Poslední kontrola: 10/10/2022

Evropské normy

Normy a jiné standardizační dokumenty jsou pokyny používané na dobrovolné bázi, které stanoví technické specifikace výrobků, služeb a postupů. Jedná se například o specifikace pro průmyslové ochranné přilby, kritéria pro kvalitativní úroveň poskytovaných služeb v jazykových kurzech či specifikace pro nabíječky pro elektronická zařízení. Normy vypracovávají soukromé organizacemi obvykle z podnětu zúčastněných stran, které považovaly za nutné v daném případě uplatnit určitou normu.

Přestože je dodržování norem dobrovolné, jejich uplatňováním se poukazuje na určitou úroveň kvality, bezpečnosti a spolehlivosti produktů a služeb.

Pozor!

Na normy se někdy odkazuje v právních předpisech, kde jsou uvedeny jako doporučené či v některých případech dokonce povinné v zájmu toho, aby se zajistilo dodržování specifických právních předpisů (např. v oblasti bezpečnosti nebo požadavků na interoperabilitu).

Hlavní výhody, které používání norem přináší

Zajištěním standardizované kvality a bezpečnosti výrobků se buduje důvěra spotřebitelů v daný produkt a podnik. Například přístroje a zařízení, které jsou zkonstruovány a testovány podle určité normy, zajišťují vyšší ochranu pracovníkům v určitých profesích (např. hasiči, nemocniční personál apod.).

Služby, u nichž se dodržují určité standardní požadavky en zajišťují spotřebitelům vyšší míru bezpečnosti i kvality (např. potápěčské kurzy).

Normy přispívají k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví spotřebitelů. Existuje například norma, která stanoví metody měření znečištění ovzduší. Normy týkající se hygieny potravin uvádějí klasifikaci materiálů přicházejících do styku s potravinami a metody jejich testování.

Snazší přístup na trhy: Normy vám usnadní vstup na trh – vaše výrobky a služby jsou díky nim srovnatelné a kompatibilní. 

Normy rovněž přispívají ke zvyšování interoperability výrobků a služeb. Například díky normám týkajícím se rozměrů železničních kolejí se zajišťuje bezpečnost vlaků

Evropské normy

Evropské normy vydávají 3 evropské normalizační organizace:

Na úrovni státu standardizaci řídí vnitrostátní orgány pro normalizaci, které přijímají a zveřejňují normy platné pro daný stát. Tyto orgány rovněž odpovídají za převod všech evropských norem na normy vnitrostátní a následné případné zrušení vnitrostátních norem, které jsou s těmi evropskými v rozporu.

Vyhledat vnitrostátní normalizační orgán:

Zvolit zemi

Evropské normy jsou vypracovávány v úzké spolupráci s příslušným odvětvím a dalšími významnými členy nebo partnery evropských normalizačních organizací.

Na vytváření norem se podílí rovněž malé a střední podniky – jsou zastupovány sdružením Small Business Standards en  (Normy pro malé podniky).

Harmonizované normy

Zvláštní kategorií evropských norem jsou harmonizované normy en , které podporují používání předpisů EU týkajících se výrobků a služeb  Asi 20 % všech evropských norem se vypracovává na základě žádosti o normalizaci (mandát), kterou podává Evropská komise u evropských normalizačních organizací.

Harmonizované normy se používají v případě, kdy je třeba prokázat, že vaše výrobky nebo služby splňují technické požadavky příslušných právních předpisů EU.

Pozor!

Technické požadavky stanovené v právních předpisech EU jsou závazné, zatímco používání harmonizovaných norem je obvykle dobrovolné. 

Na základě harmonizovaných norem se vytvářejí technické specifikace, které se považují za vhodné či dostatečné k tomu, aby byly splněny technické požadavky stanovené právními předpisy EU.

Ve většině případů se harmonizované normy používají na dobrovolné bázi. Jako výrobce nebo poskytovatel služeb se můžete rozhodnout, že ke splnění zákonných požadavků použijete jiné technické řešení.

Jak vyhledat normu

Příslušnou evropskou normu najdete pomocí některého z vyhledávačů, které jsou k dispozici na stránkách evropských normalizačních organizací:

Každý vnitrostátní normalizační orgán provozuje svůj vlastní vyhledávače. Bližší informace o normách platných v jednotlivých zemích najdete pomocí výše uvedeného odkazu u příslušné země.

Další informace:

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: