Poslední kontrola: 21/11/2022

Označení CE

Řada výrobků musí předtím, než mohou být dány do prodeje v EU, získat označení CE. To prokazuje, že výrobce daný výrobek posoudil, a že výrobek tedy splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU. Označení CE se vyžaduje u výrobků, které jsou uváděny na trh EU, ať už byly vyrobeny kdekoli na světě.

Kdy je označení CE povinné?

Povinné je pouze u výrobků, na něž se vztahují specifikace EU a u nichž se vyžaduje, aby byly označením CE opatřeny.

Na některé výrobky se vztahuje více požadavků EU najednou. Váš výrobek můžete opatřit označením CE až poté, co zajistíte, že splňuje všechny relevantní požadavky. Opatřovat označením CE výrobky, pro něž specifikace EU neexistují nebo u nichž se označení CE nevyžaduje, je zakázáno.

Jak získat označení CE?

Za prohlášení shody výrobku se všemi požadavky nesete výlučnou odpovědnost vy jako výrobce. Na to, abyste opatřili výrobek označením CE, nemusíte mít žádnou licenci, ale předtím, než tak učiníte, musíte:

Jakmile váš výrobek nese označení CE, musíte příslušnému vnitrostátní orgánu poskytnout veškeré informace a dokumentaci, která se tohoto označení týká (ale pouze v případě, že to po vás příslušný vnitrostátní orgán požaduje).

Musí váš výrobek projít nezávislým posouzením?

Zjistěte si, zda váš výrobek musí otestovat oznámený subjekt. Tuto informaci můžete najít v platných právních předpisech, které se vztahují na váš výrobek: přehled pravidel podle kategorie výrobku en .

Tento krok není povinný pro všechny výrobky.

Pokud musíte o posouzení požádat oznámený subjekt, musí být k označení CE připojeno identifikační číslo tohoto subjektu. Označení CE a identifikační číslo lze uvést odděleně, ale musí být zcela jasné, že patří k sobě.

Oznámený subjekt, který můžete o posouzení výrobku požádat, najdete v databázi Nando en .

Pokud váš výrobek nemusí být ověřen nezávislým orgánem, je na vás, abyste zkontrolovali, zda splňuje technické požadavky. Zahrnuje to vyhodnocení a zdokumentování možných rizik, která se při používání výrobku mohou objevit.

Musíte uhradit nějaký poplatek?

Pokud jako výrobce provádíte posouzení shody vy sami, žádný poplatek hradit nemusíte. Pokud se však rozhodnete využít služeb oznámeného subjektu, nebo pokud specifikace EU vztahující se na váš výrobek požadují provedení nezávislého posouzení oznámeným subjektem, pak musíte tomuto subjektu zaplatit za služby, které vám poskytl. Náklady závisí na typu certifikačního postupu, který se na váš výrobek vztahuje, dále na složitosti výrobku apod.

Jak umístit označení CE na váš výrobek?

Označení CE musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné.

Označení CE se skládá z iniciál „CE", kdy obě písmena musí být stejně vysoká a jejich výška musí být alespoň 5 mm (pokud není v požadavcích pro danou kategorii výrobků uvedeno jinak).

Chcete-li tato písmena zvětšit nebo zmenšit, musíte zachovat jejich proporce. Označení CE může mít různé grafické variace (tj. může mít jinou barvu, může být s výplní nebo bez), ale pouze za předpokladu, že zůstane dostatečně viditelné.

Pokud nelze umístit označení CE na samotný výrobek, můžete ho umístit případně na obal, nebo do průvodní dokumentace. Jestliže se na váš výrobek vztahuje několik směrnic či nařízení EU, která požadují připojení označení CE, musí být v průvodní dokumentaci uvedeno, že je výrobek v souladu se všemi platnými směrnicemi/nařízeními EU.

Soubory s grafickým zobrazením označení CE si můžete stáhnout en z portálu GŘ GROW.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: