Poslední kontrola: 09/08/2019

Označení CE

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Řada výrobků musí předtím, než mohou být dány do prodeje v zemích EHP (Evropský hospodářský prostor zahrnuje 28 členských zemí EU a některé země ESVO - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) získat označení CE. To prokazuje, že váš výrobek prošel posouzením a splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU. Používá se na výrobky, s nimiž se obchoduje na území EHP (tzn. ať už byly vyrobeny v EHP, nebo i mimo něj).

Označení CE se vztahuje pouze na výrobky, pro něž byly zavedeny specifikace v rámci celé EU.

K získání označení CE musíte předložit kompletní technickou dokumentaci prokazující, že váš výrobek splňuje všechny požadavky EU. Za prohlášení shody výrobku se všemi požadavky nesete výlučnou odpovědnost vy jako výrobce. Jakmile bude vašemu výrobku označení CE přiznáno, budete pravděpodobně muset poskytnout příslušné podklady týkající se označení CE všem svým distributorům nebo dovozcům.

Jak získat označení CE?

Výrobcien musí postupovat následovně:

1. Zjistěte si, které požadavky EU se na váš výrobek vztahují

Požadavky EU jsou stanoveny en. Například:

Tyto směrnice stanoví základní požadavky, které výrobky musí splňovat.

2. Splňuje váš výrobek specifické požadavky?

Ověření shody vašeho výrobku se všemi právními požadavky EU je na vás. Vztahují-li se na výrobek harmonizované evropské normyen a vy se jimi ve výrobním postupu řídíte, pak se bude mít za to, že váš výrobek požadavky vyplývající z příslušných směrnic EU splňuje.

Používání norem je dobrovolné – nikdo vás k nim nemůže nutit. Můžete také zvolit jiná technická řešení pro splnění základních požadavků stanovených v příslušné směrnici EU.

3. Musí být váš výrobek otestován oznámeným subjektem?

Některé skupiny výrobků musí být testovány zvláštními orgány pro posouzení shody (tzv. „oznámené subjekty"), které musí ověřit, zda váš výrobek splňuje specifické technické požadavky. Toto testování není povinné pro všechny výrobky. V databázi Nandoen najdete seznam oznámených subjektů, na něž se můžete obrátit.

4. Otestujte si svůj výrobek sami

Pokud nemusí být váš výrobek ověřen nezávislým orgánem, je na vás, abyste zkontrolovali, zda vyhovuje technickým požadavkům. V rámci těchto zkoušek také musíte vyhodnotit a zaznamenat možná rizika, která se při používání výrobku mohou objevit.

5. Sestavte technickou dokumentaci

Vaše technická dokumentace musí obsahovat všechny dokumenty prokazující, že váš výrobek splňuje technické požadavky.

6. Umístěte označení CE na výrobek a vypracujte prohlášení o shodě

Nakonec můžete označení CE na váš výrobek umístit. Označení musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. Pokud byl výrobek testován oznámeným subjektem podle kroku 3, musíte na výrobku rovněž uvést identifikační číslo tohoto subjektu. Také musíte vypracovat a podepsat prohlášení o shodě EU, v němž je uvedeno, že výrobek splňuje všechny právní požadavky.

Dovozci

Výrobci nesou odpovědnost za to, že jejich výrobky splňují ustanovení o shodě, a mají na starost označení CE. Dovozcien zase musí zajistit, že veškeré výrobky, které uvádějí na trh, splňují příslušné požadavky a nepředstavují riziko pro evropské spotřebitele. Dovozce má povinnost ověřit, zda výrobce mimo území EU podnikl v tomto směru nutné kroky a zda lze na vyžádání dodat příslušnou dokumentaci.

Distributoři

Distributořien musí mít základní znalosti právních předpisů – včetně toho, které výrobky musí nést označení CE a ke kterým musí být přiložena dokumentace. Proto by měli být schopni rozpoznat produkty, jež evidentně nejsou v souladu s předpisy. Také musí být schopni vnitrostátním orgánům doložit, že postupovaly s náležitou péčí, a disponovat potvrzením od výrobce nebo dovozce, že byla přijata nezbytná opatření. Kromě toho musí být distributor schopen pomoci vnitrostátním orgánům v jejich úsilí získat požadovanou dokumentaci.

Viz také:

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: