, zda se jedná o nový či ojetý automobil a zda byl zakoupen od obchodníka nebo od soukromé osoby.

Pro účely DPH se za nové považuje takové vozidlo, které nemá najeto více než 6 000 km NEBO nebylo používáno déle než 6 měsíců. Zjistěte si, kde musíte zaplatit DPH za vozidlo zakoupené v jiné zemi EU.

Doklad o pojištění vozidla

Při registraci vozu budete muset předložit doklad o pojištění vozidla. Orgány musejí přijmout pojištění od kterékoli pojišťovny:

Osvědčení o shodě pro nová vozidla

Osvědčení o shodě vystavuje výrobce a toto osvědčení dokládá, že technické vlastnosti vozidla splňují bezpečnostní a environmentální normy. Může se jednat buď o evropské (ES) nebo vnitrostátní osvědčení.

Osvědčení ES o shodě

Evropské osvědčení o shodě platí ve všech státech EU. Pokud váš automobil platné evropské osvědčení má, vnitrostátní orgány nemohou požadovat další technickou dokumentaci – ledaže by na tovární konstrukci vašeho vozidla byly provedeny změny. V takovém případě smí orgány žádat nové schválení.

Vnitrostátní osvědčení o shodě

Vnitrostátní osvědčení o shodě platí pouze v zemi, která jej vydala. Obvykle se vystavuje pro autobusy, nákladní automobily, dodávky, přívěsy a zvlášť přizpůsobená vozidla vyrobená před květnem 2009 nebo historická vozidla.

V případě, že máte již vozidlo v některé zemi zaregistrováno a stěhujete se do jiné země Unie, úřady v nové zemi budou před udělením nové registrace často vyžadovat dodatečnou technickou kontrolu nebo osvědčení.

Pozor!

Informace na této stránce se nevztahují na státní příslušníky Spojeného království pobývající v EU a státní příslušníky EU pobývající ve Spojeném království. V těchto případech se použijí vnitrostátní předpisy.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: